e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady

Mariusz Owczarek
cena: 54.90 z
Data wydania: 2013-01-21
stron: 384, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Microsoft Visual C++ 2012? To nic trudnego!

 • Poznaj sk³adniê jêzyka C++ i nowo¶ci wprowadzane przez standard C++11
 • Naucz siê wykorzystywaæ typy i konstrukcje programistyczne
 • Dowiedz siê, jak tworzyæ aplikacje oparte na Windows API i .NET Framework
Dostêpne od niedawna ¶rodowisko Visual C++ 2012 oferuje u¿ytkownikom szereg zupe³nie nowych mo¿liwo¶ci. Dziêki wprowadzeniu obs³ugi standardu C++11 i zwiêkszeniu przejrzysto¶ci oraz uniwersalno¶ci kodu ¼ród³owego rozwi±zanie ugruntowa³o swoj± renomê nowoczesnego i nieustannie rozwijanego narzêdzia programistycznego do wszechstronnych zastosowañ. Ulepszone i dostosowane do nowych wymagañ z powodzeniem mo¿e konkurowaæ z innymi ¶rodowiskami obecnymi na rynku. Potwierdzaj± to równie¿ takie posuniêcia producenta, jak zapewnienie wsparcia dla twórców programów dzia³aj±cych w systemie Windows 8 i aplikacji mobilnych uruchamianych na platformie Windows Phone.
"Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady" to doskona³y przewodnik dla osób chc±cych poznaæ jêzyk C++ i zacz±æ pisaæ programy w ¶rodowisku Visual C++. Ksi±¿ka zawiera dok³adny opis sk³adni standardowego jêzyka C++, a tak¿e praktyczne wskazówki dotycz±ce tworzenia aplikacji wykorzystuj±cych Windows API oraz .NET Framework. Podrêcznik prezentuje nie tylko podstawowe konstrukcje jêzyka i sposoby ich stosowania, lecz tak¿e wprowadza czytelnika w bardziej zaawansowane zagadnienia zwi±zane z tworzeniem aplikacji dzia³aj±cych w systemach operacyjnych Windows. Ka¿dy omawiany tutaj temat zosta³ zilustrowany przyk³adem umo¿liwiaj±cym praktyczne utrwalenie poznanych wiadomo¶ci teoretycznych.
 • Instalacja i obs³uga ¶rodowiska Microsoft Visual C++
 • Struktura programów C++ i konstrukcje jêzyka
 • Przegl±d instrukcji i typów wbudowanych
 • Podstawy techniki obiektowej
 • Korzystanie z Windows API
 • Tworzenie aplikacji wyposa¿onych w GUI
 • Obs³uga operacji na plikach
 • Programowanie wielow±tkowe
 • U¿ywanie komponentów .NET Framework

Chcesz nauczyæ siê szybko dzia³aæ w nowym Visual C++?
Jeste¶ na dobrej drodze!Cena: 54.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (90.89z)
Modern C++ Programming Cookbook - Second Edition (159.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (48.95z)
Advanced C++ (129.00z)
Boost C++ Application Development Cookbook - Second Edition (189.00z)
The C++ Standard Library - Second Edition (79.90z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
Demystified Object-Oriented Programming with C++ (119.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (9.35z)
Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (36.85z)
C++ High Performance (139.00z)
Developing High-Frequency Trading Systems (139.00z)
Rust High Performance (159.00z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (81.95z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (29.40z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (61.38z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (127.36z)

Pozostae z serii: Inne

Hands-On GPU Computing with Python (109.00z)
FileMaker Pro 14: The Missing Manual (143.65z)
LEGO. Ksiêga przygód. Wydanie II. Kosmiczne podró¿e, piraci, smoki i jeszcze wiêcej! (21.95z)
Platforma Moodle dla ka¿dego nauczyciela (19.50z)
Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny. eBook. Pdf (54.99z)
Python and AWS Cookbook. Managing Your Cloud with Python and Boto (55.24z)
MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko (32.45z)
Python Web Development with Sanic (129.00z)
Word 2010 PL. Kurs (19.20z)
PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie III (39.90z)
Nowoczesny JavaScript. Poznaj ES6 i praktyczne zastosowania nowych rozwi±zañ (49.00z)
Niemiecki dla bystrzaków (39.00z)
Kwalifikacja A.36. Czê¶æ 2. Prowadzenie rachunkowo¶ci. Podrêcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowo¶ci (31.92z)
Python na maturze. Rozwi±zania i analiza wybranych zadañ programistycznych (19.20z)
Wysoko wydajne MySQL. Optymalizacja, archiwizacja, replikacja. Wydanie II (53.35z)
MegaCAD 5.0 PL (90.00z)
Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe (26.95z)
The Productive Programmer (135.15z)
JavaScript. Projekty (45.00z)
Matematyka konkretna (66.21z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par