e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II

Andrzej Daniluk
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2013-06-07
stron: 424, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

USB dobre na wszystko - wykorzystaj jego moc!

 • Standardy USB 2.0 i 3.0 oraz po³±czone urz±dzenia, czyli sprzêtowa podstawa transmisji danych
 • Transmisja danych w standardzie USB, czyli komunikacja i wspó³dzia³anie zasobów systemowych ró¿nych urz±dzeñ
 • Biblioteki i programy wielow±tkowe, czyli szczegó³owe aspekty programowania transmisji danych w USB
Mniej wiêcej pod koniec lat 90. standard USB utrwali³ siê w ¶wiadomo¶ci u¿ytkowników komputerów na ca³ym ¶wiecie i sta³ siê dla nich jednym z najwygodniejszych narzêdzi zapewniaj±cych komunikacjê oraz wymianê danych miêdzy urz±dzeniami. Liczba gniazd USB, do których mo¿na pod³±czyæ dos³ownie wszystko - mysz, pendrive'a, dysk zewnêtrzny czy kartê sieciow± - sta³a siê jednym z wa¿nych kryteriów przy zakupie nowego komputera, a czo³owi wytwórcy ani my¶l± zastêpowaæ go czymkolwiek innym. Jednak USB ma tak¿e swoje wady. Zalicza siê do nich konieczno¶æ u¿ywania bardziej z³o¿onego sprzêtu i oprogramowania w porównaniu ze starszymi protoko³ami transmisji danych.Te k³opoty pomo¿e Ci rozwi±zaæ niniejsza ksi±¿ka, o ile nieobcy jest Ci jêzyk C/C++ w zakresie programowania strukturalnego i proceduralnego. Poka¿e Ci ona ca³± architekturê standardu USB oraz implikacje jego stosowania dla ró¿nych urz±dzeñ. Dziêki niej poznasz tak¿e podstawy zasad programowania transmisji USB z wykorzystaniem zasobów systemów operacyjnych Windows oraz wspó³istniej±cych bibliotek programistycznych. W dodatku autor tego wyczerpuj±cego podrêcznika nie poprzestaje na suchym wyliczeniu typów danych czy funkcji, lecz zamieszcza mnóstwo wskazówek dotycz±cych konkretnych, dzia³aj±cych aplikacji. Je¶li my¶lisz o programowaniu transmisji danych w USB, nie znajdziesz nic lepszego!
 • Standardy bazowe USB 2.0 oraz 3.0
 • Informacje o urz±dzeniach
 • Wstêp do transmisji danych
 • Urz±dzenia klasy HID
 • Detekcja i identyfikacja ró¿nych klas urz±dzeñ do³±czonych do magistrali USB
 • Odblokowanie urz±dzenia do transmisji
 • Odczyt i zapis danych
 • Biblioteki WinUSB oraz LibUSB
 • Podstawy programowania obiektowego transmisji USB
 • Wewnêtrzne struktury danych
 • Podstawy programowania wielow±tkowego transmisji USB
 • Adaptery USB

Poznaj jeden z najpopularniejszych standardów wszech czasów!Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (31.35z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (48.95z)
Hands-On Functional Programming in Rust (159.00z)
Advanced C++ (129.00z)
Effective Modern C++. 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14 (220.15z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
The C++ Workshop (129.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
C++. Struktury danych i algorytmy (57.00z)
C++. Biblioteka standardowa. Podrêcznik programisty. Wydanie II (81.95z)
Mastering the C++17 STL (179.00z)
Skuteczny nowoczesny C++ (71.82z)
C++ High Performance (139.00z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (30.20z)
C++ Cookbook (169.15z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (32.45z)
Expert C++ (129.00z)
Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)

Pozostae z serii: Inne

Flask. Kurs video. Stwórz swoj± pierwsz± aplikacjê webow± (79.00z)
Andaluzja. Sewilla, Granada i Kordowa. Wydanie 2 (26.90z)
The SQL Workshop (94.99z)
WAP dla ka¿dego (25.00z)
Metoda Sedony. Twój klucz do satysfakcjonuj±cego ¿ycia (39.90z)
100 sposobów na Access (39.90z)
Cloud Analytics with Microsoft Azure (109.00z)
MATLAB i Simulink. Poradnik u¿ytkownika. Wydanie III (49.00z)
Head First C. A Brain-Friendly Guide (186.15z)
Pentaho Data Integration Quick Start Guide (109.00z)
Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych. Wydanie II rozszerzone (47.00z)
AutoCAD 2000. Biblioteka symboli architektonicznych. Wydanie II (50.00z)
CSS wed³ug Erica Meyera. Sztuka projektowania stron WWW, CSS wed³ug Erica Meyera. Kolejna ods³ona (99.00z)
Powidoki. Wydanie 1 (23.92z)
Hadoop Security. Protecting Your Big Data Platform (186.15z)
Hands-On RESTful Web Services with ASP.NET Core 3 (129.00z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Excel 2007 - szybsza analiza, raportowanie i organizacja danych (12.88z)
Elektronika ale¿ to bardzo proste (94.29z)
Fotografia krajobrazowa wed³ug Scotta Kelby'ego. Przewodnik krok po kroku (32.95z)