e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -54%


Planimetria i geometria analityczna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy

Denis Aleksa
promocja -54%
cena: 19.565217391304 z 9.00 z
Data wydania: 2019-08-14
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... dobrze zdan± maturê z matematyki

Podobno sam Pitagoras twierdzi³, ¿e ¶wiatem rz±dz± liczby. Nic w tym dziwnego — wszak w³a¶nie tego staro¿ytnego filozofa uznaje siê za jednego z ojców matematyki. Królowej wszelkich nauk, tej, od której wszystko siê zaczyna i na której wszystko siê koñczy. Na pewno od niej zaczynaj± siê inne przedmioty ¶cis³e, bez opanowania jej zasad, twierdzeñ i prawide³ trudno studiowaæ chemiê, fizykê, informatykê, ekonomiê, biologiê... ¦wiat abiturienta szko³y ¶redniej mo¿e siê tak¿e na matematyce skoñczyæ, aktualnie bowiem znów nale¿y ona do przedmiotów obowi±zkowych na maturze. Pozostaje wzi±æ siê do nauki i zdaæ ten egzamin!
Co jednak robiæ, gdy ma siê braki w podstawach albo nie rozumie siê której¶ z dziedzin matematyki? Bez paniki — od czego s± nasze wideokorepetycje! Opracowane i nagrane przez studenta, pasjonata tematu, który od lat przygotowuje swoich podopiecznych do matury z matematyki.
Ten kurs bêdzie wsparciem w Twoich przygotowaniach do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i pozwoli Ci po¶wiêciæ wiêcej czasu innym, równie wa¿nym dla Twojej przysz³o¶ci przedmiotom.

Co dadz± Ci te wideokorepetycje?

W trakcie kursu poznasz:

 • K±t podwójny i wpisany w okr±g,
 • Pojêcie ¶rodkowej, dwusiecznej i symetralnej,
 • Podobieñstwo trójk±tów,
 • Dowody planimetryczne,
 • Wyznaczanie ¶rodka odcinka,
 • Wyznaczanie d³ugo¶ci odcinka,
 • Wyznaczanie odleg³o¶ci punktu od prostej,
 • Postaæ ogóln± funkcji liniowej,
 • Równanie okrêgu,
 • Wyznaczanie prostej symetralnej odcinka AB,
 • Iloraz ró¿nicowy dla wspó³czynnika kierunkowego,
Co wiêcej...
 • Wszystkie te elementy przeæwiczysz podczas rozwi±zywania zadañ maturalnych.
Kurs Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy. Planimetria i geometria analityczna zosta³ pomy¶lany tak, by móg³ z niego skorzystaæ ka¿dy, kto przygotowuje siê do egzaminu dojrza³o¶ci.
W kolejnych, 7 czê¶ciach cyklu, maturzysta przyswoi tematy zwi±zane z:
Wymagajcie od siebie, choæby inni od was nie wymagali

Jan Pawe³ IICena: 9.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (44.10z)
Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk± (24.86z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (19.20z)
E-learning w edukacji. Jak stworzyæ multimedialn± i w pe³ni interaktywn± tre¶æ dydaktyczn± (26.95z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (23.68z)
Badania statystyczne (48.89z)
Superpamiêæ dla dzieci (16.45z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Domowe lekcje matematyki (18.24z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 2. Poszerzamy wiedzê o otaczaj±cym ¶wiecie i doskonalimy logiczne my¶lenie (18.67z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (99.00z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (21.90z)
Nic prostszego. Od obwodu elektrycznego do pierwszego robota (19.20z)
Gawêdy matematyczne na ka¿dy dzieñ miesi±ca (56.19z)
Wstêp do informatyki kwantowej (41.07z)
Statystyka (41.07z)
Zagadki logiczne (27.00z)
Trygonometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ (49.45z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Windows 7 PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Dreamweaver UltraDev 4. Vademecum profesjonalisty (75.00z)
Practical Python Programming for IoT (149.00z)
Matrioszka Rosja i Jastrz±b (21.29z)
Komputerowa edycja dokumentów dla ¶rednio zaawansowanych (21.95z)
Mastering Delphi Programming: A Complete Reference Guide (119.00z)
Windows Server 2008 Ochrona dostêpu do sieci NAP (111.20z)
Mega hit na maturê. Geografia 3. Atmosfera. Strefy klimatyczne. Geografia fizyczna Polski (3.96z)
Po prostu FreeHand 9 (28.00z)
DIY Microcontroller Projects for Hobbyists (129.00z)
BASCOM AVR w przyk³adach (62.86z)
G³êbokie uczenie z TensorFlow. Od regresji liniowej po uczenie przez wzmacnianie (17.90z)
Responsive & Fast. Implementing High-Performance Responsive Design (55.24z)
Praktyczne uczenie maszynowe (71.20z)
Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka. Wydanie III. eBook. Pdf (39.90z)
Analytics for the Internet of Things (IoT) (179.00z)
Machine Learning i jêzyk Python. Kurs video. Praktyczne wykorzystanie popularnych bibliotek (109.00z)
Web Security Testing Cookbook. Systematic Techniques to Find Problems Fast (135.15z)
Learning PowerCLI - Second Edition (189.00z)
Access w biurze i nie tylko (47.00z)