e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Data Science w Pythonie. Kurs video. Algorytmy uczenia maszynowego

Oleg ¯ero
promocja -50%
cena: 178 z 89.00 z
Data wydania: 2021-01-21
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... przysz³o¶æ

Powszechna cyfryzacja nie dotyka jedynie wybranych ga³êzi przemys³u, ale dos³ownie przeniknê³a nasze ¿ycie niemal w ka¿dym aspekcie. Skutkiem tego procesu jest pojawienie siê ogromnej ilo¶ci danych, które, odpowiednio wykorzystane, stanowi± nowy rodzaj materii w nieprzerwanym cyklu postêpu. Uczenie maszynowe sta³o siê jednocze¶nie obszarem szczególnego zainteresowania ze strony zarówno firm, jak i uczelni. Dziêki specjalnym algorytmom i technikom mo¿liwe sta³o siê wykorzystanie zasobów, jakimi s± dane, do opracowywania rozwi±zañ poprawiaj±cych efektywno¶æ w wielu dziedzinach: od robotyki, przez medycynê, a¿ po rozrywkê.
Przyk³adami rozwi±zañ, które ju¿ dzi¶ wykorzystuj± uczenie maszynowe, s± chocia¿by silniki rekomendacyjne dzia³aj±ce na platformach takich jak YouTube, Netflix, Spotify czy Amazon. Silniki te skutecznie dobieraj± tre¶ci, tak ¿e wokó³ produktów tworz± siê ca³e spo³eczno¶ci wiernie oddanych klientów. To wszystko dzieje siê obecnie. W niedalekiej przysz³o¶ci wiele - tak¿e do¶æ skomplikowanych - czynno¶ci zostanie zautomatyzowanych. Zawody, równie¿ te potencjalnie wymagaj±ce wysokich kwalifikacji, nawet je¶li nie bêd± w ca³o¶ci wykonywane przez maszyny, bêd± przez nie wspomagane. Jest niemal pewne, ¿e specjali¶ci miêdzy innymi w dziedzinie uczenia maszynowego, którzy ju¿ dzi¶ s± intensywnie poszukiwani, stan± siê jeszcze bardziej po¿±dani w przysz³o¶ci. Do³±cz do ich grona!

Co Ciê czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Dziêki temu kursowi video:

  • pojmiesz istotê dzia³ania algorytmów uczenia maszynowego,
  • zrozumiesz zwi±zek pomiêdzy podstaw± matematyczn± a implementacj± tych algorytmów i w razie czego bêdziesz umia³ napisaæ je od zera (tak¿e w jêzyku innym ni¿ Python),
  • dowiesz siê, jak korzystaæ z popularnych i sprawdzonych bibliotek dedykowanych uczeniu maszynowemu: scikit-learn oraz Keras,
  • stworzysz w³asny silnik rekomendacyjny,
  • poprawnie przeprowadzisz proces przygotowania danych oraz trenowania modelu,
  • ocenisz, który algorytm najlepiej sprawdzi siê w rozwi±zaniu danego problemu, a który mo¿e doprowadziæ do niepo¿±danych efektów,
  • opanujesz wiedzê, która pozwoli Ci szacowaæ skuteczno¶æ modeli oraz diagnozowaæ problemy zwi±zane z procesem uczenia maszynowego.
Co wiêcej...
  • ukoñczywszy kurs, bêdziesz w stanie w³a¶ciwie podej¶æ do pracy z ró¿nymi typami danych w kontek¶cie uczenia maszynowego, jak równie¿ przenie¶æ spor± czê¶æ tej wiedzy poza obszar Pythona.
Data science w Pythonie. Kurs video. Algorytmy uczenia maszynowego koñczy siê na poziomie ¶rednio zaawansowanym, a nawet nieco wy¿ej, je¶li chodzi o wiedzê i umiejêtno¶ci, jakich wymaga siê na przyk³ad od analityka biznesowego, naukowca, in¿yniera danych czy webdevelopera. Natomiast je¶li mowa o wiedzy stricte z zakresu data science, autor kursu okre¶la poziom jego absolwenta na podstawowy. Uwaga, by móc w pe³ni skorzystaæ ze szkolenia, trzeba znaæ podstawy jêzyka Python (w tym orientowaæ siê w bibliotekach: numpy, pandas, matplotlib) i matematykê na poziomie pierwszego - drugiego roku studiów na kierunkach ¶cis³ych. Takie pojêcia jak gradient, pochodna, szereg, prawdopodobieñstwo czy notacja nie powinny byæ Ci obce!

Czym w³a¶ciwie zajmuje siê specjalista w dziedzinie data science?

Odpowied¼ na to pytanie jest krótka i - jak to w matematyce - policzalna. A¿ 70 procent czasu pracy spêdza siê w tym zawodzie na zbieraniu i analizie danych, by potem, przez kolejne 20 procent, tworzyæ i testowaæ modele, które "ubiera siê" w programy, a nastêpnie wykorzystuje do otrzymywania przewidywañ z modeli. Przyk³adami takich modeli, jakie stosuje siê ju¿ dzi¶ w kontek¶cie biznesowym, s± miêdzy innymi silniki rekomendacyjne (Netflix, YouTube, eBay, Amazon, Spotify itd.), modele do klasyfikacji obrazów medycznych w celu rozpoznawania ewentualnych infekcji, systemy do automatycznych t³umaczeñ (patrz Google) czy popularne boty - i wiele innych.

Od teorii, przez praktykê, a¿ po gotowe rozwi±zania

Kurs sk³ada siê z trzech bloków szkoleniowych. Zaczniemy od teorii data science. Tu przygotuj siê na seriê wyk³adów, w których autor wprowadza pojêcia na poziomie równañ, wyja¶niaj±c je od podstaw. Bazuj±c na wiedzy zdobytej w czê¶ci teoretycznej, przejdziemy do praktyki - bêdziesz pisaæ algorytm "od zera", a przy tym pog³êbisz rozumienie koncepcji matematycznych i przy okazji napiszesz kod. Wreszcie przyjdzie czas na czê¶æ trzeci±, podczas której bêdziemy sprytni i siêgniemy po tzw. gotowce - przede wszystkim scikit-learn i Keras. Przy u¿yciu tych bibliotek rozwi±¿emy zadany problem, skupiaj±c siê zarówno na samym zagadnieniu, jak i ogólnym podej¶ciu do problemu. W kursie po³±czysz teoriê z praktyk±. Dziêki temu osi±gniesz dwa cele: wyrobisz w sobie intuicjê matematyczn±, która w razie potrzeby pozwoli Ci przenie¶æ to rozumienie równie¿ poza Pythona, oraz zyskasz pewne do¶wiadczenie w wykorzystywaniu powszechnie dostêpnych narzêdzi i w ten sposób zwiêkszysz skuteczno¶æ swojej pracy.
Kurs jest podzielony na 16 rozdzia³ów. W pierwszym rozdziale stworzysz proste ¶rodowisko pracy. Dalej, w rozdzia³ach 2 - 8, poznasz podstawowe algorytmy, takie jak sieci neuronowe, oraz zrozumiesz, na czym polega ogólne podej¶cie machinelearningowe. W rozdzia³ach 9 - 13 poznasz kolejne, nieco alternatywne, lecz równie czêsto wykorzystywane algorytmy, których idea opiera siê na innych zasadach. Na koniec, w ramach rozdzia³ów: 14, 15 i 16, stworzysz w³asny silnik rekomendacyjny, który nastêpnie usprawnisz z wykorzystaniem popularnych metod pracy z tekstem (NLP), by uzyskaæ pó³gotowy produkt na koniec kursu.


Cena: 89.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Python Cookbook. Recipes for Mastering Python 3. 3rd Edition (169.15z)
Python for ArcGIS Pro (189.00z)
Flask. Kurs video. Stwórz swoj± pierwsz± aplikacjê webow± (79.00z)
Machine Learning with Python Cookbook. Practical Solutions from Preprocessing to Deep Learning (220.15z)
Odoo 11 Development Essentials (159.00z)
Python. Uczenie maszynowe (37.95z)
Data Science for Marketing Analytics (139.00z)
Uczenie g³êbokie od zera. Podstawy implementacji w Pythonie (59.00z)
The Statistics and Calculus with Python Workshop (109.00z)
Distributed Machine Learning with Python (139.00z)
Minikomputer Onion Omega 2. Internet rzeczy i inne zastosowania (13.70z)
Python Data Cleaning Cookbook (139.00z)
Python. Wprowadzenie. Wydanie V (125.37z)
Python Machine Learning - Third Edition (159.00z)
Hands-On One-shot Learning with Python (129.00z)
Node Cookbook - Fourth Edition (109.00z)
Python dla dzieci. Programowanie na weso³o (57.82z)
Python. Podstawy nauki o danych. Wydanie II (59.00z)
Algorytmy Data Science. Siedmiodniowy przewodnik. Wydanie II (49.00z)
Mastering Geospatial Development with QGIS 3.x (139.00z)

Pozostae z serii: Inne

Python. Uczenie maszynowe. Wydanie II (54.45z)
Redux Made Easy with Rematch (94.99z)
Mastering PostgreSQL 10 (139.00z)
Jêzyk R dla ka¿dego: zaawansowane analizy i grafika statystyczna zaawansowane analizy i grafika statystyczna (88.83z)
Web Performance Daybook Volume 2 (72.24z)
Vademecum Administratora Microsoft SQL Server 2012 (62.40z)
ECUK. Us³ugi w sieciach informatycznych (8.38z)
Tablice informatyczne. CSS3. Wydanie II (10.95z)
Beginning Perl for Bioinformatics (135.15z)
Klasyczne problemy informatyki w Pythonie (57.82z)
Selectors, Specificity, and the Cascade (38.17z)
Google Picasa. Æwiczenia praktyczne (10.44z)
Praca, któr± widaæ. Jak walczyæ ze z³odziejami czasu i optymalizowaæ swoj± wydajno¶æ (24.70z)
ABC komputera. Wydanie VI (59.00z)
Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja (43.45z)
Algebra macierzy liczbowych (21.60z)
ASP.NET AJAX. Programowanie w nurcie Web 2.0. eBook. ePub (54.99z)
Excel 2013. Kurs video. Poziom pierwszy. Kluczowe umiejêtno¶ci i najlepsze praktyki (29.00z)
Hacking Kubernetes (220.15z)
Facebook. Daj siê poznaæ (24.90z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | Preparat grzybobójczy SAVO przeciw pleśni i grzybom sciennym savo Wrocław ul.Krynicka 7 Domix24.pl