e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -35%


Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1

Adam Józefiok
promocja -35%
cena: 790 z 513.50 z
Data wydania: 2020-10-08
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... Cisco!

Trudno wyobraziæ sobie wspó³czesny ¶wiat bez sieci komputerowych. S± obecne wszêdzie i staj± siê coraz bardziej potrzebne, miêdzy innymi za spraw± rozwoju sieci komórkowych. Technologia 5G, internet rzeczy i inne wynalazki u³atwiaj±ce nasze codzienne funkcjonowanie wymagaj± coraz lepszych, szybszych i wydajniejszych sieci. Co wiêcej, sieæ musi byæ inteligentna i reagowaæ na zmieniaj±ce siê warunki. W³a¶nie dlatego trzeba j± poznaæ od podszewki, aby dobrze ni± administrowaæ. Wa¿ne jest zrozumienie podstaw i sposobu dzia³ania, przekazywania ramek i pakietów. Administrator musi wiedzieæ, czego siê spodziewaæ w przypadku w³±czenia danej funkcjonalno¶ci, musi umieæ tym wszystkim zarz±dzaæ i zapewniaæ bezpieczeñstwo przekazu danych. Tego wszystkiego mo¿na siê nauczyæ podczas trzyczê¶ciowego cyklu Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1.
Czê¶æ pierwsza szkolenia skupia siê na podstawach dzia³ania sieci i jest fundamentem, bez którego nie ma sensu rozpoczynaæ dalszej pracy. Tematy zosta³y tak dobrane, aby¶ móg³ zostaæ ¶wiadomym u¿ytkownikiem, który wie, co robi. Zdobêdziesz tu wiedzê i umiejêtno¶ci w zakresie sieci komputerowych, a tak¿e konfiguracji i zarz±dzania sieciami teleinformatycznymi czy telekomunikacyjnymi ¶redniej wielko¶ci.
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 wprowadzi Ciê w ¶wiat technologii Cisco. Wykorzystane materia³y umo¿liwi± Ci samodzielne wykonanie dowolnej liczby projektów, a nastêpnie ich konfiguracjê. Dziêki temu zyskasz niemal nieograniczone mo¿liwo¶ci konfiguracyjne, a stopieñ skomplikowania projektów bêdzie zale¿eæ tylko od Twojej wyobra¼ni.
W kolejnych czê¶ciach znajdziesz materia³ dotycz±cy administrowania urz±dzeniami (czê¶æ druga) oraz bezpieczeñstwem sieci (czê¶æ trzecia). Dopiero ca³o¶æ stanowi kompletne kompendium wiedzy potrzebnej do zdania egzaminu CCNA 200-301.

Potraktuj pierwsz± czê¶æ kursu jak bramê, przez któr± jako administrator powiniene¶ przej¶æ, aby i¶æ dalej.

Czego nauczysz siê podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

  • Nauczysz siê obs³ugi programu Wireshark, przechwytuj±cego i analizuj±cego dane w sieci komputerowej.
  • Dowiesz siê, czym jest adresowanie w sieciach komputerowych, oraz poznasz sposoby podzia³u sieci na podsieci.
  • Zaczniesz rozró¿niaæ rodzaje komunikacji w sieci komputerowej.
  • Zrozumiesz dzia³anie protoko³u ARP i obs³ugi tablicy ARP.
  • Opanujesz metody analizy przechwyconych danych.
  • Poznasz podstawow± konfiguracjê prze³±cznika Cisco.
  • Sprawdzisz, jak zabezpieczaæ prze³±cznik Cisco przed dostêpem osób niepowo³anych i pod³±czaæ go do sieci komputerowej z nadaniem adresu IP.
  • Odkryjesz, jak zerowaæ has³a dostêpu i zabezpieczaæ interfejsy prze³±cznika przed nieautoryzowanym dostêpem komputerów, które nie s± dopuszczone do komunikacji w sieci.
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 zakoñczysz na poziomie podstawowym, z wiedz± pozwalaj±c± na samodzielne utworzenie dzia³aj±cej sieci. W¶ród Twoich nowych umiejêtno¶ci bêd± tak¿e: dokonywanie operacji na liczbach binarnych i prostego podzia³u sieci na podsieci, tworzenie podsieci na podstawie liczby wymaganych sieci i liczby wymaganych hostów, przeprowadzanie adresowania sieci z uwzglêdnieniem ró¿nych potrzeb, konfiguracja programu GNS3. Nauczysz siê przygotowywaæ emulacjê routera i prze³±cznika, do³±czaæ do projektów wirtualnych maszyn VMware, przechwytywaæ komunikacjê wirtualnych urz±dzeñ i obs³ugiwaæ tablicê routingu na routerze. W nastêpnym kroku odkryjesz tajniki konfiguracji routera do pracy z programem Cisco Configuration Professional oraz instalacji i konfiguracji oprogramowania CCP. Zaprojektujesz od podstaw niewielk± sieæ komputerow±, a potem j± skonfigurujesz.
Wa¿nym elementem kursu jest przygotowanie do egzaminu koñcowego Cisco CCNA 200-301. Dok³adne zrozumienie i opanowanie pojawiaj±cych siê tu zagadnieñ jest niezbêdne, je¶li chcesz zmierzyæ siê z pytaniami egzaminacyjnymi. Dotyczy to tak¿e pozosta³ych dwóch czê¶ci kursu.

