e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -35%


GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow±

Adam Józefiok
promocja -35%
cena: 490 z 318.50 z
Data wydania: 2022-04-13
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... GNS3

Czy da siê po³±czyæ ¶wiat rzeczywisty ze ¶wiatem wirtualnym? Do niedawna na takie pytania odpowiada³y twierdz±co wy³±cznie literatura i filmy SF. Obecnie jednak rozwój technologiczny sprawi³, ¿e przesta³o to byæ fikcj±, a sta³o siê wrêcz elementem naszej codzienno¶ci. Mog± to byæ gry wykorzystuj±ce rozszerzon± rzeczywisto¶æ, rozmaite symulacje naukowe i fascynuj±ce rozwi±zania wspomagaj±ce pracê lekarzy. Odrêbnym, choæ mo¿e nie tak powszechnie znanym, jest zastosowanie tego po³±czenia w ¶wiecie sieci komputerowych. ¦rodowiska wirtualne i rzeczywiste przenikaj± siê, uzupe³niaj± i pozwalaj± na rozdzielanie zadañ, aby komunikacja w sieciach komputerowych by³a szybsza i stabilniejsza.

Nie bój siê eksperymentowaæ!

Gdzie jednak administrator sieci mo¿e siê nauczyæ, jak wykorzystywaæ takie mo¿liwo¶ci? W jaki sposób mo¿e samodzielnie tworzyæ i testowaæ skomplikowane projekty sieciowe bez nara¿ania infrastruktury przedsiêbiorstwa na problemy techniczne? Nieczêsto w rzeczywistej sieci komputerowej administrator ma okazjê eksperymentowania z nowymi funkcjonalno¶ciami. By³oby to zreszt± bardzo nieodpowiedzialne zachowanie i nara¿aj±ce sieæ na przestoje. Wszelkie testy i próby nowych funkcjonalno¶ci musz± byæ wykonywane poza ¶rodowiskiem produkcyjnym. Omawiany program GNS3 daje w³a¶nie takie mo¿liwo¶ci. Jest to emulator sieci komputerowych, który umo¿liwia konfiguracjê wirtualnych urz±dzeñ sieciowych, a te zachowuj± siê, jakby dzia³a³y na rzeczywistym sprzêcie. Takie wirtualne urz±dzenia mo¿na w programie GNS3 po³±czyæ z rzeczywist± sieci±, co jest niezwykle cenn± funkcjonalno¶ci±, gdy¿ pozwala na sprawdzenie, jak zachowa siê zaprojektowana przez nasz± sieæ w naturalnym ¶rodowisku. A je¶li co¶ pójdzie nie tak, projekt mo¿na w ka¿dej chwili od³±czyæ od rzeczywistej sieci, poprawiæ lub po prostu zrobiæ nowy.

A jaki router? Wypróbuj je wszystkie!

Znacz±ca liczba urz±dzeñ, które mo¿na emulowaæ, pochodzi od producenta sprzêtu sieciowego Cisco, ale GNS3 umo¿liwia równie¿ wykorzystanie obrazów systemów operacyjnych urz±dzeñ Juniper, HP, Aruba czy Altacel i wielu innych. Umiejêtno¶æ korzystania z GNS3 jest wrêcz obowi±zkowa dla ka¿dego administratora sieci, pragn±cego stale siê rozwijaæ. Mo¿na siê nawet pokusiæ o stwierdzenie, ¿e nie ma dobrego sieci administratora bez znajomo¶ci emulatora.

Czego siê nauczysz w trakcie profesjonalnego kursu GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow±

Kurs obejmuje takie zagadnienia jak:

 • instalacja programu GNS3
 • podstawowa obs³uga GNS3
 • przygotowanie ¶rodowiska wirtualnego
 • instalacja maszyny wirtualnej GNS3
 • wykorzystanie wirtualnego prze³±cznika i koncentratora
 • implementowanie i emulowanie routerów i prze³±czników
 • dostosowywanie wygl±du programu i korzystanie z funkcji dodatkowych
 • konfiguracja NAT
 • pod³±czenie emulatora do rzeczywistej sieci komputerowej
 • obs³uga routingu
 • implementacja prze³±cznika L3 i vIOS
 • zapewnianie redundancji
 • implementacja i wstêpna konfiguracja urz±dzeñ Nexus9000 i CSR1000V
 • analiza ruchu sieciowego z wykorzystaniem programu Wireshark
 • konfiguracja po³±czenia wirtualnych i rzeczywistych urz±dzeñ telefonii IP
 • emulowanie urz±dzeñ Frame Relay i MPLS
 • konfiguracja serwera RADIUS i TACACS
 • implementacja i konfiguracja urz±dzenia ASAv
 • zasady korzystania z oprogramowania ASDM
 • konfiguracja serwera VPN i dostêp zdalny do ¶rodowiska wirtualnego
 • praca z wieloma projektami z wykorzystaniem jednej stacji roboczej
 • praca z u¿yciem wielu klientów i jednego serwera GNS3

Wybierz przysz³o¶æ

Sieci komputerowe to obecnie najwa¿niejszy dzia³ ca³ego szeroko rozumianego IT. Obecnie ¶wiat tak mocno uzale¿ni³ siê od komunikacji, ¿e bez dostêpu do sieci internetowej praktycznie nie ma ¿ycia. To nie jest przesada. W wielu miejscach na ¶wiecie s± setki tysiêcy pacjentów pod³±czonych do urz±dzeñ monitoruj±cych ich stan zdrowia i przesy³aj±cych dane do o¶rodków medycznych. Je¶li nie ma sieci, nikt nie mo¿e monitorowaæ parametrów ¿yciowych, co w konsekwencji mo¿e doprowadziæ do utraty zdrowia i ¿ycia.
Sieci ewoluuj± praktycznie nieustannie; wspierane przez programistów, s± dzi¶ niezast±pione. Na rynku pracy brakuje administratorów i specjalistów w dziedzinie bezpieczeñstwa sieci. Masz doskona³± okazjê staæ siê czê¶ci± tego potê¿nego mechanizmu. Wystarczy chcieæ.
Kurs GNS3. Kurs video. Administruj wirtualn± sieci± komputerow± z pewno¶ci± mo¿e byæ pocz±tkiem Twojej wielkiej przygody z sieciami komputerowymi. Poznasz program emuluj±cy i wiele konfiguracji. Zapewniamy, ¿e bêdzie to dla Ciebie ciekawe i pouczaj±ce do¶wiadczenie. Od czego¶ trzeba zacz±æ konfiguracjê, zacznij od GNS-a.


Cena: 318.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
Sieci komputerowe. Kurs (19.20z)
Ethernet. Biblia administratora (43.45z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)
Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Mikrotik. Kurs video. Przygotowanie do egzaminu MTCRE (79.00z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)

Pozostae z serii: Inne

Google Analytics dla marketingowców. Wydanie II (21.95z)
Spring 5 Design Patterns (179.00z)
Clean Code in C# (139.00z)
React Native - Building Mobile Apps with JavaScript (159.00z)
Po prostu FrontPage 2003 PL (55.00z)
Adobe Acrobat 3D Version 8. Oficjalny podrêcznik (29.40z)
Delphi 6. Vademecum profesjonalisty. Tom II (65.00z)
Mastering VMware Horizon 7.8 (209.00z)
Matematyka-Arkusz maturalny. MegaMatma nr 2. Poziom podstawowy. Zadania z rozwi±zaniami (7.99z)
Kylix. Tworzenie aplikacji (99.00z)
Komplement. Sztuka uwodzenia s³owem (37.00z)
CorelDRAW 10. Praktyczne projekty (49.00z)
Scientific Computing with Python - Second Edition (129.00z)
Essential Angular (119.00z)
Fotografia cyfrowa. 100 najlepszych sztuczek i trików. Wydanie III (44.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania (25.00z)
Wojny konsolowe (59.90z)
Po prostu JavaScript i Ajax. Wydanie VI (67.00z)
Ksi±¿eczka minimalisty. Prosty przewodnik szczê¶liwego cz³owieka (27.00z)
CSS. Gotowe rozwi±zania (49.00z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem