e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy

Matt Harrison
promocja -44%
cena: 44.107142857143 z 24.70 z
Data wydania: 2020-06-16
stron: 256, miêkka oprawa, format: 122x194

wicej na stronie helion.pl
Uczenie maszynowe i nauka o danych s± dzi¶ ogromnie popularne. Dziedziny te szybko siê rozwijaj±, a poszczególne techniki uczenia maszynowego znajduj± coraz wiêcej ró¿norodnych zastosowañ. Wiedza, któr± mo¿na uzyskaæ dziêki odpowiedniemu przygotowaniu danych i ich eksploracji, czêsto jest bezcenna. Umiejêtno¶æ ich analizy oraz wiedza o mo¿liwych sposobach rozwi±zywania problemów napotykanych podczas uczenia maszynowego s± wiêc du¿ymi atutami i mog± byæ wykorzystywane w wielu ga³êziach nauki, techniki i biznesu.
Z tego zwiêz³ego przewodnika po technikach uczenia maszynowego opartego na strukturalnych danych skorzystaj± programi¶ci, badacze, osoby zajmuj±ce siê nauk± o danych oraz twórcy systemów sztucznej inteligencji. Znalaz³ siê tu wyczerpuj±cy opis procesu uczenia maszynowego i klasyfikacji danych strukturalnych. Przedstawiono te¿ metody klastrowania danych, analizy regresji, redukcji wymiarowo¶ci oraz inne wa¿ne zagadnienia. Prezentowane tre¶ci zosta³y zilustrowane uwagami, tabelami i przyk³adami kodu. Nie zabrak³o opisu przydatnych bibliotek, niezwykle u¿ytecznych w pracy analityka danych. W efekcie ksi±¿ka pozwala na szybkie rozwi±zywanie ró¿nego rodzaju problemów zwi±zanych z przetwarzaniem danych strukturalnych.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • klasyfikacja, oczyszczanie i uzupe³nianie braków danych
  • eksploracyjna analiza danych i dobór modelu danych
  • przyk³ady analiz regresji
  • redukcja wymiarowo¶ci
  • potoki w bibliotece scikit-learn

Uczenie maszynowe: nowy wymiar analizy danych!Cena: 24.70 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Hands-On Web Scraping with Python (109.00z)
Learning Geospatial Analysis with Python - Third Edition (159.00z)
Python dla nastolatków. Projekty graficzne z Python Turtle (21.95z)
OpenCV 3.x with Python By Example - Second Edition (149.00z)
Python. Programuj szybko i wydajnie (32.45z)
Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III (57.85z)
Data Wrangling with Python (129.00z)
Python Feature Engineering Cookbook (129.00z)
Beginning Data Science with Python and Jupyter (54.99z)
Sztuczna inteligencja w finansach. U¿ywaj jêzyka Python do projektowania i wdra¿ania algorytmów AI (64.35z)
Algorytmy dla bystrzaków (32.45z)
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie. Wydanie II (42.21z)
Python. 14 twórczych projektów dla dociekliwych programistów (32.45z)
Programming Google App Engine with Python. Build and Run Scalable Python Apps on Google's Infrastructure (169.15z)
Advanced Deep Learning with Python (139.00z)
Flask. Tworzenie aplikacji internetowych w Pythonie. Wydanie II (69.00z)
High Performance Python. Practical Performant Programming for Humans. 2nd Edition (220.15z)
Real World Instrumentation with Python. Automated Data Acquisition and Control Systems (186.15z)
Algorytmy w Pythonie. Techniki programowania dla praktyków (65.45z)
Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II (62.37z)

Pozostae z serii: Inne

Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
Inkscape. Podstawowa obs³uga programu (49.00z)
Quicken 2009: The Missing Manual (80.74z)
Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (26.95z)
Wybrane diatryby i Encheiridion. Stoicka sztuka ¿ycia (23.94z)
Algorytmy numeryczne (12.00z)
SOCIAL MEDIA MARKETING DLA POCZ¡TKUJ¡CYCH I NIE TYLKO (29.99z)
Cracking bez tajemnic (44.90z)
Kompletny przewodnik po DAX. Analiza biznesowa przy u¿yciu Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services i Power BI (75.20z)
Programowanie gier przy u¿yciu Unity i C# (78.96z)
HTML5. Przewodnik encyklopedyczny (129.00z)
Informatyka w kryminalistyce. Praktyczny przewodnik. Wydanie II (95.36z)
M³odzi giganci programowania. Scratch (19.20z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 3 - Protoko³y routingu dynamicznego oraz DHCP (32.25z)
Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe. Wydanie III (65.45z)
C#. Zacznij programowaæ! (48.95z)
Nowoczesny jêzyk JavaScript (37.95z)
Rosyjski dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Stykowe elektryczne uk³ady sterowania (21.95z)
Cloud Native Architectures (159.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek