e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -38%


Amazon Web Services. Kurs video. Tworzenie aplikacji

Dawid Borycki
promocja -38%
cena: 127.41935483871 z 79.00 z
Data wydania: 2021-05-05
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... tworzenie aplikacji w Amazon Web Services

Nie wyobra¿amy ju¿ sobie ¿ycia bez korzystania z aplikacji - u¿ywamy ich ka¿dego dnia. Wiele z nich opiera siê na systemach w architekturze rozproszonej. Na przyk³ad przy zamawianiu lunchu aplikacja mobilna komunikuje siê z takim systemem, aby obs³ugiwaæ ca³y proces, od wybrania potraw, poprzez p³atno¶æ, po ¶ledzenie dostawy. Trudno sobie wyobraziæ, aby backend aplikacji uleg³ awarii - wówczas transakcja nie mog³aby byæ ukoñczona. Wobec tego, aby aplikacje te funkcjonowa³y sprawnie i szybko, systemy równie¿ musz± dzia³aæ w sposób ci±g³y, zapewniaæ wysok± dostêpno¶æ (na przyk³ad w przypadku po¿aru w jednym z centr danych strefy dostêpno¶ci przekierowujemy ruch na inne serwery w innej strefie) i skalowaæ siê automatycznie w zale¿no¶ci od bie¿±cego ruchu. Przy przej¶ciu na pracê zdaln± wiele systemów nie wytrzyma³o wzmo¿onego ruchu. Wysoki i stabilny poziom dzia³ania systemów w architekturze rozproszonej u³atwiaj± nam us³ugi chmurowe, dziêki którym twórcy aplikacji nie s± ju¿ zmuszeni do samodzielnego utrzymania infrastruktury. Mog± w sposób automatyczny utrzymywaæ redundantne systemy i konfigurowaæ routowanie pomiêdzy nimi, aby ewentualne awarie by³y niezauwa¿alne dla u¿ytkowników koñcowych.
Amazon Web Services (AWS) to w³a¶nie platforma do ¶wiadczenia us³ug w chmurze. Najwiêksza na ¶wiecie, bo obejmuj±ca 33 procent ¶wiatowych zasobów chmury obliczeniowej. Stworzona przez Amazon us³uga od 2006 roku pozwala abonentom na szybkie uzyskanie du¿ej mocy obliczeniowej. Dziêki szkoleniu Amazon Web Services. Kurs video. Tworzenie aplikacji poznasz mo¿liwo¶ci, jakie AWS oferuje twórcom aplikacji.

Co Ciê czeka podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Podczas kursu dowiesz siê miêdzy innymi, na czym polegaj± ró¿ne rodzaje us³ug i modele wdra¿ania aplikacji w chmurze, a tak¿e:

  • Zaznajomisz siê z palet± us³ug ¶wiadczonych przez Amazon Web Services.
  • Poznasz podstawy pracy z AWS.
  • Dowiesz siê, jak tworzyæ u¿ytkowników IAM i konfigurowaæ narzêdzie AWS CLI.
  • Skonfigurujesz ¶rodowisko Cloud 9 do tworzenia kodu bez konieczno¶ci instalowania jakichkolwiek lokalnych narzêdzi.
  • Dowiesz siê, jak wdra¿aæ statyczne aplikacje webowe.
  • Nauczysz siê wdra¿aæ dynamiczne aplikacje webowe i aplikacje skonteneryzowane z wykorzystaniem us³ug EC2, Elastic Beanstalk i LightSail.
  • Nauczysz siê tworzyæ instancje baz danych SQL Server i korzystaæ z nich w aplikacjach .NET Core/.NET 5.
  • Dowiesz siê, jak przy u¿yciu AWS Lambda tworzyæ aplikacje w architekturze bezserwerowej (serverless).
  • Bêdziesz wykorzystywaæ metody sztucznej inteligencji do analizy obrazów.
Kurs ukoñczysz na poziomie ¶rednio zaawansowanym.

A po zakoñczeniu szkolenia...

Bêdziesz swobodnie wdra¿aæ aplikacje w chmurze AWS!

