e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8. Zaprojektuj, napisz i opublikuj swoj± aplikacjê

Rafa³ Madycki, Micha³ Guzowski, Maciej Jaskólski
cena: 37.00 z
Data wydania: 2013-08-09
stron: 160, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Aplikacje dla systemu Windows 8 - podejmij wyzwanie!

 • Jak pisaæ aplikacje dla systemu Windows 8 z wykorzystaniem API Windows Runtime?
 • Jak stworzyæ po¿±dane opcje i nadaæ aplikacji wygl±d zgodny z zasadami nowoczesnego stylu projektu Microsoft?
 • Jak wykorzystaæ us³ugi online i opublikowaæ aplikacjê w sieci?
Tworzenie aplikacji dla nowego systemu operacyjnego firmy Microsoft to ca³kiem ciekawa (a czasem tak¿e intratna) perspektywa dla programistów chc±cych dotrzymaæ kroku zmieniaj±cym siê technologiom i wyj¶æ naprzeciw potrzebom u¿ytkowników. Platforma Windows 8, z zupe³nie odmienionym interfejsem, oferuje nowe mo¿liwo¶ci, m.in. w zakresie wykorzystania ekranów dotykowych czy integracji miêdzy aplikacj± i systemem, ale jednocze¶nie wymaga od projektantów dostosowania siê do nowych regu³ gry, by pisane przez nich aplikacje nie odbiega³y jako¶ci±, wygl±dem i sposobem dzia³ania od reszty elementów charakterystycznych dla tej wersji systemu Windows.
Je¶li chcesz pisaæ takie programy i umieszczaæ je w Sklepie Windows, koniecznie musisz zacz±æ od tej ksi±¿ki. Dziêki niej zbudujesz od podstaw w³asn± aplikacjê! Znajdziesz tu informacje na temat platformy tworzenia aplikacji dla systemu Windows 8, nauczysz siê budowaæ uk³ad aplikacji, projektowaæ jej wygl±d i zapewniaæ funkcjonalno¶æ. Zrozumiesz, jak wa¿ne s± kwestie zarz±dzania danymi i ich wymiany, jak wykorzystaæ potêgê internetu do wspomagania pracy Twojej aplikacji, jak dzia³aj± zadania w tle. Dowiesz siê tak¿e, jak opublikowaæ gotow± aplikacjê w Sklepie Windows. Prawda, ¿e warto?
 • Platforma tworzenia aplikacji w systemie Windows 8
 • Wymagania certyfikacyjne aplikacji dla systemu Windows 8
 • Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8
 • Wygl±d aplikacji
 • Mo¿liwo¶ci aplikacji dla systemu Windows 8
 • Zarz±dzanie danymi i synchronizacja z chmur±
 • Wspó³praca z us³ugami online
 • Powiadomienia
 • Zadania w tle
 • Publikacja w Sklepie Windows

B±d¼ na bie¿±co, twórz aplikacje dla systemu Windows 8!Cena: 37.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Wzorce SOA (54.90z)
Raspberry Pi. Niesamowite projekty. Szalony Geniusz (39.90z)
Elastyczne programowanie obrabiarek (41.07z)
My¶l jak programista. Techniki kreatywnego rozwi±zywania problemów (49.00z)
Advanced Natural Language Processing with TensorFlow 2 (129.00z)
Microsoft Dynamics NAV 2016 Financial Management - Second Edition (159.00z)
Hands-On UX Design for Developers (139.00z)
Rzemios³o w czystej formie. Standardy i etyka rzetelnych programistów (99.00z)
PLC and HMI Development with Siemens TIA Portal (189.00z)
Programming Entity Framework: Code First. Creating and Configuring Data Models from Your Classes (63.74z)
SOA. Koncepcje, technologie i projektowanie (59.40z)
Platforma Windows Azure (79.00z)
Build Your Own Programming Language (139.00z)
Systemy ucz±ce siê (65.57z)
Specyfikacja oprogramowania. In¿ynieria wymagañ. Wydanie III (99.00z)
Programowanie z Ozobotem (24.70z)
Matematyka. Kurs video. Æwiczenia dla programisty i data science (149.00z)
Testing in Scala (59.42z)
Mikrofrontendy w akcji (50.56z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)

Pozostae z serii: Inne

My¶lenie matematyczne. Twój nowy sposób pojmowania ¶wiata (29.90z)
Zarz±dzanie projektami dla pocz±tkuj±cych. Jak zmieniæ wyzwanie w proste zadanie (25.93z)
Apache Kafka. Kurs video. Wstêp do strumieniowego przetwarzania danych (79.00z)
Technologia w e-commerce. Teoria i praktyka. Poradnik mened¿era (69.00z)
Grupologia - jak zarz±dzaæ grupami na Facebooku (38.00z)
JavaScript. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (62.90z)
Mathcad. Od obliczeñ do programowania. eBook. Pdf (31.99z)
Tworzenie modeli biznesowych. Podrêcznik wizjonera (48.19z)
Wysoko wydajny Python. Efektywne programowanie w praktyce. Wydanie II (48.95z)
Hands-On Penetration Testing with Kali NetHunter (129.00z)
OpenOffice.ux.pl w biurze i nie tylko (14.90z)
XML Schema. The W3C's Object-Oriented Descriptions for XML (135.15z)
JavaFX. Tworzenie graficznych interfejsów u¿ytkownika (82.56z)
Hands-On Dashboard Development with Shiny (79.90z)
Cisza w sieci. eBook. ePub (29.90z)
Testowanie i jako¶æ oprogramowania. Modele, techniki, narzêdzia (124.87z)
Data Science for Marketing Analytics (139.00z)
MS Word 2000 PL dla ka¿dego (33.00z)
JavaScript. Pierwsze starcie (24.90z)
Lutowanie od podstaw (37.00z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa