e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -38%


Ansible. Kurs video. Automatyzacja w IT od podstaw

Piotr Ko¶ka
promocja -38%
cena: 127.41935483871 z 79.00 z
Data wydania: 2020-02-20
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... automatyzacjê w administracji IT

Ansible jest elastycznym, wszechstronnym i niezwykle pomocnym narzêdziem do automatyzacji w IT. Jego u¿ycie pozwala zautomatyzowaæ pewne powtarzalne procesy i dzia³ania, co powinno szczególnie zainteresowaæ osoby pe³ni±ce funkcje administratorów sieci. W ramach czynno¶ci administracyjnych automatyzowaæ mo¿na choæby tworzone ¶rodowiska (takie jak stacje robocze dla pracowników) czy serwery w infrastrukturze IT. O ile jednak dla admina znajomo¶æ narzêdzia Ansible jest kwesti± wyboru, o tyle na przyk³ad dla DevOps engineera to ju¿ w³a¶ciwie sprawa obowi±zkowa.
Popularno¶æ Ansible i innych tego typu narzêdzi bierze siê z wymogów biznesowych. Im wiêcej procesów w IT zostanie zautomatyzowanych, tym szybciej bêdzie mo¿na realizowaæ zadania. Z tego powodu przyszli pracodawcy bêd± Ciê coraz czê¶ciej pytaæ o umiejêtno¶æ korzystania z Ansible. Ju¿ choæby dlatego warto siê nim zainteresowaæ i nauczyæ siê nim pos³ugiwaæ. Z naszym kursem opanowanie tego narzêdzia na poziomie podstawowym zajmie Ci dos³ownie kilka godzin.

Co Ciê czeka w trakcie naszego profesjonalnego szkolenia?

Podczas pracy z tym kursem video:

  • Dowiesz siê, czym jest Ansible i do czego mo¿e Ci siê przydaæ.
  • Poznasz s³ownictwo specyficzne dla Ansible (modu³y, inventory, playbooki).
  • Nauczysz siê zbieraæ ca³e konfiguracje plików w playbookach opisanych w jêzyku YAML.
  • Bêdziesz zapisywaæ konfiguracje w playbookach w sposób czytelny oraz odtwarzalny.
Co wiêcej...
  • Opanujesz zasady tworzenia ról, a poszczególne zadania bêdziesz umieszczaæ tak celnie, ¿e umo¿liwi Ci to kontrolowanie ca³ego procesu instalacji.
Ansible. Kurs video. Automatyzacja w IT od podstaw zakoñczysz na poziomie podstawowym. Nauczysz siê u¿ywaæ i konfigurowaæ us³ugi za pomoc± Ansible. To ca³kowicie wystarczy, by korzystaæ z tego narzêdzia w codziennej pracy. Opanowanie materia³u proponowanego w ramach szkolenia bêdzie stanowiæ tak¿e wstêp do dalszego, samodzielnego zg³êbiania tematu.

Science fiction, które sta³o siê rzeczywisto¶ci±

Okre¶lenie „ansible” zosta³o wymy¶lone przez pisarkê science fiction Ursulê K. Le Guin i u¿yte w jej powie¶ci z 1966 roku ¦wiat Rocannona. Ansible oznacza tam systemy s³u¿±ce do natychmiastowej komunikacji. Najwyra¼niej ksi±¿ka Le Guin zainspirowa³a Michaela DeHaana do stworzenia narzêdzia Ansible, którego premiera odby³a siê w 2015 roku. Ansible Dehaana to narzêdzie pozwalaj±ce na natychmiastowe skomunikowanie ze sob± serwerów i przekazywanie oraz odbieranie od nich wiadomo¶ci. Dzia³a na zasadzie komunikacji kontroler <-> node, gdzie kontrolerem jest miejsce uruchomienia Ansible, za¶ node to komputer, do którego u¿ytkownik Ansible zamierza siê pod³±czyæ. Co ciekawe, node nie musi mieæ wgranego ¿adnego dodatkowego softu. Wystarczy protokó³ SSH.

