e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II

Andrzej Daniluk
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2013-06-07
stron: 424, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

USB dobre na wszystko - wykorzystaj jego moc!

 • Standardy USB 2.0 i 3.0 oraz po³±czone urz±dzenia, czyli sprzêtowa podstawa transmisji danych
 • Transmisja danych w standardzie USB, czyli komunikacja i wspó³dzia³anie zasobów systemowych ró¿nych urz±dzeñ
 • Biblioteki i programy wielow±tkowe, czyli szczegó³owe aspekty programowania transmisji danych w USB
Mniej wiêcej pod koniec lat 90. standard USB utrwali³ siê w ¶wiadomo¶ci u¿ytkowników komputerów na ca³ym ¶wiecie i sta³ siê dla nich jednym z najwygodniejszych narzêdzi zapewniaj±cych komunikacjê oraz wymianê danych miêdzy urz±dzeniami. Liczba gniazd USB, do których mo¿na pod³±czyæ dos³ownie wszystko - mysz, pendrive'a, dysk zewnêtrzny czy kartê sieciow± - sta³a siê jednym z wa¿nych kryteriów przy zakupie nowego komputera, a czo³owi wytwórcy ani my¶l± zastêpowaæ go czymkolwiek innym. Jednak USB ma tak¿e swoje wady. Zalicza siê do nich konieczno¶æ u¿ywania bardziej z³o¿onego sprzêtu i oprogramowania w porównaniu ze starszymi protoko³ami transmisji danych.Te k³opoty pomo¿e Ci rozwi±zaæ niniejsza ksi±¿ka, o ile nieobcy jest Ci jêzyk C/C++ w zakresie programowania strukturalnego i proceduralnego. Poka¿e Ci ona ca³± architekturê standardu USB oraz implikacje jego stosowania dla ró¿nych urz±dzeñ. Dziêki niej poznasz tak¿e podstawy zasad programowania transmisji USB z wykorzystaniem zasobów systemów operacyjnych Windows oraz wspó³istniej±cych bibliotek programistycznych. W dodatku autor tego wyczerpuj±cego podrêcznika nie poprzestaje na suchym wyliczeniu typów danych czy funkcji, lecz zamieszcza mnóstwo wskazówek dotycz±cych konkretnych, dzia³aj±cych aplikacji. Je¶li my¶lisz o programowaniu transmisji danych w USB, nie znajdziesz nic lepszego!
 • Standardy bazowe USB 2.0 oraz 3.0
 • Informacje o urz±dzeniach
 • Wstêp do transmisji danych
 • Urz±dzenia klasy HID
 • Detekcja i identyfikacja ró¿nych klas urz±dzeñ do³±czonych do magistrali USB
 • Odblokowanie urz±dzenia do transmisji
 • Odczyt i zapis danych
 • Biblioteki WinUSB oraz LibUSB
 • Podstawy programowania obiektowego transmisji USB
 • Wewnêtrzne struktury danych
 • Podstawy programowania wielow±tkowego transmisji USB
 • Adaptery USB

Poznaj jeden z najpopularniejszych standardów wszech czasów!Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
Developing High-Frequency Trading Systems (139.00z)
Effective Modern C++. 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14 (220.15z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (106.47z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (16.45z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
C++17 STL. Receptury (43.45z)
Skuteczny nowoczesny C++ (71.82z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (99.00z)
Mastering the C++17 STL (179.00z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
C++20 STL Cookbook (119.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (48.95z)
C++20 Biblioteka techniczna. Problemy i rozwi±zania (88.83z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
Wprowadzenie do C++ (37.05z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)

Pozostae z serii: Inne

Sterowanie pneumatyczne i elektropneumatyczne (31.36z)
Bezpieczeñstwo systemu e-commerce, czyli jak bez ryzyka prowadziæ biznes w internecie. eBook. ePub (35.90z)
Access 2007 PL. Biblia (80.85z)
Po prostu Red Hat Linux 9 (49.00z)
Tre¶æ jest kluczowa. Jak tworzyæ powalaj±ce blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) (49.00z)
Beautiful Data. The Stories Behind Elegant Data Solutions (152.15z)
My¶l jak in¿ynier. Projekty techniczne dla m³odych bystrzaków (16.45z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (24.70z)
Autodesk 3ds Max 2014. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Kafka: The Definitive Guide. Real-Time Data and Stream Processing at Scale (169.15z)
AutoLISP dla zaawansowanych (55.00z)
Advanced Deep Learning with Keras (139.00z)
DevOps Paradox (109.00z)
Trening Jaguara. Obud¼ w sobie pewno¶æ siebie i osi±gaj zamierzone cele (22.90z)
Android Poradnik programisty. 93 przepisy tworzenia dobrych aplikacji (52.92z)
Getting Started with .NET Gadgeteer (55.24z)
Jêzyk R. Kompletny zestaw narzêdzi dla analityków danych (77.00z)
AutoCAD 2004 (144.99z)
Dreamweaver MX. Æwiczenia (15.00z)
Excel w biurze i nie tylko. Wydanie II (31.35z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | przeprowadzki warszawa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | autoszyby Złocieniec - www.autoszyby-walcz.pl