e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Uczenie maszynowe dla programistów

Drew Conway, John Myles White
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2014-12-11
stron: 280, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Wyci±gnij najlepsze wnioski z dostêpnych danych!

Maszyna my¶l±ca jak cz³owiek to marzenie ludzko¶ci. Dziêki dzisiejszej wiedzy i dostêpnym narzêdziom wci±¿ przybli¿amy siê do jego spe³nienia. Zastanawiasz siê, jak nauczyæ maszynê my¶lenia? Jak sprawiæ, ¿eby podejmowa³a trafne decyzje oraz przewidywa³a najbli¿sz± przysz³o¶æ na podstawie przygotowanych modeli? Na to i wiele innych pytañ odpowiada ta wspania³a ksi±¿ka.

Dziêki niej poznasz jêzyk R, nauczysz siê eksplorowaæ dostêpne dane, okre¶laæ warto¶æ mediany i odchylenia standardowego oraz wizualizowaæ powi±zania miêdzy kolumnami. Gdy opanujesz ju¿ solidne podstawy teoretyczne, mo¿esz ¶mia³o przej¶æ do kolejnych rozdzia³ów i zapoznaæ siê z klasyfikacj± binarn±, tworzeniem rankingów oraz modelowaniem przysz³o¶ci przy u¿yciu regresji. Ponadto zrozumiesz, jak tworzyæ systemy rekomendacyjne, analizowaæ sieci spo³eczne oraz ³amaæ szyfry. Ksi±¿ka ta jest doskona³± lektur± dla pasjonatów analizy danych i wyci±gania z nich wniosków.

Ka¿dy rozdzia³ ksi±¿ki jest po¶wiêcony konkretnemu zagadnieniu uczenia maszynowego: klasyfikacji, predykcji, regresji, optymalizacji i wreszcie rekomendacji. Czytelnik nauczy siê konstruowaæ proste algorytmy uczenia maszynowego (i przepuszczaæ przez nie próbki danych) za pomoc± jêzyka programowania R. Uczenie maszynowe dla programistów jest wiêc znakomit± lektur± dla programistów paraj±cych siê czy to projektami komercyjnymi, czy to rz±dowymi, czy wreszcie akademickimi.
  • Skonstruuj prosty klasyfikator bayesowski odró¿niaj±cy wiadomo¶ci tre¶ciwe od niechcianych na podstawie ich zawarto¶ci.
  • U¿ywaj regresji liniowej do przewidywania liczby odwiedzin najpopularniejszych stron WWW.
  • Naucz siê optymalizacji, próbuj±c z³amaæ prosty szyfr literowy.
  • Statystycznie skonfrontuj pogl±dy polityków, u¿ywaj±c rejestru g³osowañ.
  • Zbuduj system rekomendacji warto¶ciowych twitterowców.

Naucz siê czytaæ i analizowaæ dane!

Ksi±¿ka ta stanowi ¶wietny przegl±d przypadków i tuzina ró¿nych technik uczenia maszynowego. Jest ukierunkowana na proces dochodzenia do rozwi±zania, a nie gotowe recepty ani abstrakcyjne teorie; dziêki temu jej materia³ jest dostêpny dla wszystkich programistów, ale te¿ przys³owiowych „umys³ów ¶cis³ych”
— Max Shron, OkCupid
 


Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Head First Go (220.15z)
Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej (39.20z)
Programowanie w jêzyku Rust (99.73z)
CISA - Certified Information Systems Auditor Study Guide (159.00z)
Arytmetyka komputerów w praktyce z p³yt± CD (41.07z)
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dla programistów. Praktyczny przewodnik po sztucznej inteligencji (79.00z)
Oprogramowanie ³atwe w utrzymaniu. Pisz kod podatny na przysz³e zmiany (21.95z)
Testowanie oprogramowania. Podrêcznik dla pocz±tkuj±cych (22.45z)
Ansible. Kurs video. Automatyzacja w IT od podstaw (79.00z)
Designing for Behavior Change. Applying Psychology and Behavioral Economics. 2nd Edition (186.15z)
SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie (59.40z)
Inteligentny dom i inne systemy sterowania w 100 przyk³adach (58.10z)
Mikrous³ugi. Budowa i dzia³anie. Przewodnik po budowaniu architektury mikrous³ug (71.82z)
Wzorce SOA (54.90z)
Learning ArcGIS Pro 2 - Second Edition (159.00z)
Zrównowa¿ony kod. Dobre praktyki i heurystyki dla in¿ynierów oprogramowania (99.00z)
Sekretne ¿ycie programów (79.20z)
Skrzynka narzêdziowa architekta oprogramowania (39.20z)
Hello Scratch! Napisz swoj± pierwsz± grê i ucz siê programowania (29.89z)
Industrial Digital Transformation (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Thinking in Photoshop (39.90z)
Packet Guide to Routing and Switching. Exploring the Network Layer (63.74z)
Windows 10. Kurs video. Krok po kroku (29.00z)
Po obu stronach mózgu. Moja przygoda z neuronauk± (45.64z)
Angular. Programowanie z u¿yciem jêzyka TypeScript. Wydanie II (48.95z)
Programming PHP. Creating Dynamic Web Pages. 3rd Edition (101.15z)
Financial Theory with Python (186.15z)
Broñ matematycznej zag³ady. Jak algorytmy zwiêkszaj± nierówno¶ci i zagra¿aj± demokracji (49.00z)
Programming Perl. Unmatched power for text processing and scripting. 4th Edition (220.15z)
Web Development with MongoDB and Node - Third Edition (159.00z)
Kwalifikacja INF.02 i INF.07 - Administrowanie sieciami komputerowymi w symulatorze Packet Tracer w przyk³adach i æwiczeniach - Czê¶æ II (36.75z)
Sztuka wojny. Wydanie III (22.20z)
Funkcjonalno¶æ informatycznych systemów zarz±dzania. Tom II (39.39z)
C#. Rusz g³ow±!. eBook. Pdf (79.00z)
TCP/IP (49.00z)
PostgreSQL. Receptury dla administratora (79.00z)
IT w firmie (29.90z)
Pisz jak mistrz. Poznaj nawyki codziennego pisania i uwolnij siê od blokady twórczej (19.14z)
The Art of Capacity Planning. Scaling Web Resources in the Cloud. 2nd Edition (186.15z)
Essential Business Process Modeling (169.15z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem | wynajem autokarów warszawa | tanie przeprowadzki warszawa