Jak dzia³a Ansible

Skoro komputer, z którym komunikujemy siê za pomoc± Ansible, nie ma specjalnego oprogramowania komunikacyjnego, to jak Ansible „obchodzi” ten brak? Otó¿, po pierwsze, pod³±cza siê do owego komputera. Po drugie, wgrywa na niego niewielkich rozmiarów aplikacje zwane modu³ami. Pozwalaj± one wykonaæ jak±¶ konkretn±, pojedyncz± czynno¶æ - mog± dzia³aæ samodzielnie lub w grupach. Po wgraniu modu³ów czynno¶ci s± wykonywane, a nastêpnie kasowane z node, czyli komputera, z którym komunikowa³ siê kontroler (miejsce uruchomienia Ansible).


Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

PLC and HMI Development with Siemens TIA Portal (189.00z)
Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod (42.21z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie IV (49.90z)
Kubernetes w ¶rodowisku produkcyjnym. Jak budowaæ efektywne platformy aplikacji (64.35z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (54.90z)
UX Strategy. 2nd Edition (169.15z)
Programming Pig (135.15z)
Git. Rozproszony system kontroli wersji (27.45z)
Learning Functional Programming in Go (179.00z)
In¿ynieria oprogramowania (143.20z)
Baseball Hacks. Tips & Tools for Analyzing and Winning with Statistics (84.92z)
Matematyka. Kurs video. Æwiczenia dla programisty i data science (149.00z)
Testing in Scala (59.42z)
Advanced Elasticsearch 7.0 (159.00z)
Deep learning i modelowanie generatywne. Jak nauczyæ komputer malowania, pisania, komponowania i grania (36.85z)
Jak zmieniæ zachowanie u¿ytkowników i zdobyæ wiernych klientów. Zastosowania psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II (37.95z)
Learning ArcGIS Pro 2 - Second Edition (159.00z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (79.00z)
Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (37.95z)
Zwinny samuraj. Jak programuj± mistrzowie zwinno¶ci (26.95z)

Pozostae z serii: Inne

Abonament roczny serwisu CzasNaE-Biznes (127.00z)
Windows Azure. Wprowadzenie do programowania w chmurze. eBook. Mobi (31.99z)
Komputery PC. Przewodnik dla kupuj±cych (24.90z)
Szko³a systemu Linux (44.00z)
Kliknij tutaj, aby zabiæ wszystkich. Bezpieczeñstwo i przetrwanie w hiperpo³±czonym ¶wiecie (39.90z)
Office 2007. Jêzyk VBA i makra. Rozwi±zania w biznesie (89.00z)
jQuery. Niezbêdnik programisty gier (39.90z)
Po prostu HTML 4 (30.00z)
XML Schema. The W3C's Object-Oriented Descriptions for XML (135.15z)
Miejsce przy stole. Przywództwo w IT w czasach Agile (30.87z)
Magia sygna³u (26.30z)
Paj±czek 5 NxG. Æwiczenia praktyczne (12.00z)
AutoCAD. LSP i DCL. Programowanie okien dialogowych w przyk³adach (35.00z)
WordPress dla ma³ych firm. Proste strategie tworzenia dynamicznych witryn WWW (29.90z)
Jak zmieniæ zachowanie u¿ytkowników i zdobyæ wiernych klientów. Zastosowania psychologii i ekonomii behawioralnej. Wydanie II (37.95z)
Zaawansowana analiza danych. Jak przej¶æ z arkuszy Excela do Pythona i R (32.95z)
Matematyka Europejczyka. Program nauczania matematyki w szko³ach ponadgimnazjalnych (6.68z)
Twoja firma w Google, czyli jak przeprowadziæ skuteczn± kampaniê AdWords (29.90z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
JAVA. Uniwersalne techniki programowania. Rozdzia³ 13-14 (10.52z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek