e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -54%


Liczby rzeczywiste, logika i zbiory. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy

Denis Aleksa
promocja -54%
cena: 19.565217391304 z 9.00 z
Data wydania: 2019-08-14
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... dobrze zdan± maturê z matematyki

Podobno sam Pitagoras twierdzi³, ¿e ¶wiatem rz±dz± liczby. Nic w tym dziwnego — wszak w³a¶nie tego staro¿ytnego filozofa uznaje siê za jednego z ojców matematyki. Królowej wszelkich nauk, tej, od której wszystko siê zaczyna i na której wszystko siê koñczy. Na pewno od niej zaczynaj± siê inne przedmioty ¶cis³e, bez opanowania jej zasad, twierdzeñ i prawide³ trudno studiowaæ chemiê, fizykê, informatykê, ekonomiê, biologiê... ¦wiat abiturienta szko³y ¶redniej mo¿e siê tak¿e na matematyce skoñczyæ, aktualnie bowiem znów nale¿y ona do przedmiotów obowi±zkowych na maturze. Pozostaje wzi±æ siê do nauki i zdaæ ten egzamin!
Co jednak robiæ, gdy ma siê braki w podstawach albo nie rozumie siê której¶ z dziedzin matematyki? Bez paniki — od czego s± nasze wideokorepetycje! Opracowane i nagrane przez studenta, pasjonata tematu, który od lat przygotowuje swoich podopiecznych do matury z matematyki.
Ten kurs bêdzie wsparciem w Twoich przygotowaniach do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i pozwoli Ci po¶wiêciæ wiêcej czasu innym, równie wa¿nym dla Twojej przysz³o¶ci przedmiotom.

Co dadz± Ci te wideokorepetycje?

W trakcie kursu poznasz:

 • Podstawowe dzia³ania na potêgach,
 • Cechy podzielno¶ci liczb,
 • Wzory skróconego mno¿enia,
 • Zamianê u³amka okresowego na w³a¶ciwy,
 • Dzia³ania na liczbach rzeczywistych (dzia³ania na pierwiastkach),
 • Dowody na liczbach rzeczywistych,
 • Pozbywania siê niewymierno¶ci z mianownika,
 • Rozwi±zywania nierówno¶ci z jedn± niewiadom± i wyznaczania przedzia³ów,
 • Logikê ( sumê, iloczyn oraz ró¿nicê zbiorów),
 • Warto¶æ bezwzglêdn± |x|,
 • B³±d bezwzglêdny i wzglêdny,
Co wiêcej...
 • Wszystkie te elementy przeæwiczysz podczas rozwi±zywania zadañ maturalnych.
Kurs Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy. Liczby rzeczywiste, logika i zbiory zosta³ pomy¶lany tak, by móg³ z niego skorzystaæ ka¿dy, kto przygotowuje siê do egzaminu dojrza³o¶ci.
W kolejnych, 7 czê¶ciach cyklu, maturzysta przyswoi tematy zwi±zane z:
Wymagajcie od siebie, choæby inni od was nie wymagali

Jan Pawe³ IICena: 9.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Dynamika maszyn elektrycznych pr±du przemiennego (95.00z)
Wstêp do informatyki kwantowej (41.07z)
Superpamiêæ dla dzieci (29.90z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (12.04z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (15.95z)
Gawêdy matematyczne na ka¿dy dzieñ miesi±ca (56.19z)
Pracownia komputerowa. Poradnik dla nauczyciela (14.90z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
Zagadki logiczne (11.94z)
Trening intelektu dla dzieci (10.95z)
Pojêcie funkcji i funkcja liniowa. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (69.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3 (Wydanie II) (18.67z)
Technika cyfrowa. Zbiór zadañ z rozwi±zaniami (44.10z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (28.46z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (19.43z)
Rachunek prawdopodobieñstwa dla studentów studiów ekonomicznych (33.43z)
Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik (16.20z)
Badania statystyczne (48.89z)

Pozostae z serii: Inne

101 zabaw z klockami. Nauka matematyki poprzez zabawê. Podrêcznik dla rodziców i nauczycieli (13.70z)
Krótka historia psychologii (25.71z)
C#. Rusz g³ow±! Wydanie III (60.39z)
Crafting Test-Driven Software with Python (139.00z)
CSS: The Definitive Guide. Visual Presentation for the Web. 4th Edition (254.15z)
Algorytmy i struktury danych (79.00z)
FISZKI audio j. w³oski Czasowniki dla pocz±tkuj±cych (15.19z)
Bezpieczeñstwo systemów informatycznych. Zasady i praktyka. Wydanie IV. Tom 2 (54.45z)
Google Apps Script. Web Application Development Essentials. 2nd Edition (109.65z)
Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych. eBook. Mobi (19.90z)
Building Microservices with ASP.NET Core. Develop, Test, and Deploy Cross-Platform Services in the Cloud (220.15z)
Uwierz w siebie. Poznaj swoj± moc (34.90z)
Microsoft Visual C++ 2008. Tworzenie aplikacji dla Windows (20.35z)
Blockchain. Podstawy technologii ³añcucha bloków w 25 krokach (32.45z)
Python i Asyncio. Programowanie asynchroniczne (21.95z)
Apache Kafka. Kurs video. Wstêp do strumieniowego przetwarzania danych (79.00z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (30.94z)
PyTorch Pocket Reference (101.15z)
Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe imperatywne rozwi±zania (25.54z)
jQuery. Leksykon kieszonkowy (13.70z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio