e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne

Jaros³aw Baca
promocja -50%
cena: 98 z 49.00 z
Data wydania: 2015-06-23
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... C++!

Jêzyk C++, opracowany na pocz±tku lat 80. XX wieku, dekadê pó¼niej zdoby³ pozycjê jednego z najpopularniejszych jêzyków programowania ogólnego przeznaczenia. Palmê pierwszeñstwa dzier¿y do dzi¶: na pocz±tku XXI wieku liczbê programistów tego jêzyka szacowano na przesz³o trzy miliony. Sukces zawdziêcza uniwersalno¶ci. C++ jest wieloparadygmatowy, co oznacza, ¿e wskazane jest stosowanie w nim jednocze¶nie ró¿nych stylów programowania, takich jak programowanie proceduralne, obiektowe, generyczne czy programowanie na poziomie asemblera. Z drugiej strony, pracuj±c w C++, równie dobrze mo¿na skupiæ siê na jednym stylu programowania. Znajomo¶æ tego jêzyka zatem znacznie poszerza warsztat programisty.
Inne zalety C++ to miêdzy innymi wydajny kod wynikowy, ³atwo¶æ tworzenia i korzystania z bibliotek napisanych w C++ lub innych jêzykach programowania, dostêp do zasobów sprzêtowych i funkcji systemowych, wysoka przeno¶no¶æ kodów ¼ród³owych wynikaj±ca z niezale¿no¶ci od platformy systemowej czy sprzêtowej. 
Dodatkowym powodem, aby nauczyæ siê C++, jest to, ¿e sk³adnia wielu jêzyków jest podobna do jego sk³adni. Ucz±c siê tego jêzyka, poniek±d równolegle poznaje siê wiele zasad funkcjonuj±cych w innych jêzykach.

Co Ciê czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

  • Poznasz zmienne, sta³e oraz ich typy.
  • Opanujesz podstawowe operatory, tablice i instrukcje steruj±ce.
  • Dowiesz siê, jak poprawnie u¿ywaæ pêtli FOR i WHILE.
  • Przyjrzysz siê bli¿ej wska¼nikom i funkcjom.

Co wiêcej:

  • Podejmiesz próbê dokoñczenia przyk³adowych programów.
C++ pozwala równocze¶nie programowaæ w ró¿nych stylach programowania, ale równie dobrze mo¿na zacz±æ od pracy tylko w jednym stylu, co bêdzie najbardziej odpowiednie dla osoby dopiero poznaj±cej jêzyk. Tê cechê C++ wykorzystano w szkoleniu C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne, skupiaj±c siê na programowaniu proceduralnym, bêd±cym stosunkowo prostym stylem pisania programów. Opanowanie programowania proceduralnego stanowi podstawê do poznania dalszych mo¿liwo¶ci, jakie oferuje jêzyk C++.

Poznaj podstawow± sk³adniê, gramatykê i s³owa jêzyka C++

Niniejszy kurs video zosta³ przygotowany dla osób, które chc± opanowaæ programowanie w jêzyku C++ na poziomie podstawowym. Po ukoñczeniu szkolenia bêdziesz wiedzia³, jakie s± typy danych jêzyka, jak korzystaæ z ³añcuchów znaków, co trzeba koniecznie opanowaæ w temacie wej¶cia i wyj¶cia. Poznasz znaczenie rzutowania, referencji, operatorów i tablic. Nauczysz siê stosowania instrukcji steruj±cych, wyra¿eñ warunkowych, funkcji, wska¼ników i pêtli. Dowiesz siê równie¿, jak sprytnie pracowaæ w technice rekurencji. 

Tylko dla wtajemniczonych

C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne zapewni Ci bazow± znajomo¶æ tego jêzyka programowania. Po przebyciu szkolenia bêdziesz w stanie pisaæ w³asne programy bez konieczno¶ci wnikania w zagadnienia bardziej zaawansowane i z³o¿one. Kurs zawiera liczne przyk³ady zastosowañ omawianych mechanizmów jêzyka, co, mamy nadziejê, potraktujesz jako materia³ wyj¶ciowy do w³asnych do¶wiadczeñ i eksperymentów.
Po przebyciu szkolenia bêdziesz w stanie pisaæ w³asne programy w jêzyku C++. Mam nadziejê, ¿e liczne przyk³ady, jakie zamie¶ci³em w kursie, przyczyni± siê do ³atwiejszego i szybszego przyswojenia przez Ciebie omawianych w nim zagadnieñ. Kurs ten stanowi solidny fundament dalszego rozwoju. Chcia³bym, aby programowanie w jêzyku C++ sta³o siê Twoj± pasj±, podobnie jak sta³o siê moj±, i bêdzie mi niezwykle mi³o, je¶li ten kurs choæ w niewielkim stopniu siê do tego przyczyni :)


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (81.95z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
C++ Fundamentals (94.99z)
Wprowadzenie do C++ (37.05z)
Boost C++ Application Development Cookbook - Second Edition (189.00z)
Android System Programming (179.00z)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiêkszania wydajno¶ci (60.80z)
C++. Struktury danych i algorytmy (57.00z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (54.45z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (37.95z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
Effective Modern C++. 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14 (220.15z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
C++20. Laboratorium (36.85z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (127.36z)
Learn WebAssembly (159.00z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
C++20 Biblioteka techniczna (78.96z)

Pozostae z serii: Inne

Funkcja wyk³adnicza, logarytmy i ci±gi. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
ECDL Modu³ 2. U¿ytkowanie komputerów (25.06z)
Windows 7 PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne (24.90z)
Stykowe elektryczne uk³ady sterowania (21.95z)
Wirtualna Asystentka od A do Z. Zbuduj swój zdalny biznes (37.95z)
Visual Basic .NET w praktyce. B³yskawiczne tworzenie aplikacji (69.00z)
Flutter. Kurs video. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (79.00z)
Turbo Pascal i Borland C++. Przyk³ady. Wydanie II (47.00z)
Internet równie¿ dla seniora (39.89z)
Machine Learning Pocket Reference. Working with Structured Data in Python (101.15z)
Mastering Windows PowerShell Scripting (159.00z)
Górskie wyprawy fotograficzne (35.40z)
Grafika 3D czasu rzeczywistego. Nowoczesny OpenGL (47.20z)
SuperPamiêæ w 31 dni. Triki, æwiczenia, neurorozrywki (19.43z)
Django. Æwiczenia praktyczne (9.85z)
R Packages (143.65z)
Practical Cybersecurity Architecture (139.00z)
CVS bez tajemnic (39.90z)
Praktyczna nauka SQL dla Oracle. Wykorzystaj ogromne mo¿liwo¶ci bazy danych Oracle (42.35z)
Tworzenie animacji z u¿yciem jêzyka JavaScript (34.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek