e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -46%


Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów

Kacper £ukawski
promocja -46%
cena: 146.2962962963 z 79.00 z
Data wydania: 2021-10-22
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... sieci konwolucyjne!

Sieci neuronowych i uczenia maszynowego nie trzeba ju¿ chyba nikomu przedstawiaæ. S³u¿± nam na ka¿dym kroku, dynamicznie ro¶nie zw³aszcza ich zastosowanie w przetwarzaniu wszelkiego rodzaju danych (data science). Swoj± si³ê pokazuj± w odniesieniu do problemów, dla których nie znali¶my wcze¶niej algorytmicznych rozwi±zañ. Jednak mimo tych zalet klasyczne sieci neuronowe maj± swoje ograniczenia - wymagaj± sprowadzenia danych do ustrukturyzowanej postaci.

Jeden obraz wart jest 1000 s³ów

Przygotowanie obrazów do takiej postaci mo¿e byæ utrudnione. A rzeczywisto¶æ, w której ¿yjemy, jest przecie¿ przez obrazy zdominowana! Wzrok to nasz podstawowy zmys³, za jego pomoc± g³ównie odbieramy otaczaj±cy nas ¶wiat. Obrazy s± bardzo wa¿nym no¶nikiem informacji, przez co ich analiza i przetwarzanie maj± coraz wiêksze znaczenie praktycznie w ka¿dej bran¿y: medycynie, rozrywce, bezpieczeñstwie... Rozwi±zaniem sta³y siê neuronowe sieci konwolucyjne, które zrewolucjonizowa³y ¶wiat sztucznej inteligencji w kwestii przetwarzania obrazów. Przed ich powstaniem nie znali¶my w³a¶ciwie ¿adnych uniwersalnych metod efektywnego rozpoznawania wizualnych wzorców i praca z takimi danymi mia³a bardzo ograniczone zastosowania.
Te czasy odesz³y ju¿ w zapomnienie - sieci konwolucyjne pozwalaj± szybko stworzyæ system, który bêdzie automatycznie klasyfikowaæ obraz, rozpoznawaæ na nim obiekty, ¶ledziæ je, a tak¿e generowaæ realistycznie wygl±daj±ce zdjêcia. Ten rodzaj sieci najczê¶ciej jest implementowany przy wykorzystaniu jednej z dwóch bibliotek stworzonych dla potrzeb uczenia maszynowego: TensorFlow lub Keras. W kursie video Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów w³a¶nie one bêd± s³u¿y³y do budowania sieci, a materia³em do nauki i testów bêd± dostêpne publicznie dane.

Czego siê nauczysz podczas naszego profesjonalnego szkolenia

Wiedza, której posiadanie okazuje siê konieczne, ¿eby efektywnie (a bardzo czêsto tak¿e efektownie!) korzystaæ z tak potê¿nego narzêdzia, jakim s± konwolucyjne sieci neuronowe, jest rozleg³a i ró¿norodna. Jednak autor kursu video Konwolucyjne sieci neuronowe. Kurs video. Tensorflow i Keras w rozpoznawaniu obrazów zadba³ o to, by znalaz³o siê w nim wszystko, czego potrzebujesz, by przej¶æ od poziomu pocz±tkuj±cego a¿ do zaawansowanego. Natomiast podstawowa wiedza na temat sieci neuronowych jest wskazana. Dziêki kursowi dowiesz siê:
  • Jak korzystaæ z bibliotek NumPy i Matplotlib.
  • Jak u¿yæ bibliotek Keras i TensorFlow do projektowania sieci neuronowych.
  • Co trzeba wiedzieæ o sieciach neuronowych, zw³aszcza konwolucyjnych.
  • Jak optymalizowaæ funkcjê z u¿yciem pakietu Optuna.
  • Na czym polegaj± techniki doboru odpowiedniej struktury sieci.
  • Jak wykorzystaæ gotowe modele poprzez transfer learning.
  • Jak poszukiwaæ rozwi±zañ w dostêpnych powszechnie ¼ród³ach.
  • Jak zastosowaæ sieci konwolucyjne do rozpoznawania obiektów.
  • Jak wdra¿aæ do produkcji rozwi±zania oparte na sieciach konwolucyjnych.


Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8. Zaprojektuj, napisz i opublikuj swoj± aplikacjê (37.00z)
Learn WinUI 3.0 (159.00z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Learning ArcGIS Pro 2 - Second Edition (159.00z)
Windows PowerShell 4.0 dla programistów .NET (32.90z)
Biblioteki Qt. Zaawansowane programowanie przy u¿yciu C++ (79.00z)
Mastering Go (139.00z)
Platforma Windows Azure (79.00z)
My¶l jak programista. Techniki kreatywnego rozwi±zywania problemów (26.95z)
Nginx HTTP Server - Fourth Edition (149.00z)
Webpack 5. Kurs video. Kompletny przewodnik dla pocz±tkuj±cych (79.00z)
Jêzyk Lua i LaTeX. Tworzenie dynamicznych dokumentów (57.82z)
The Art of Writing Efficient Programs (129.00z)
Testowanie kodu w praktyce (29.50z)
Dane testowe. Teoria i Praktyka (34.90z)
Systems Engineering Demystified (179.00z)
Zabbix 5 IT Infrastructure Monitoring Cookbook (139.00z)
Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisaæ dobry, niezawodny i ³atwy w utrzymaniu kod (39.00z)
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze (21.45z)
Tableau Prep Cookbook (129.00z)

Pozostae z serii: Inne

Real-Time 3D Graphics with WebGL 2 (159.00z)
Python z ¿ycia wziêty. Rozwi±zywanie problemów za pomoc± kilku linii kodu (43.45z)
Praktyczna analiza pow³amaniowa. Aplikacja webowa w ¶rodowisku Linux (49.45z)
Biuro Wszelkiego Pocieszenia (32.90z)
Mastering Python for Finance - Second Edition (129.00z)
Design Leadership. How Top Design Leaders Build and Grow Successful Organizations (126.65z)
CSS. Witryny internetowe szyte na miarê. Autorytety informatyki. Wydanie II (49.00z)
Complete Virtual Reality and Augmented Reality Development with Unity (139.00z)
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II (42.21z)
Adobe Creative Suite 2/2 PL. Oficjalny podrêcznik (57.00z)
FISZKI audio rosyjski S³ownictwo 2 (23.20z)
HTML,CSS i JavaScript dla ka¿dego. Wydanie VII (99.00z)
Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szkole podstawowej (6.68z)
Access 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Raspberry Pi. Receptury. Wydanie III (54.45z)
ASP.NET Core 3 and React (129.00z)
Analiza i projektowanie strukturalne (18.70z)
Ksiêga niesamowito¶ci (nie) z tej ziemi! Ksiêga faktów prawdziwych, choæ niezwyk³ych (22.41z)
Autodesk 3ds Max 2014. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Kali Linux Intrusion and Exploitation Cookbook (179.00z)