e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady

Mariusz Owczarek
cena: 54.90 z
Data wydania: 2013-01-21
stron: 384, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Microsoft Visual C++ 2012? To nic trudnego!

 • Poznaj sk³adniê jêzyka C++ i nowo¶ci wprowadzane przez standard C++11
 • Naucz siê wykorzystywaæ typy i konstrukcje programistyczne
 • Dowiedz siê, jak tworzyæ aplikacje oparte na Windows API i .NET Framework
Dostêpne od niedawna ¶rodowisko Visual C++ 2012 oferuje u¿ytkownikom szereg zupe³nie nowych mo¿liwo¶ci. Dziêki wprowadzeniu obs³ugi standardu C++11 i zwiêkszeniu przejrzysto¶ci oraz uniwersalno¶ci kodu ¼ród³owego rozwi±zanie ugruntowa³o swoj± renomê nowoczesnego i nieustannie rozwijanego narzêdzia programistycznego do wszechstronnych zastosowañ. Ulepszone i dostosowane do nowych wymagañ z powodzeniem mo¿e konkurowaæ z innymi ¶rodowiskami obecnymi na rynku. Potwierdzaj± to równie¿ takie posuniêcia producenta, jak zapewnienie wsparcia dla twórców programów dzia³aj±cych w systemie Windows 8 i aplikacji mobilnych uruchamianych na platformie Windows Phone.
"Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady" to doskona³y przewodnik dla osób chc±cych poznaæ jêzyk C++ i zacz±æ pisaæ programy w ¶rodowisku Visual C++. Ksi±¿ka zawiera dok³adny opis sk³adni standardowego jêzyka C++, a tak¿e praktyczne wskazówki dotycz±ce tworzenia aplikacji wykorzystuj±cych Windows API oraz .NET Framework. Podrêcznik prezentuje nie tylko podstawowe konstrukcje jêzyka i sposoby ich stosowania, lecz tak¿e wprowadza czytelnika w bardziej zaawansowane zagadnienia zwi±zane z tworzeniem aplikacji dzia³aj±cych w systemach operacyjnych Windows. Ka¿dy omawiany tutaj temat zosta³ zilustrowany przyk³adem umo¿liwiaj±cym praktyczne utrwalenie poznanych wiadomo¶ci teoretycznych.
 • Instalacja i obs³uga ¶rodowiska Microsoft Visual C++
 • Struktura programów C++ i konstrukcje jêzyka
 • Przegl±d instrukcji i typów wbudowanych
 • Podstawy techniki obiektowej
 • Korzystanie z Windows API
 • Tworzenie aplikacji wyposa¿onych w GUI
 • Obs³uga operacji na plikach
 • Programowanie wielow±tkowe
 • U¿ywanie komponentów .NET Framework

Chcesz nauczyæ siê szybko dzia³aæ w nowym Visual C++?
Jeste¶ na dobrej drodze!Cena: 54.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Hands-On Concurrency with Rust (159.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (92.38z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
C++ High Performance (139.00z)
C++ Optymalizacja kodu. Sprawdzone techniki zwiêkszania wydajno¶ci (60.80z)
Symfonia C++ Standard. Programowanie w jêzyku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II (80.00z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
Learn WebAssembly (159.00z)
Tablice informatyczne. Podstawy C++ (19.90z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (81.95z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (43.45z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (127.36z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (54.45z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (81.95z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie V (26.95z)
C++17 STL. Receptury (79.00z)
C++. Struktury danych i algorytmy (31.35z)

Pozostae z serii: Inne

Learning React Native. Building Native Mobile Apps with JavaScript. 2nd Edition (220.15z)
Head First HTML with CSS & XHTML (109.65z)
Inkscape. Podstawowa obs³uga programu. wydanie II rozszerzone i uzupe³nione (43.45z)
High Performance MySQL. 4th Edition (220.15z)
Dart: Up and Running (63.74z)
ABC sam naprawiam komputer. Wydanie II. eBook. Mobi (31.99z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (149.00z)
SQL Server Advanced Troubleshooting and Performance Tuning (254.15z)
Unreal Engine 4 Game Development Quick Start Guide (79.90z)
Limitless Analytics with Azure Synapse (159.00z)
Excel 2010 PL dla bystrzaków (39.90z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (37.95z)
Wprowadzenie do algorytmów (124.87z)
Windows Server 2003 Network Administration. Building and Maintaining Problem-Free Windows Networks (169.15z)
Linux. Programowanie w pow³oce. Praktyczny przewodnik. Wydanie III (149.00z)
TCP/IP Network Administration. 3rd Edition (152.15z)
The Clojure Workshop (129.00z)
Praca g³êboka (27.90z)
Kwalifikacja A.35. Czê¶æ 2. Planowanie i prowadzenie dzia³alno¶ci w organizacji. Podrêcznik do nauki zawodu technik ekonomista (39.92z)
Visual Basic 4.0 (55.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html