Jak siê snuje sieæ?

Routery, prze³±czniki, protoko³y, adresowanie, has³a dostêpu, dane przesy³ane i przechwytywane... To mo¿e przyprawiæ nowicjusza o zawrót g³owy. Je¶li jednak jeste¶ zdeterminowany i chcesz zrozumieæ od podstaw, jak to wszystko ze sob± wspó³dzia³a, ten kurs bêdzie idealnym rozwi±zaniem. Autor w sposób jasny, prosty i kompetentny podaje wszystkie potrzebne informacje, zwraca uwagê na szczególnie istotne kwestie, odwo³uje siê do przyk³adów praktycznych i zachêca do samodzielnego budowania sieci. Uzbrojony w tak± wiedzê, po przeanalizowaniu przyk³adów i wykonaniu æwiczeñ, bêdziesz w stanie stworzyæ niewielk±, lecz w pe³ni funkcjonaln± sieæ komputerow± — i udowodniæ swoje kompetencje pracodawcy lub potencjalnemu klientowi. Nacisk po³o¿ony w tym szkoleniu na praktykê sprawia, ¿e Twoje umiejêtno¶ci bêd± poprawiaæ siê w mgnieniu oka, a Ty sam uzyskasz ¶wietn± bazê do poszerzania swojej wiedzy. Je¶li chcesz byæ dobrym administratorem albo samodzielnie konstruowaæ sieci, a w efekcie zdaæ egzamin CCNA, nie znajdziesz lepszego ¼ród³a!

Wystarczaj±co dobry administrator

Specyfika pracy administratora sieci polega na projektowaniu sieci, pod³±czaniu urz±dzeñ sieciowych oraz ich konfigurowaniu, zabezpieczeniu, testowaniu i utrzymaniu sieci. Po procesie konfiguracji administrator sieci skupia siê g³ównie na analizie jej dzia³ania, monitoruje jej aspekty i poprawia te, w których co¶ szwankuje. Administrator chc±cy podnosiæ swoje kwalifikacje musi przeprowadzaæ wiele konfiguracji. Niestety, w warunkach rzeczywistej firmy jest to bardzo trudne. Nie mo¿na nara¿aæ zasobów przedsiêbiorstwa na b³êdne konfiguracje lub przeprowadzanie jakichkolwiek niezapowiedzianych testów. Nie mo¿na te¿ w warunkach sieci produkcyjnej zmieniaæ konfiguracji bez przyczyny. Wiele firm nie posiada równie¿ sieci przeznaczonych do testów.
Tymczasem oprogramowanie emuluj±ce GNS3 daje ka¿demu administratorowi swobodê dzia³ania. Dziêki niemu na wydzielonym sprzêcie mo¿na do woli testowaæ ró¿ne konfiguracje bez obaw o ewentualne pora¿ki. W razie konieczno¶ci wykonywany projekt po prostu wyrzuca siê do kosza i tworzy nowy. Wszystkie konfiguracje mo¿na przeprowadzaæ na prywatnym sprzêcie, co te¿ jest nie do pogardzenia.


Cena: 513.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V (89.00z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne (18.99z)
BGP. Building Reliable Networks with the Border Gateway Protocol (135.15z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
Sieci komputerowe Cisco. Zostañ administratorem. Materia³ CCNA 200-120 (99.00z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)
Packet Guide to Core Network Protocols (63.74z)
Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Administrowanie sieciowymi protoko³ami komunikacyjnymi (69.00z)
CCNA 200-120. Zostañ administratorem sieci komputerowych Cisco (54.45z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP (71.43z)
High Performance Browser Networking. What every web developer should know about networking and web performance (169.15z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie VII (70.95z)
Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 1 wydanie 2 rozszerzone (26.40z)

Pozostae z serii: Inne

C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. Pdf (15.90z)
SQL. Sztuka programowania. eBook. ePub (47.00z)
Bezpieczeñstwo informacyjne (36.87z)
WordPress. Kurs video. Stwórz stronê WWW prosto, szybko i bez kodowania (79.00z)
Moodle. Stwórz w³asny serwis e-learningowy (16.45z)
Data Science Algorithms in a Week. Second edition (139.00z)
Konsekwencje namiêtno¶ci (31.50z)
Learning Continuous Integration with Jenkins - Second Edition (179.00z)
Windows 7 PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
Photoshop. Efekty specjalne (67.00z)
Java. Æwiczenia zaawansowane. Wydanie II. eBook. Mobi (23.90z)
Mastering Rust - Second Edition (159.00z)
Niskobud¿etowy startup. Zyskowny biznes i ¿ycie bez frustracji (24.50z)
PHP5. Tajniki programowania (79.00z)
Lean dla bystrzaków. Wydanie II (13.90z)
Formu³a wp³ywu. Dzia³asz naprawdê, czy jedynie robisz zamieszanie? (39.90z)
Programowanie obiektowe w PHP 5. eBook. Mobi (29.90z)
Python ninja. 70 sekretnych receptur i taktyk programistycznych (31.35z)
Hands-On High Performance Programming with Qt 5 (139.00z)
3D Studio MAX 3. Efektowna animacja w praktyce (60.00z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem | spa Ciechocinek