e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: excel
Seria: Inne


Excel w jeden dzieñ. Kurs video. Uwolnij potêgê danych!

Mateusz Boryga
cena: 39.90 z
Data wydania: 2021-12-15
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... uwolnienie potêgi danych!

Czy mo¿na sobie wyobraziæ ¶wiat bez Excela? Zapewne mo¿na, ale by³oby to trudne. Aplikacja Microsoftu nie tylko jest najpopularniejszym arkuszem kalkulacyjnym - w wielu miejscach jest ona wprost niezbêdna i niezast±piona. Czy to szko³a, instytucja, mniejsza lub wiêksza firma, czy gospodarstwo domowe - wszêdzie tam Excel jest stosowany i przydatny. U¿ywaj± go prawie wszyscy, ale paradoksalnie niewielu potrafi w pe³ni wykorzystaæ potencja³ tkwi±cy w jego funkcjonalno¶ciach. A potencja³ ten jest ogromny. Korzystaj±cy z naszego szkolenia Excel w jeden dzieñ. Kurs video zapoznaj± siê z procesem dzia³ania z ka¿dym wyzwaniem w Excelu, a co wiêcej, zrozumiej± istotê jego dzia³ania - tak ¿e ¿adna tabela przestawna ani ¿aden wykres nie bêd± ju¿ dla nich wyzwaniem. Ba, pokochaj± je! Ale uwaga, to nie jest standardowy, nudny kurs. Autor, poza solidn± dawk± wiedzy popartej praktyk±, gwarantuje tak¿e dobr± zabawê, bo uwa¿a, ¿e wiedzê przyswaja siê najlepiej w³a¶nie w takiej, nieco lu¼niejszej formie. I ma na to solidne dowody - przez kilkana¶cie lat wyszkoli³ tysi±ce ludzi, w¶ród nich trenerów Excela.

Co Ciê czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Excel w jeden dzieñ. Kurs video sk³ada siê z 24 lekcji trwaj±cych ³±cznie godzinê i 20 minut, podczas których s³uchacze bêd± uczestniczyli w przygotowywaniu danych i opracowywaniu analiz dla firmy Travel Travel, by w praktyczny sposób uczyæ siê wykorzystywaæ kluczowe funkcjonalno¶ci Excela, takie jak:
 • tabele
 • tabele przestawne
 • wykresy przestawne
 • fragmentatory
 • osie czasu
 • filtry
 • sortowania
 • formatowania warunkowe
 • makra

Poznaj± równie¿ najwa¿niejsze funkcje programu, w tym miêdzy innymi:

 • funkcje daty
 • funkcje tekstowe
 • WYSZUKAJ.PIONOWO
 • JE¯ELI
 • Funkcje zagnie¿d¿one
Ponadto naucz± siê naprawiaæ b³êdy w formu³ach i danych, zapoznaj± siê tak¿e z autorsk± metod± trzech stref. Kurs obejmuje zakres tematyczny od zupe³nych podstaw po bardzo zaawansowane funkcjonalno¶ci.

A po zakoñczeniu szkolenia...

Po zakoñczeniu szkolenia Excel w jeden dzieñ. Kurs video s³uchacze bêd± gotowi na wykorzystanie pe³ni mo¿liwo¶ci programu - równie¿ w powa¿nych zastosowaniach biznesowych. Nabêd± kluczowych umiejêtno¶ci niezbêdnych do przygotowania danych i ich pó¼niejszej analizy, co da im pe³n± samodzielno¶æ i niezale¿no¶æ przy korzystaniu z Excela. A to, pomijaj±c wymiar czysto praktyczny, bêdzie te¿ stanowiæ niebagatelny atut w oczach potencjalnego lub obecnego pracodawcy.

Dla kogo ten kurs?

Excel w jeden dzieñ. Kurs video jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chc± podnie¶æ swoje umiejêtno¶ci (niezale¿nie od stopnia zaawansowania), a przy tym zale¿y im na zg³êbieniu zagadnienia w praktyce.


Cena: 39.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: excel

Excel 2016 PL. Kurs (21.95z)
Excel 2016 PL. Biblia (109.00z)
Excel 2010 PL. Æwiczenia praktyczne (21.95z)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2016 PL (89.00z)
Formanty formularza w praktycznych zastosowaniach (12.83z)
Excel 2010. Praktyczny kurs (23.20z)
Zrozumieæ Excela. Obliczenia i wykresy (54.45z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (88.83z)
Head First Excel. A learner's guide to spreadsheets (118.15z)
Excel 2013 PL. Æwiczenia zaawansowane (16.45z)
Excel. 101 makr gotowych do u¿ycia (26.95z)
Excel 2016 VBA i makra (78.06z)
Excel 2003 PL. Æwiczenia zaawansowane (36.65z)
Microsoft Excel 2016 Analiza i modelowanie danych biznesowych (88.83z)
Excel 2010 PL. Ilustrowany przewodnik (12.60z)
Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Vademecum Walkenbacha (70.95z)
Excel 2021 i Microsoft 365. Analiza i modelowanie danych biznesowych (134.10z)
ABC komputera. Wydanie XII (31.36z)
Drukowanie analiz - zaawansowane ustawienia (14.39z)
Excel 2013 PL. Formu³y (54.45z)

Pozostae z serii: Inne

Flask. Kurs video. Od pierwszej linijki kodu do praktycznego zastosowania (79.00z)
CorelDRAW X7. Kurs video. Projektowanie identyfikacji wizualnej firmy (29.00z)
Mastering Azure Machine Learning - Second Edition (139.00z)
Testowanie aplikacji w React.js. Kurs video. Praca z bibliotek± Jest.js (29.00z)
Nawyk produktywno¶ci. Wszystko, czego potrzebujesz, aby osi±gaæ w ¿yciu maksymalne efekty (20.35z)
Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (15.90z)
Elasticsearch 7 Quick Start Guide (94.99z)
Facebook Graph API. Tworzenie rozbudowanych rozwi±zañ we Flashu. eBook ePub (37.00z)
Oko w oko z Adobe Photoshop CS3. Photoshop. Efekty specjalne (139.00z)
AutoCAD 2002 PL. Pierwsze kroki (18.99z)
Dreamweaver CS4: The Missing Manual. The Missing Manual (152.15z)
Windows XP Hacks. Tips & Tools for Customizing and Optimizing Your OS. 2nd Edition (101.15z)
Windows 7: Up and Running. A quick, hands-on introduction (80.74z)
Zainspirowani. Jak tworzyæ kultowe produkty technologiczne (37.76z)
The Python Apprentice (159.00z)
C# 6.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie V (70.95z)
CSS. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Pdf (47.00z)
Programming WCF Services. 2nd Edition (169.15z)
ProBlogger. Jak czerpaæ zyski ze swojego bloga. eBook. Mobi (31.99z)
Head First C#. Edycja polska (97.00z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek | cr media