e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Trening superkoncentracji dla dzieci

Paulina Mech³o, Magdalena Karpiñska
promocja -35%
cena: 29.892307692308 z 19.43 z
Data wydania: 2021-01-12
stron: 128, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Uwaga! Pe³na koncentracja!!!

>> Pos³uchaj wywiadu Krystiana Hanke (Projekt Tatowanie / Radio 357) z Paulin± Mech³o O tym, jakich szkód mo¿e przysporzyæ roztrzepanie i brak koncentracji nie trzeba chyba przekonywaæ - wie o tym ka¿dy, komu zdarzy³o siê zapomnieæ o odrobieniu zadania domowego czy nie przeczytaæ lektury. Albo jeszcze gorzej - odrobi³ zadanie ¼le, bo pracowa³ nieuwa¿nie i ca³y wysi³ek poszed³ na marne. Niestety - nasze ¿ycie jest pe³nie ró¿nych "rozpraszaczy". Smartfon, komputer, telewizor, wiele ró¿nych obowi±zków - wszystko to nie sprzyja koncentracji. Nawet doros³ym ciê¿ko przychodzi skupienie siê na jakim¶ problemie czy zagadnieniu. A dzieci - no có¿, dzieciom jest jeszcze trudniej. Bo jak tu siê skupiæ, kiedy na ka¿dym kroku ¿ycie podsuwa rozmaite rozpraszaj±ce nas atrakcje. A tymczasem koncentracja, dobra pamiêæ, spostrzegawczo¶æ przydadz± siê w szkole i pomog± w ¿yciu. Czy mo¿emy te umiejêtno¶ci wytrenowaæ, tak jak trenuje siê miê¶nie?
Na szczê¶cie odpowied¼ brzmi: oczywi¶cie tak. Mo¿emy, w dodatku ³±cz±c to z zabaw±. Autorki Treningu superkoncentracji dla dzieci przygotowa³y kilkadziesi±t kreatywnych zabaw, które pozwol± wzmocniæ pamiêæ, rozwin±æ spostrzegawczo¶æ i wyæwiczyæ koncentracjê. W treningu bêdzie nas wspiera³ przyjacielski Mó¿d¿ek. Czasem pomo¿e, czasem trochê poprzeszkadza, a czasem bêdzie chcia³ z nami porozmawiaæ.

Nie ma zatem na co czekaæ - do dzie³a!Cena: 19.43 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Head First Algebra. Edycja polska (79.00z)
Rachunek prawdopodobieñstwa dla studentów studiów ekonomicznych (33.43z)
Zagadki logiczne (21.60z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (46.67z)
Domowe lekcje matematyki (18.24z)
Metody i techniki sztucznej inteligencji (42.42z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Algebra macierzy liczbowych (21.60z)
Technik informatyk. Testy i zadania przygotowuj±ce do egzaminu zawodowego (30.36z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (37.95z)
Piszê akademick± pracê promocyjn± - licencjack±, magistersk±, doktorsk± (24.86z)
Trening superkoncentracji dla dzieci (20.35z)
Wstêp do informatyki kwantowej (41.07z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 2. Poszerzamy wiedzê o otaczaj±cym ¶wiecie i doskonalimy logiczne my¶lenie (18.67z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (15.95z)
Gry i zabawy z zapa³kami (16.45z)
Praca magisterska i dyplomowa z programem LaTeX (33.43z)
Stereometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (19.20z)

Pozostae z serii: Inne

ABC sam sk³adam komputer (29.00z)
Sterowanie programowalne. Od mikrokontrolera do sterownika PLC (25.93z)
Selenium WebDriver 3 Practical Guide (139.00z)
Learning Scala Programming (149.00z)
Teoria U dla ¶wiadomych liderów. Jak wzmocniæ potencja³ organizacji i kszta³towaæ jej przysz³o¶æ (27.45z)
Berlin. Przewodnik - Celownik. Wydanie 1 (29.90z)
Python Network Programming (179.00z)
Linux. Komendy i polecenia. Wydanie III (11.58z)
PHP 7. Algorytmy i struktury danych (38.35z)
The Complete Metasploit Guide (179.00z)
Drupal Development Tricks for Designers. A Designer Friendly Guide to Drush, Git, and Other Tools (55.24z)
SQL. Rusz g³ow±! . eBook. Pdf (69.90z)
Modern R Programming Cookbook (179.00z)
Projektowanie architektoniczne. Wprowadzenie do zawodu architekta. Wydanie II (49.00z)
Hands-On ROS for Robotics Programming (139.00z)
JavaScript Everywhere. Building Cross-Platform Applications with GraphQL, React, React Native, and Electron (186.15z)
Mastering Microservices with Java 9 - Second Edition (179.00z)
ECMAScript Cookbook (139.00z)
Empowering Organizations with Power Virtual Agents (109.00z)
Wprowadzenie do Spring Framework dla programistów Java (37.05z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła | pokoje w ciechocinku