Amazon Web Services. Kurs video. Tworzenie aplikacji trwa ponad cztery godziny i sk³ada siê z sze¶ciu rozdzia³ów obejmuj±cych ³±cznie dwadzie¶cia trzy lekcje. Podczas zajêæ w praktyczny sposób poznasz specyfikê poszczególnych us³ug AWS, nauczysz siê tak¿e podstawowych terminów przydatnych do swobodnego poruszania siê w ¶rodowisku chmurowym. Dowiesz siê, czym s± AWS S3, AWS SDK, EC2, VPC i jak zastosowaæ narzêdzie Boto3 do tworzenia aplikacji korzystaj±cych z us³ug AWS przy u¿yciu jêzyka Python. Poznasz i nauczysz siê wykorzystywaæ potê¿ne narzêdzia stworzone przez AWS, takie jak Amazon Rekognition. Na koniec dowiesz siê, jak u¿ywaæ AWS Lambda i Amazon Simple Queue Service. Po zakoñczeniu kursu bêdziesz w stanie wdra¿aæ aplikacjê w chmurze, co jest obecnie jedn± z najbardziej po¿±danych umiejêtno¶ci na rynku pracy.

Dla kogo ten kurs?

Amazon Web Services. Kurs video. Tworzenie aplikacji jest przeznaczony dla wszystkich, którzy przy tworzeniu aplikacji korzystaj± z systemów w architekturze rozproszonej, a zale¿y im na szybko¶ci, niezawodno¶ci i wydajno¶ci. AWS oferuje wszystkie niezbêdne do tego zasoby i narzêdzia, a nasze szkolenie uczy, jak wykorzystaæ je w najefektywniejszy sposób.


Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Angielski z komputerem. Programy, s³owniki komputerowe i strony WWW (29.90z)
Upoluj cyberprzestêpcê. Przewodnik dla hakerów prowadz±cych ¶ledztwa online (97.00z)
Making Embedded Systems. Design Patterns for Great Software (135.15z)
Urz±dzenia mobilne w systemach rzeczywisto¶ci wirtualnej (24.05z)
Podaj dalej. Design nauczanie, ¿ycie (59.00z)
Infografiki. Praktyczne zastosowanie w biznesie (44.90z)
World of Warcraft. Strategia sukcesu (18.13z)
Building Industrial Digital Twins (189.00z)
Inkscape. Podstawowa obs³uga programu (26.95z)
Ponadczasowe logo. Projektowanie znaków odpornych na dzia³anie czasu (26.95z)
Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF (48.95z)
The Geek Atlas. 128 Places Where Science and Technology Come Alive (101.15z)
Popraw Twoje zdjêcia z u¿yciem bezp³atnego programu (13.38z)
Tworzenie do¶wiadczeñ klientów (32.45z)
Sharing Big Data Safely. Managing Data Security (101.15z)
iOS. Tajniki SDK. Biblioteka przydatnych narzêdzi (54.45z)
Mastering KVM Virtualization (139.00z)
Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF (89.00z)
Amazon Web Services. Podstawy korzystania z chmury AWS (48.95z)
Chcê zostaæ informatykiem (16.45z)

Pozostae z serii: Inne

Go Web Scraping Quick Start Guide (79.90z)
Access 2013: The Missing Manual (143.65z)
Jak Unix tworzy³ historiê (26.95z)
ASP.NET Core and Vue.js (139.00z)
LaTeX dla niecierpliwych. Czê¶æ pierwsza. Wydanie drugie poprawione i uzupe³nione (5.96z)
Moja krótka historia (27.90z)
Python Deep Learning (209.00z)
Qt 5 Projects (139.00z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie II (29.49z)
Red Hat Linux 8. Æwiczenia praktyczne (9.90z)
MegaCAD (33.00z)
Visual Studio 2012 i .NET 4.5. Poradnik dla zaawansowanych programistów (62.37z)
Continuous Delivery for Mobile with fastlane (149.00z)
Deep Learning. Praktyczne wprowadzenie z zastosowaniem ¶rodowiska Pythona (99.00z)
OpenCV 3 Computer Vision with Python Cookbook (159.00z)
XHTML i CSS. Dostêpne witryny internetowe (37.95z)
Informatyka Europejczyka. Nauka i zabawa z komputerem w kszta³ceniu zintegrowanym. Czê¶æ 2 (9.90z)
Spl±tana sieæ. Przewodnik po bezpieczeñstwie nowoczesnych aplikacji WWW (79.00z)
Programming JavaScript Applications. Robust Web Architecture with Node, HTML5, and Modern JS Libraries (135.15z)
Cloud-Native Continuous Integration and Delivery (84.99z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów