e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II

Andrzej Daniluk
cena: 69.00 z
Data wydania: 2013-05-21
stron: 424, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

USB dobre na wszystko - wykorzystaj jego moc!

 • Standardy USB 2.0 i 3.0 oraz po³±czone urz±dzenia, czyli sprzêtowa podstawa transmisji danych
 • Transmisja danych w standardzie USB, czyli komunikacja i wspó³dzia³anie zasobów systemowych ró¿nych urz±dzeñ
 • Biblioteki i programy wielow±tkowe, czyli szczegó³owe aspekty programowania transmisji danych w USB
Mniej wiêcej pod koniec lat 90. standard USB utrwali³ siê w ¶wiadomo¶ci u¿ytkowników komputerów na ca³ym ¶wiecie i sta³ siê dla nich jednym z najwygodniejszych narzêdzi zapewniaj±cych komunikacjê oraz wymianê danych miêdzy urz±dzeniami. Liczba gniazd USB, do których mo¿na pod³±czyæ dos³ownie wszystko - mysz, pendrive'a, dysk zewnêtrzny czy kartê sieciow± - sta³a siê jednym z wa¿nych kryteriów przy zakupie nowego komputera, a czo³owi wytwórcy ani my¶l± zastêpowaæ go czymkolwiek innym. Jednak USB ma tak¿e swoje wady. Zalicza siê do nich konieczno¶æ u¿ywania bardziej z³o¿onego sprzêtu i oprogramowania w porównaniu ze starszymi protoko³ami transmisji danych.Te k³opoty pomo¿e Ci rozwi±zaæ niniejsza ksi±¿ka, o ile nieobcy jest Ci jêzyk C/C++ w zakresie programowania strukturalnego i proceduralnego. Poka¿e Ci ona ca³± architekturê standardu USB oraz implikacje jego stosowania dla ró¿nych urz±dzeñ. Dziêki niej poznasz tak¿e podstawy zasad programowania transmisji USB z wykorzystaniem zasobów systemów operacyjnych Windows oraz wspó³istniej±cych bibliotek programistycznych. W dodatku autor tego wyczerpuj±cego podrêcznika nie poprzestaje na suchym wyliczeniu typów danych czy funkcji, lecz zamieszcza mnóstwo wskazówek dotycz±cych konkretnych, dzia³aj±cych aplikacji. Je¶li my¶lisz o programowaniu transmisji danych w USB, nie znajdziesz nic lepszego!
 • Standardy bazowe USB 2.0 oraz 3.0
 • Informacje o urz±dzeniach
 • Wstêp do transmisji danych
 • Urz±dzenia klasy HID
 • Detekcja i identyfikacja ró¿nych klas urz±dzeñ do³±czonych do magistrali USB
 • Odblokowanie urz±dzenia do transmisji
 • Odczyt i zapis danych
 • Biblioteki WinUSB oraz LibUSB
 • Podstawy programowania obiektowego transmisji USB
 • Wewnêtrzne struktury danych
 • Podstawy programowania wielow±tkowego transmisji USB
 • Adaptery USB

Poznaj jeden z najpopularniejszych standardów wszech czasów!Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Jêzyk C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV (90.89z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (31.35z)
Wprowadzenie do C++. Efektywne nauczanie. Wydanie III (127.36z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
Expert C++ (129.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (21.95z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
C++. Struktury danych i algorytmy (31.35z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)
Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5 (139.00z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (81.95z)
Boost C++ Application Development Cookbook - Second Edition (189.00z)
Effective Modern C++. 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14 (220.15z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie II (16.45z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
C++ Game Development By Example (109.00z)
Wprowadzenie do C++ (31.35z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (79.00z)
OpenCV 3. Komputerowe rozpoznawanie obrazu w C++ przy u¿yciu biblioteki OpenCV (149.00z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (31.35z)

Pozostae z serii: Inne

World of Tanks. Stwórz armiê niszczycieli i rzuæ siê w wir walki! (13.70z)
Rails. Zaawansowane programowanie . eBook. ePub (39.00z)
Wielka ksiêga ma³ych projektów w Pythonie. 81 ³atwych praktycznych programów (51.35z)
Budowanie systemów inteligentnych (71.20z)
Learning ServiceNow (189.00z)
C# 9 and .NET 5 - Modern Cross-Platform Development - Fifth Edition (239.00z)
Pó³przewodniki. Nowoczesne rozwi±zania w uk³adach scalonych (89.00z)
Automatyzacja testów. Kompletny przewodnik dla testerów oprogramowania (79.20z)
Azure for Architects - Second Edition (139.00z)
Linux Internet Server. Czarna ksiêga (30.00z)
InDesign i tekst. Profesjonalna typografia w Adobe InDesign (60.80z)
Artificial Intelligence and Machine Learning Fundamentals (109.00z)
Mastering Windows Presentation Foundation - Second Edition (159.00z)
Living Green: The Missing Manual. The Missing Manual (67.92z)
Programowanie w TypeScript (63.20z)
Socjotechnika. Sztuka zdobywania w³adzy nad umys³ami. Wydanie II (29.50z)
Baltie. Kurs video. Poziom pierwszy. Elementarz programowania w jêzyku wizualnym (29.00z)
Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê. eBook. Mobi (29.90z)
Cisco Cookbook (186.15z)
Nowoczesny JavaScript. Kurs video. Nowo¶ci od ES6 do ES2020 (79.00z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | autoszyby Czaplinek - www.autoszyby-walcz.pl | co to jest fumigacja