e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF

Jaros³aw Cisek
cena: 89.00 z
Data wydania: 2012-12-10
stron: 584, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Dobry interfejs graficzny aplikacji Windows? Tylko z WPF!

 • Poznaj metody tworzenia nowoczesnych i spójnych GUI
 • Naucz siê korzystaæ z mo¿liwo¶ci WPF i jêzyka XAML
 • Dowiedz siê, jak ³±czyæ atrakcyjne interfejsy z logik± programów
Windows Presentation Foundation to nowoczesny system graficzny, umo¿liwiaj±cy tworzenie i wy¶wietlanie atrakcyjnych wizualnie aplikacji okienkowych dla ¶rodowiska Windows. Technologia ta powsta³a w odpowiedzi na stale rosn±c± potrzebê dostarczania wysokiej jako¶ci grafiki, której prezentacja opiera siê na wykorzystaniu akceleracji sprzêtowej i nie wi±¿e siê z du¿ym obci±¿eniem zasobów systemowych. Oddzielenie warstwy interfejsu u¿ytkownika od logiki aplikacji umo¿liwia definiowanie interfejsów przy u¿yciu deklaratywnego jêzyka XAML. Upraszcza tym samym proces tworzenia przejrzystych i elastycznych GUI.
Ka¿dy szanuj±cy siê autor programów dzia³aj±cych pod kontrol± systemów Windows powinien dobrze opanowaæ WPF, zw³aszcza je¶li ma na celu produkowanie naprawdê interesuj±cych aplikacji okienkowych przy mo¿liwie niewielkim nak³adzie si³ i ¶rodków. Pomo¿e mu w tym odpowiednie ¼ród³o wiedzy, takie jak ksi±¿ka "Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF ". W ciekawy i przestêpny sposób zosta³y w niej zaprezentowane najwa¿niejsze informacje na temat korzystania z Windows Presentation Foundation, tworzenia nowoczesnych interfejsów u¿ytkownika, zastosowania jêzyka XAML, a tak¿e wy¶wietlania grafiki i animacji czy obs³ugi zdarzeñ zwi±zanych z u¿ywaniem ró¿nego rodzaju urz±dzeñ wskazuj±cych.
 • Zasady tworzenia graficznych interfejsów u¿ytkownika
 • Charakterystyka platformy WPF i jêzyka XAML
 • Struktura i typy aplikacji WPF oraz metody ich tworzenia
 • U¿ywanie paneli i zarz±dzanie uk³adem ich sk³adników
 • Korzystanie z ró¿nego rodzaju kontrolek
 • Definiowanie interfejsów aplikacji systemu Windows 7
 • Obs³uga zdarzeñ pochodz±cych z urz±dzeñ wej¶ciowych
 • U¿ywanie zasobów i wi±zanie danych
 • Stosowanie stylów, szablonów, skórek i motywów
 • Prezentacja grafiki 2D, 3D i animacji
A wszystko to w oparciu o szereg praktycznych i ciekawych przyk³adów!

Siêgnij po jedn± z nielicznych ksi±¿ek po¶wiêconych technologii WPF i twórz nowoczesne aplikacje graficzne!Cena: 89.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

DevOps. ¦wiatowej klasy zwinno¶æ, niezawodno¶æ i bezpieczeñstwo w Twojej organizacji (77.00z)
Gra bez koñca (30.87z)
Understanding Computation. From Simple Machines to Impossible Programs (143.65z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Statystyka dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Informatyka s±dowa w praktyce (53.40z)
Tableau Desktop Pocket Reference (101.15z)
Deno Web Development (109.00z)
HBase: The Definitive Guide. Random Access to Your Planet-Size Data (135.15z)
Copywriting internetowy (32.68z)
Informatyka ¶ledcza. Gromadzenie, analiza i zabezpieczanie dowodów elektronicznych dla pocz±tkuj±cych (51.35z)
E-booki. Poradnik dla pocz±tkuj±cych e-czytelników (10.95z)
Podstawy projektowania interfejsów u¿ytkownika (37.00z)
The Kerbal Player's Guide. The Easiest Way to Launch a Space Program (143.65z)
Arkusze Google. Æwiczenia praktyczne (25.54z)
Modelowanie systemów informatycznych w jêzyku UML 2.1 (20.86z)
Historia przysz³o¶ci. Oculus, Facebook i rewolucja wirtualnej rzeczywisto¶ci (32.45z)
TiVo Hacks. 100 Industrial-Strength Tips & Tools (84.92z)
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta. Wydanie II (49.00z)
iPhoto '11: The Missing Manual (118.15z)

Pozostae z serii: Inne

Dreamweaver UltraDev 4. Ksiêga eksperta (49.00z)
Building Hybrid Clouds with Azure Stack (179.00z)
Jêzyk Go. Tworzenie idiomatycznego kodu w praktyce (48.95z)
Deep Learning. Receptury (26.95z)
Maszyny krocz±ce (36.87z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Getting Things Programmed. Droga do efektywno¶ci (12.90z)
Linux Mint. Podstawy (26.95z)
C++. Potêga jêzyka. Od przyk³adu do przyk³adu (45.00z)
¦wiat poza jQuery. Biblioteki: AngularJS, KnockoutJS, BackboneJS (47.20z)
The Elements of Voice First Style (109.65z)
Home Banking. Us³uga przysz³o¶ci (12.00z)
Sprzeda¿ wirtualna, zyski realne. Jak wykorzystywaæ technologie do skutecznej komunikacji z nabywcami (32.45z)
PHP. Obiekty, wzorce, narzêdzia. Wydanie III (43.45z)
Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych (22.72z)
Zarz±dzanie przechowywaniem danych w sieci (39.90z)
Excel 2010 PL. Biblia (109.00z)
Xamarin. Tworzenie interfejsów u¿ytkownika (36.85z)
Made in Japan (34.90z)
Roslyn Cookbook (179.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Trzcianka | koparko ładowarka Piła | torby papierowe do cateringu | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Stilo last minute domki nad morzem | Porządna prędkość, niski ping po prostu profesjonalny i szybki internet radiowy sucha beskidzka to tylko SumerNet, sprawdź nas lub męcz się tracąc nerwy z aktualnym marnym dostawcą