e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -45%


Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie III

Marcin ¯ukowski
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2020-12-08
stron: 280, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

¦wiat, w którym pewna jest tylko zmiana

Social media - Facebook, Instagram, Twitter, YouTube i inne tego typu byty - s± ju¿ z nami tak d³ugo, ¿e niemal wszyscy zd±¿yli¶my siê do nich przyzwyczaiæ i uznaæ je za zwyk³y element naszej codzienno¶ci. Wszyscy, a wiêc tak¿e przedsiêbiorcy. Wydawa³oby siê wiêc, ¿e ka¿dy z nas potrafi z nich w wiêkszym lub mniejszym stopniu korzystaæ do celów prywatnych i zawodowych, ¿e rozumiemy zasady ich dzia³ania, znamy ich mo¿liwo¶ci i ograniczenia, szanse i zagro¿enia, jakie ze sob± nios±. Autor tej ksi±¿ki, ekspert w dziedzinie social mediów, wyk³adowca akademicki i doradca biznesowy, raz za razem przekonuje siê, ¿e jednak niekoniecznie tak jest.
Nie tylko "zwykli", prywatni u¿ytkownicy, ale tak¿e wielu pracowników dzia³ów marketingu i PR mniejszych i wiêkszych przedsiêbiorstw wci±¿ nie porusza siê swobodnie w zau³kach rozleg³ego ¶wiata mediów spo³eczno¶ciowych. I nic w tym dziwnego - ten ¶wiat jest tak rozbudowany, tak skomplikowany i tak zmienny, ¿e trzeba stale trzymaæ rêkê na pulsie, nieustannie siê dokszta³caæ i pozostaæ zawsze gotowym na nowinki ju¿ nie po to, by siê rozwijaæ jako social media ninja, ale po to, by siê w nich móc w miarê swobodnie, a wiêc i - z zyskiem dla firmy - poruszaæ. Marcin ¯ukowski w³a¶nie to robi. Zawodowo jest na bie¿±co z tym, co w SM piszczy. A swoj± naj¶wie¿sz±, najlepsz± wiedz± zawsze siê chêtnie dzieli w kolejnych wydaniach tego bestsellerowego poradnika.


Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Growth Hacker Marketing. O przysz³o¶ci PR, marketingu i reklamy. Wydanie rozszerzone (34.90z)
Bitcoin. Wirtualna waluta internetu (16.45z)
E-wangeli¶ci. Ucz siê od najlepszych twórców polskiego internetu (39.90z)
E-commerce na platformach ofertowych Allegro, eBay, Amazon (26.95z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wydanie 2 rozszerzone (24.34z)
My¶l jak Zuck. Piêæ sekretów biznesowych Marka Zuckerberga - genialnego za³o¿yciela Facebooka (20.35z)
Lean management po polsku. Wydanie II (25.54z)
Lean management po polsku. Wydanie II (21.95z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (12.90z)
Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik mened¿era (37.95z)
Przedsiêbiorczo¶æ zdyscyplinowana. Od startupu do sukcesu w 24 krokach (27.45z)
Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania (103.20z)
Bitcoin. Z³oto XXI wieku (17.55z)
The Facebook Marketing Book (67.92z)
The Social Media Marketing Book (67.92z)
Psychologia Sprzeda¿y - droga do sprawczo¶ci, niezale¿no¶ci i pieniêdzy (21.95z)
Przedsiêbiorczo¶æ. Jak za³o¿yæ i rozwijaæ w³asn± firmê (35.14z)
Elastyczne nawyki. Jak kszta³towaæ dobre nawyki w ¿yciu pe³nym zmian (32.44z)
Stwórz jednoro¿ca. Od idei po startup wart miliony. Wydanie II rozszerzone (12.90z)
Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce (49.90z)

Pozostae z serii: Inne

Visual Basic .NET. Wzorce projektowe (69.00z)
SOA in Practice. The Art of Distributed System Design (135.15z)
Flash CS3 PL. Multimedialny trener (64.35z)
AutoCAD LT (37.50z)
Matrioszka Rosja i Jastrz±b (21.29z)
Windows Server 2003 Network Administration. Building and Maintaining Problem-Free Windows Networks (169.15z)
Adobe After Effects CS5. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Modern Programming: Object Oriented Programming and Best Practices (149.00z)
Modern C++ Programming Cookbook - Second Edition (159.00z)
Arcymistrz sprzeda¿y. Jak z dobrego staæ siê wybitnym sprzedawc±. eBook. Pdf (31.99z)
W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (31.99z)
Core Java Servlets i JavaServer Pages. Tom II. Wydanie II (89.00z)
Blockchain. Kurs video. Smart kontrakty i aplikacje zdecentralizowane w praktyce (109.00z)
Building Mobile Applications with Java. Using the Google Web Toolkit and PhoneGap (72.24z)
PHP. Praktyczne projekty (43.45z)
Excel 2016 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia makr (39.00z)
Programowanie strukturalne (39.20z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie IV (27.45z)
CMS. Jak szybko i ³atwo stworzyæ stronê WWW i zarz±dzaæ ni± (34.90z)
Hands-On Data Science with R (139.00z)