e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Receptura na Python. Kurs Video. 54 praktyczne porady dla programistów

Karol Kurek
promocja -45%
cena: 198.18181818182 z 109.00 z
Data wydania: 2021-10-20
stron: 0, miêkka oprawa, format:

wicej na stronie helion.pl

Obierz kurs na... usprawnianie kodu w Pythonie!

Fachowcy z bran¿y IT, by dobrze wykonywaæ swoj± pracê, musz± w niej zwykle u¿ywaæ od kilku do kilkunastu narzêdzi. Z drugiej strony nikt nie jest w stanie dobrze poznaæ nawet wycinka wszystkich technologii, jêzyków programowania czy aplikacji, które powstaj± ka¿dego roku. Czy w¶ród tego bogactwa, by nie rzec - nadmiaru, mo¿na znale¼æ co¶, co bêdzie narzêdziem uniwersalnym, swoistym szwajcarskim scyzorykiem? Pozwalaj±cym na realizowanie wielu, czêsto odleg³ych tematycznie zadañ, równocze¶nie zapewniaj±cym ³atwo¶æ obs³ugi, ale te¿ konieczn± jako¶æ? Pewnie nie ma, ale prawdopodobnie najbli¿szy spe³nieniu tych wymagañ jest jêzyk programowania Python.

A zwyciêzc± jest Python!

W zale¿no¶ci od metody badawczej Python sta³ siê najpopularniejszym jêzykiem programowania na ¶wiecie (ranking PYPL) lub w³a¶nie siê nim staje (ranking TIOBE). A¿ 16% zawarto¶ci serwisu GitHub powsta³o w Pythonie. I dotyczy imponuj±cego zakresu: administracji sieciami komputerowymi, bezpieczeñstwa i jego testowania, aplikacji webowych, analizy danych czy zaawansowanych systemów eksperckich opartych na uczeniu maszynowym. Jest to bardzo znacz±cy sygna³ — niezale¿nie od specjalizacji coraz czê¶ciej bêdziemy napotykaæ rozwi±zania stworzone przez programistów u¿ywaj±cych Pythona. I ten trend nie powinien siê w najbli¿szej przysz³o¶ci zmieniæ, lecz raczej wzmocniæ.
Warto jednak mieæ ¶wiadomo¶æ, ¿e aby dobrze zrozumieæ i efektywnie wykorzystywaæ kod innych programistów, nie wystarczy podstawowa wiedza. Czy to w gotowych rozwi±zaniach, czy te¿ w bibliotekach lub frameworkach tysi±ce programistów ci±gle znajduje nowe zastosowanie dla - zdawa³oby siê, znanych ju¿ na wskro¶ - mechanizmów tego jêzyka. A bardzo prawdopodobne jest, ¿e cudzy kod mo¿e nas zaskoczyæ u¿yciem wcze¶niej zupe³nie nam nieznanego rozwi±zania. Niektóre elementy Pythona z jednej strony s± niemal kompletnie nieznane, z drugiej - bardzo ciekawe i przydatne. W przypadku wielu z nich, na przyk³ad alternatywnych kompilatorów, mechanizmów umo¿liwiaj±cych omijanie GIL-a, mened¿erów kontekstu, pró¿no szukaæ w internecie dobrego wyja¶nienia. Na inne zagadnienia (operator walrus, metaklasy, profilery, tworzenie w³asnych iteratorów) mo¿emy siê po prostu nie natkn±æ, a przez to nie wiedzieæ, ¿e problem, z którym siê borykamy, zosta³ ju¿ dawno rozwi±zany, i to prawdopodobnie lepiej.

Czego siê nauczysz podczas naszego profesjonalnego szkolenia?

Receptura na Python. Kurs video. 54 praktyczne porady dla programistów pozwoli Ci poznaæ wiedzê posiadan± przez nielicznych ekspertów. Dowiesz siê miêdzy innymi:

 • Jak mierzyæ i kilkakrotnie przyspieszyæ czas wykonywania kodu Pythona.
 • Jak wykorzystywaæ profiler (cProfile) do wskazywania w±skich garde³ w kodzie.
 • Jak tworzyæ w³asne dekoratory.
 • Jak pisaæ mened¿ery kontekstu.
 • Jak kompilowaæ kod do pliku wykonywalnego.
 • Jak naprawdê dzia³aj± popularne mechanizmy, czêsto rozumiane tylko powierzchownie: try-except, polimorfizm, sprawdzanie mo¿liwo¶ci obiektu, wyra¿enia listowe czy s³ownikowe, rozpakowywanie obiektów i wiele innych.
 • Jak korzystaæ z wprowadzonego w Pythonie 3.8 operatora walrus (:=).
 • Jak wykorzystaæ wszystkie sposoby dziedziczenia w Pythonie.
 • Jak pisaæ w³asne iteratory i generatory - i to na wiele sposobów!
 • Jak tworzyæ metaklasy.
 • Jak tworzyæ dataklasy wprowadzone w Pythonie 3.7.
 • Jak tworzyæ klasy abstrakcyjne i metody wirtualne.
 • Jak przeci±¿aæ operatory.
 • Jak stosowaæ 121 metod specjalnych (magicznych) Pythona.
 • Których mechanizmów Pythona lepiej siê wystrzegaæ.
 • Jak sprawiæ, ¿eby Python dzia³a³ inaczej, ni¿ przewidzieli twórcy tego jêzyka.

Nie tylko dla or³ów

Receptura na Python. Kurs video. 54 praktyczne porady dla programistów jest skierowany do osób, które dobrze opanowa³y przynajmniej podstawy tego jêzyka, i - oczywi¶cie - do tych bardziej do¶wiadczonych. Autor w³o¿y³ wiele wysi³ku, by wyczerpuj±co zaprezentowaæ poruszane przez siebie zagadnienia. Nawet dla mniej zaawansowanych, którzy nie od razu wszystko przyswoj± i zastosuj±, bêdzie to doskona³y przegl±d mo¿liwo¶ci Pythona. A dla tych, którzy czuj± siê z nim pewniej, bêdzie to ¶wietne uzupe³nienie wiedzy i umiejêtno¶ci — w koñcu programista uczy siê ca³e ¿ycie!


Cena: 109.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Python. 14 twórczych projektów dla dociekliwych programistów (99.00z)
Finanse i Python. £agodne wprowadzenie do teorii finansów (32.44z)
Dancing with Python (139.00z)
Python Image Processing Cookbook (139.00z)
Python i AI dla e-commerce (54.45z)
Wielka ksiêga ma³ych projektów w Pythonie. 81 ³atwych praktycznych programów (43.45z)
Python dla dzieci. Programowanie na weso³o (57.82z)
Python i AI dla e-commerce (64.35z)
Programowanie w Pythonie dla bystrzaków. Wydanie II (35.40z)
OpenCV 3.x with Python By Example - Second Edition (149.00z)
Python na powa¿nie (63.20z)
Klasyczne problemy informatyki w Pythonie (57.82z)
Mastering Geospatial Development with QGIS 3.x (139.00z)
The Statistics and Calculus with Python Workshop (109.00z)
Python. Podstawy nauki o danych. Wydanie II (59.00z)
Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III (57.85z)
40 algorytmów, które powinien znaæ ka¿dy programista. Nauka implementacji algorytmów w Pythonie (37.95z)
Think Complexity. Complexity Science and Computational Modeling. 2nd Edition (186.15z)
MicroPython Projects (129.00z)
Getting Started with Amazon SageMaker Studio (129.00z)

Pozostae z serii: Inne

Machine Learning i jêzyk Python. Kurs video. Praktyczne wykorzystanie popularnych bibliotek (109.00z)
XQuery. Search Across a Variety of XML Data. 2nd Edition (186.15z)
Urodzi³e¶ siê bogaty (29.90z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej. Klasa 5 (13.42z)
Python for Algorithmic Trading (254.15z)
Matematyka finansowa (33.60z)
Head First iPhone and iPad Development. A Learner's Guide to Creating Objective-C Applications for the iPhone and iPad. 3rd Edition (135.15z)
VBA na sto dwa, czyli 102 æwiczenia z wykorzystaniem VBA (31.36z)
Applied Akka Patterns. A Hands-On Guide to Designing Distributed Applications (169.15z)
Drupal 7. Zaawansowane programowanie (43.45z)
Frank Kane's Taming Big Data with Apache Spark and Python (159.00z)
Apache Superset Quick Start Guide (109.00z)
Windows 8 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)
Tworzenie aplikacji dla iOS we Flashu. Receptury (43.45z)
Inspiruj±ce kolory w dekoracjach cukierniczych torty, babeczki i ciasteczka wed³ug Lindy Smith (62.91z)
Linux. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III (16.45z)
Programowanie w Windows dla praktyków (19.50z)
mod_perl. Podrêcznik programisty (69.00z)
C Pocket Reference. C Syntax and Fundamentals (101.15z)
Programowanie dla najm³odszych. W ruchu, z tabletem, przez zabawê (10.90z)