e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II

Andrzej Daniluk
cena: 69.00 z
Data wydania: 2013-05-21
stron: 424, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

USB dobre na wszystko - wykorzystaj jego moc!

 • Standardy USB 2.0 i 3.0 oraz po³±czone urz±dzenia, czyli sprzêtowa podstawa transmisji danych
 • Transmisja danych w standardzie USB, czyli komunikacja i wspó³dzia³anie zasobów systemowych ró¿nych urz±dzeñ
 • Biblioteki i programy wielow±tkowe, czyli szczegó³owe aspekty programowania transmisji danych w USB
Mniej wiêcej pod koniec lat 90. standard USB utrwali³ siê w ¶wiadomo¶ci u¿ytkowników komputerów na ca³ym ¶wiecie i sta³ siê dla nich jednym z najwygodniejszych narzêdzi zapewniaj±cych komunikacjê oraz wymianê danych miêdzy urz±dzeniami. Liczba gniazd USB, do których mo¿na pod³±czyæ dos³ownie wszystko - mysz, pendrive'a, dysk zewnêtrzny czy kartê sieciow± - sta³a siê jednym z wa¿nych kryteriów przy zakupie nowego komputera, a czo³owi wytwórcy ani my¶l± zastêpowaæ go czymkolwiek innym. Jednak USB ma tak¿e swoje wady. Zalicza siê do nich konieczno¶æ u¿ywania bardziej z³o¿onego sprzêtu i oprogramowania w porównaniu ze starszymi protoko³ami transmisji danych.Te k³opoty pomo¿e Ci rozwi±zaæ niniejsza ksi±¿ka, o ile nieobcy jest Ci jêzyk C/C++ w zakresie programowania strukturalnego i proceduralnego. Poka¿e Ci ona ca³± architekturê standardu USB oraz implikacje jego stosowania dla ró¿nych urz±dzeñ. Dziêki niej poznasz tak¿e podstawy zasad programowania transmisji USB z wykorzystaniem zasobów systemów operacyjnych Windows oraz wspó³istniej±cych bibliotek programistycznych. W dodatku autor tego wyczerpuj±cego podrêcznika nie poprzestaje na suchym wyliczeniu typów danych czy funkcji, lecz zamieszcza mnóstwo wskazówek dotycz±cych konkretnych, dzia³aj±cych aplikacji. Je¶li my¶lisz o programowaniu transmisji danych w USB, nie znajdziesz nic lepszego!
 • Standardy bazowe USB 2.0 oraz 3.0
 • Informacje o urz±dzeniach
 • Wstêp do transmisji danych
 • Urz±dzenia klasy HID
 • Detekcja i identyfikacja ró¿nych klas urz±dzeñ do³±czonych do magistrali USB
 • Odblokowanie urz±dzenia do transmisji
 • Odczyt i zapis danych
 • Biblioteki WinUSB oraz LibUSB
 • Podstawy programowania obiektowego transmisji USB
 • Wewnêtrzne struktury danych
 • Podstawy programowania wielow±tkowego transmisji USB
 • Adaptery USB

Poznaj jeden z najpopularniejszych standardów wszech czasów!Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
C++20 Biblioteka techniczna (78.96z)
Rust High Performance (159.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji (48.95z)
Mastering the C++17 STL (179.00z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (99.00z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (36.58z)
C# 7 and .NET Core 2.0 High Performance (139.00z)
C++ System Programming Cookbook (109.00z)
Tablice informatyczne. Algorytmy (17.00z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (36.85z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
Czysty kod w C++17. Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu (32.45z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (149.00z)
C++. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (15.95z)
Jêzyk C++. Pierwsze starcie (21.45z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (36.48z)
C++17 STL. Receptury (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

Access 2010 PL. Biblia (149.00z)
Testy maturalne z fizyki (14.90z)
PowerShell. Leksykon kieszonkowy. Przeno¶na pomoc dla tworz±cych skrypty w PowerShell. Wydanie III (25.93z)
Cisco Packet Tracer. Kurs Video. Kompendium wiedzy o symulacji sieci Cisco (318.50z)
Learning Apache OpenWhisk. Developing Open Serverless Solutions (254.15z)
Corel PaintShop Pro X4. Obróbka zdjêæ cyfrowych. Æwiczenia praktyczne. eBook. Pdf (27.90z)
Sieci komputerowe. Biblia (99.00z)
Learning Domain-Driven Design (220.15z)
Matematyka dla programistów Java (48.95z)
Becoming a PMP(R) Certified Professional (159.00z)
Wpraw to w ruch. Proste mechanizmy dla wynalazców, majsterkowiczów i artystów (32.45z)
Head First Statistics. A Brain-Friendly Guide (118.15z)
Magia s³ów. Jak pisaæ teksty, które porw± t³umy. Wydanie 2 rozszerzone (12.90z)
ABC PowerPoint 2007 PL (27.00z)
Czechy. Gospoda pe³na humoru. Wydanie 2 (34.90z)
Windows Vista PL. Pierwsza pomoc (4.90z)
Mastering Kali Linux for Advanced Penetration Testing - Fourth Edition (159.00z)
Architektura oprogramowania w praktyce. Wydanie IV (99.00z)
Hands-On Industrial Internet of Things (139.00z)
Zaawansowane uczenie maszynowe z jêzykiem Python (31.35z)

zajdzyj Serwis laptopów pruszków naprawimy wszystko | pensjonat nad morzem Ostrowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem światłowód Stryszawa w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | co to jest fumigacja | NAJLEPSZE - strony internetowe Piła