e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne

Jaros³aw Baca
promocja -50%
cena: 98 z 49.00 z
Data wydania: 2015-06-23
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... C++!

Jêzyk C++, opracowany na pocz±tku lat 80. XX wieku, dekadê pó¼niej zdoby³ pozycjê jednego z najpopularniejszych jêzyków programowania ogólnego przeznaczenia. Palmê pierwszeñstwa dzier¿y do dzi¶: na pocz±tku XXI wieku liczbê programistów tego jêzyka szacowano na przesz³o trzy miliony. Sukces zawdziêcza uniwersalno¶ci. C++ jest wieloparadygmatowy, co oznacza, ¿e wskazane jest stosowanie w nim jednocze¶nie ró¿nych stylów programowania, takich jak programowanie proceduralne, obiektowe, generyczne czy programowanie na poziomie asemblera. Z drugiej strony, pracuj±c w C++, równie dobrze mo¿na skupiæ siê na jednym stylu programowania. Znajomo¶æ tego jêzyka zatem znacznie poszerza warsztat programisty.
Inne zalety C++ to miêdzy innymi wydajny kod wynikowy, ³atwo¶æ tworzenia i korzystania z bibliotek napisanych w C++ lub innych jêzykach programowania, dostêp do zasobów sprzêtowych i funkcji systemowych, wysoka przeno¶no¶æ kodów ¼ród³owych wynikaj±ca z niezale¿no¶ci od platformy systemowej czy sprzêtowej. 
Dodatkowym powodem, aby nauczyæ siê C++, jest to, ¿e sk³adnia wielu jêzyków jest podobna do jego sk³adni. Ucz±c siê tego jêzyka, poniek±d równolegle poznaje siê wiele zasad funkcjonuj±cych w innych jêzykach.

Co Ciê czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

  • Poznasz zmienne, sta³e oraz ich typy.
  • Opanujesz podstawowe operatory, tablice i instrukcje steruj±ce.
  • Dowiesz siê, jak poprawnie u¿ywaæ pêtli FOR i WHILE.
  • Przyjrzysz siê bli¿ej wska¼nikom i funkcjom.

Co wiêcej:

  • Podejmiesz próbê dokoñczenia przyk³adowych programów.
C++ pozwala równocze¶nie programowaæ w ró¿nych stylach programowania, ale równie dobrze mo¿na zacz±æ od pracy tylko w jednym stylu, co bêdzie najbardziej odpowiednie dla osoby dopiero poznaj±cej jêzyk. Tê cechê C++ wykorzystano w szkoleniu C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne, skupiaj±c siê na programowaniu proceduralnym, bêd±cym stosunkowo prostym stylem pisania programów. Opanowanie programowania proceduralnego stanowi podstawê do poznania dalszych mo¿liwo¶ci, jakie oferuje jêzyk C++.

Poznaj podstawow± sk³adniê, gramatykê i s³owa jêzyka C++

Niniejszy kurs video zosta³ przygotowany dla osób, które chc± opanowaæ programowanie w jêzyku C++ na poziomie podstawowym. Po ukoñczeniu szkolenia bêdziesz wiedzia³, jakie s± typy danych jêzyka, jak korzystaæ z ³añcuchów znaków, co trzeba koniecznie opanowaæ w temacie wej¶cia i wyj¶cia. Poznasz znaczenie rzutowania, referencji, operatorów i tablic. Nauczysz siê stosowania instrukcji steruj±cych, wyra¿eñ warunkowych, funkcji, wska¼ników i pêtli. Dowiesz siê równie¿, jak sprytnie pracowaæ w technice rekurencji. 

Tylko dla wtajemniczonych

C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne zapewni Ci bazow± znajomo¶æ tego jêzyka programowania. Po przebyciu szkolenia bêdziesz w stanie pisaæ w³asne programy bez konieczno¶ci wnikania w zagadnienia bardziej zaawansowane i z³o¿one. Kurs zawiera liczne przyk³ady zastosowañ omawianych mechanizmów jêzyka, co, mamy nadziejê, potraktujesz jako materia³ wyj¶ciowy do w³asnych do¶wiadczeñ i eksperymentów.
Po przebyciu szkolenia bêdziesz w stanie pisaæ w³asne programy w jêzyku C++. Mam nadziejê, ¿e liczne przyk³ady, jakie zamie¶ci³em w kursie, przyczyni± siê do ³atwiejszego i szybszego przyswojenia przez Ciebie omawianych w nim zagadnieñ. Kurs ten stanowi solidny fundament dalszego rozwoju. Chcia³bym, aby programowanie w jêzyku C++ sta³o siê Twoj± pasj±, podobnie jak sta³o siê moj±, i bêdzie mi niezwykle mi³o, je¶li ten kurs choæ w niewielkim stopniu siê do tego przyczyni :)


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++ Optymalizacja kodu (55.44z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (37.95z)
Advanced C++ (129.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5 (139.00z)
C++ System Programming Cookbook (109.00z)
Developing High-Frequency Trading Systems (139.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)
C++ Fundamentals (94.99z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (9.35z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
C++. Struktury danych i algorytmy (57.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (10.95z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
C++. Wykorzystaj potêgê aplikacji graficznych (37.95z)
Skuteczny nowoczesny C++ (71.82z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (109.45z)

Pozostae z serii: Inne

Table Layout in CSS. CSS Table Rendering in Detail (29.67z)
Modern Web Development with ASP.NET Core 3 - Second Edition (159.00z)
Gantry. Tworzenie szablonów dla Joomla! (21.95z)
Programowanie sterowników przemys³owych (34.78z)
Python. Programuj szybko i wydajnie (32.45z)
Learn Microsoft Office 2019 (149.00z)
Python. Nowoczesne programowanie w prostych krokach. Wydanie II (89.00z)
Unity. Kurs video. 10 gotowych rozwi±zañ, które przydadz± siê w ka¿dej grze (19.00z)
Zarz±dzanie 3.0. Kierowanie zespo³ami z wykorzystaniem metodyk Agile (29.50z)
Tablice informatyczne. Java. Wydanie II (12.90z)
Opowie¶ci ukryte w danych. Wyja¶nij dane i wywo³aj dzia³ania za pomoc± narracji (36.85z)
Pokolenia. Wiek deszczu, wiek s³oñca (31.92z)
Product Management in Practice. A Real-World Guide to the Key Connective Role of the 21st Century (77.40z)
Drupal 7. Od podstaw. eBook. Mobi (35.90z)
CodeIgniter. Zaawansowane tworzenie stron w PHP (47.00z)
Efekt piaskownicy. Jak szefowaæ ¿eby roboty nie zabra³y ci roboty (21.95z)
IBM SPSS Modeler Essentials (139.00z)
SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie (54.45z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli zajêæ komputerowych w szkole podstawowej, kl. 4 - 6. Edycja: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS 10.5, Linux Ubuntu (15.90z)
Nauka Javy. Wprowadzenie do tworzenia aplikacji do rzeczywistych zastosowañ. Wydanie V (48.95z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek