e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Kursy video
Seria: Inne
Promocja: -50%


SketchUp 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy modelowania 3D - dom i wnêtrze

Dominik Gawroñski
promocja -50%
cena: 78 z 39.00 z
Data wydania: 2015-12-16
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... SketchUp 2015

SketchUp to niezwykle intuicyjne, a jednocze¶nie profesjonalne narzêdzie pozwalaj±ce na modelowanie ró¿nego typu obiektów trójwymiarowych, zarówno prostych, jak i bardzo zaawansowanych. Pozwoli Ci zaprojektowaæ wnêtrze mieszkania albo stworzyæ projekt ogrodu, a biblioteka gotowych komponentów znacznie u³atwi tê pracê. Mo¿esz równie¿ wykonaæ trójwymiarowy model domu na podstawie rysunków dwuwymiarowych. 
SketchUp 2015 to idealny program zarówno dla osób pocz±tkuj±cych, jak i profesjonalistów, w tym architektów i projektantów wnêtrz. Nie tylko stanowi przydatne narzêdzie pracy, ale równie¿ rozwija intelekt, pobudza kreatywno¶æ i pozwala zdobyæ wiele praktycznych umiejêtno¶ci i przydatn± wiedzê. 

Co Ciê czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

  • Dowiesz siê, sk±d pobraæ program, jak go zainstalowaæ i skonfigurowaæ.
  • Poznasz podstawowe narzêdzia 2D, takie jak linia, wspó³rzêdne linii, linie pomocnicze, oraz zasady tworzenia prostok±tów, wielok±tów, ³uków i kó³. 
  • Odkryjesz kluczowe narzêdzia 3D, w tym push/pull, follow me i figury obrotowe.
  • Zaczniesz tworzyæ i edytowaæ komponenty (grupowanie, obracanie, modyfikowanie, komponenty dynamiczne).
  • Nauczysz siê sprawnie korzystaæ z poznanych narzêdzi, tworzyæ modele domów jednorodzinnych z zewn±trz i projektowaæ wnêtrza.
Dziêki szkoleniu SketchUp 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy modelowania 3D — dom i wnêtrze nauczysz siê p³ynnie przechodziæ od zwyk³ego planu domu w formacie JPG, przekroju oraz elewacji do projektowania przestrzennego modelu budynku. Po zakoñczeniu tego kursu video z ³atwo¶ci± bêdziesz modelowaæ proste meble, wnêtrza, ogrody oraz domy. Dziêki temu z ³atwo¶ci± poka¿esz trójwymiarowe przedmioty lub elementy architektury, które trudno atrakcyjnie zaprezentowaæ na kartce papieru.

Zestaw gotowych narzêdzi

SketchUp umo¿liwia przelanie Twojej twórczej wizji z kartki papieru na ekran monitora i zaprojektowanie w³asnego ¶wiata 3D z elementami 2D. Dziêki szkoleniu SketchUp 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawy modelowania 3D — dom i wnêtrze nauczysz siê wybieraæ odpowiednie tekstury oraz dodawaæ gotowe komponenty, takie jak elementy wyposa¿enia domu czy ogrodu, samochody, drzewa, basen i wiele innych. Otrzymasz tak¿e dostêp do Google 3D Warehouse — galerii prac innych u¿ytkowników, którzy postanowili opublikowaæ swoje projekty. 

Tylko dla wtajemniczonych

SketchUp umo¿liwia nie tylko tworzenie budynków 3D, ale równie¿ ich umieszczenie w Google Earth. Jest to bardzo proste, do ca³ej operacji wystarcza Google Earth i SketchUp oraz aparat fotograficzny. Wystarczy zrobiæ zdjêcie danego budynku, okre¶liæ jego lokalizacjê geograficzn± w Google Earth, stworzyæ model 3D za pomoc± SketchUp, wreszcie przes³aæ gotow± pracê do Galerii 3D Google.

Poznaj naszego eksperta

Dominik Gawroñski- in¿ynier, absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna. Wcze¶niej pracowa³ w Geofizyce Toruñ, a tak¿e na kontraktach w Polsce, Niemczech, Czechach i na S³owacji. Obecnie wspó³pracuje z firm± Laboratorium Wiedzy. Ostatnio, dziêki programowi SketchUp rozpocz±³ wspó³pracê z firm± Sim Samurai ze Stanów Zjednoczonych, która jest producentem profesjonalnych symulatorów lotu. Prywatnie jest pasjonatem motoryzacji i sportów motorowych, a tak¿e jazdy na rowerze górskim.  

W kursie zosta³ wykorzystany projekt domu Royan II DCB 89 A udostêpniony przez firmê M.&L.Lipiñscy Biuro Projektowe, Lipiñscy Domy.Cena: 39.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Kursy video

Wyst±pienia publiczne w biznesie. Kurs video (39.00z)
WordPress. 50 genialnych wtyczek. Kurs video (39.00z)
Baltie. Kurs video. Poziom pierwszy. Elementarz programowania w jêzyku wizualnym (29.00z)
Blender 2.71. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie w 3D, animacja i renderowanie (39.00z)
Arduino. Kurs video. Poziom pierwszy. Podstawowe techniki dla w³asnych projektów elektronicznych (49.00z)
Drupal 7. Kurs video. Poziom pierwszy. Szybkie tworzenie stron internetowych (39.00z)
Cinema 4D R16. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie w 3D, animacja i renderowanie (49.00z)
Sztuka kierowania zespo³em handlowym. Coaching handlowców. Kurs video (39.00z)
WordPress. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie, administracja i modyfikacja w³asnej witryny i bloga (29.00z)
Android Studio. Kurs video. Programowanie aplikacji na urz±dzenia mobilne (39.00z)
Linux. Kurs video. Komendy i polecenia (29.00z)
Joomla. Kurs video. Poziom pierwszy. Instalacja i rozbudowa witryny (29.00z)
E-learning z Moodle. Kurs video. Poziom pierwszy. Tworzenie i obs³uga platformy szkoleniowej (39.00z)
Adobe Photoshop Lightroom 5. Kurs video. Poziom pierwszy. Sekrety cyfrowej edycji i obróbki zdjêæ (29.00z)

Pozostae z serii: Inne

Site Reliability Engineering. Jak Google zarz±dza systemami producyjnymi (43.45z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. Pdf (29.90z)
Cybersecurity Ops with bash. Attack, Defend, and Analyze from the Command Line (220.15z)
3ds max 2010. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (21.99z)
Google Wave: Up and Running (101.15z)
Cisco Packet Tracer. Kurs Video. Kompendium wiedzy o symulacji sieci Cisco (318.50z)
Sterowanie pneumatyczne i elektropneumatyczne (26.95z)
JRuby Cookbook (118.15z)
Unity 2018 Augmented Reality Projects (159.00z)
Podró¿nicze wycinanki. Wybrze¿e Ba³tyku. Wydanie 1 (1.10z)
ArchiCAD 6.5. Æwiczenia praktyczne (18.00z)
Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce (33.50z)
Access dla Windows 95 (65.30z)
Biblia e-biznesu 2. Nowy Testament (129.00z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (33.50z)
Ajax. Implementacje (49.00z)
Marketing spo³eczno¶ciowy. Tajniki skutecznej promocji w social media. eBook. Pdf (27.90z)
Jêzyk C# w 7 dni. Solidne podstawy programowania obiektowego (69.00z)
Microsoft SharePoint 2013 PL. Architektura i skuteczne rozwi±zania (43.45z)