e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -45%


Triatlon od A do Z. Treningi do wszystkich dystansów

Mark Kleanthous
promocja -45%
cena: 49 z 26.95 z
Data wydania: 2014-05-12
stron: 304, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl
  • Przygotowanie do zawodów triatlonowych
  • Plany treningowe do wszystkich dystansów
  • Sprzêt, dieta, strategia od¿ywiania i nawadniania

Od startu do mety

Triatlon to wszechstronna konkurencja sportowa — kombinacja kolarstwa, biegu i p³ywania. Pierwsze zawody triatlonowe odby³y siê w 1974 rok w San Diego (Kalifornia, USA). Ich uczestnicy przep³ynêli ponad 450 metrów, przejechali ponad 8 kilometrów, a na koniec przebiegli niemal 10 kilometrów. Taki by³ pocz±tek tej wymagaj±cej dyscypliny, która nale¿y dzi¶ do sportów olimpijskich (dystans olimpijski to 1,5 km/40 km/10 km) i rozgrywana jest w bardzo wielu kombinacjach. Najs³ynniejsze zawody triatlonowe to z pewno¶ci± Ironman. Uczestnicy tych zmagañ musz± m.in. przebiec maraton.
Mark Kreanthous ponad 1000 razy przekracza³ metê wy¶cigów sportowych na ca³ym ¶wiecie. Ukoñczy³ w sumie 400 triatlonów, w tym 32 triatlony Ironman. Ca³e 32 lata ¿ycia po¶wiêci³ treningom i zg³êbianiu tajników sukcesu triatlonisty. Dzi¶ nadal startuje w swojej grupie wiekowej, przede wszystkim jednak szkoli swoich nastêpców — sportowców, którzy osi±gaj± fenomenalne wyniki w wielobojach na ca³ym ¶wiecie. Chcesz zacz±æ przygodê ze sportem? A mo¿e jeste¶ do¶wiadczonym zawodnikiem w innej dyscyplinie? Ta ksi±¿ka jest dla Ciebie! Dowiesz siê z niej, jak przygotowaæ siê do pierwszych treningów, jaki sprzêt kupiæ, jak± stosowaæ dietê i jak regenerowaæ organizm. Dziêki radom Marka Kreanthousa opracujesz w³asny plan treningowy i bêdziesz móg³ ukoñczyæ swój pierwszy wy¶cig triatlonowy. Skorzystaj z systemu monitorowania obci±¿enia organizmu opracowanego przez Marka, a osi±gniesz optymaln± wydolno¶æ i w pe³ni przygotujesz siê do zawodów!


Cena: 26.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie III. eBook. Pdf (54.99z)
JBoss: A Developer's Not (118.15z)
Parallel and Concurrent Programming in Haskell. Techniques for Multicore and Multithreaded Programming (169.15z)
Java. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. ePub (15.90z)
Sztuka podstêpu. £ama³em ludzi, nie has³a. Wydanie II. eBook. Pdf (31.99z)
Monitoring i bezpieczeñstwo sieci. eBook. Pdf (31.99z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów. eBook. Pdf (22.90z)
Wyst±pienia publiczne w biznesie. Warsztaty (197.00z)
Wspomnienie o przesz³o¶ci Ziemi (#1). Problem trzech cia³ (27.22z)
Getting Started with D3 (55.24z)
E-biznes po godzinach. Jak zarabiaæ w sieci bez rzucania pracy na etacie. eBook. Pdf (31.99z)
Bash Pocket Reference. Help for Power Users and Sys Admins. 2nd Edition (50.92z)
QuickBooks 2014: The Missing Manual. The Official Intuit Guide to QuickBooks 2014 (143.65z)
Resilience and Reliability on AWS (109.65z)
Instant Node Package Manager (69.90z)
AVR i ARM7. Programowanie mikrokontrolerów dla ka¿dego. eBook. Mobi (59.90z)
Head First HTML5 Programming. Building Web Apps with JavaScript (118.15z)
Drupal 7. Wprowadzenie. eBook ePub (39.00z)
Projektowanie nawigacji strony WWW. Optymalizacja funkcjonalno¶ci witryny. eBook. ePub (52.90z)
Aplikacje Google. Wykorzystaj potencja³ darmowych narzêdzi. eBook. Mobi (23.90z)

Pozostae z serii: Inne

Osaczeni przez liczby. O algorytmach, które kontroluj± nasze ¿ycie. Od Facebooka i Google'a po fake newsy i bañki filtruj±ce (35.93z)
Real-Time 3D Graphics with WebGL 2 (159.00z)
PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw (89.00z)
Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy. eBook. ePub (19.90z)
Linux. Jak dostroiæ bestiê do swoich potrzeb? eBook. Mobi (24.90z)
ABC Word 2007 PL (29.00z)
Java 8. Przewodnik do¶wiadczonego programisty (37.95z)
LightWave 3D 7.0. Podstawy (35.00z)
Programming Scala. Scalability = Functional Programming + Objects. 2nd Edition (126.65z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (37.95z)
Linux Server. Bezpieczeñstwo i ochrona sieci (21.95z)
Komputer PC. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (17.00z)
Fotografia cyfrowa. ¦wiat w obiektywie. Wydanie II (99.90z)
Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW. Wydanie II (49.00z)
Full Stack Development with JHipster - Second Edition (129.00z)
Architecting Cloud Computing Solutions (139.00z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szko³y podstawowej. Klasa 5 (14.90z)
Mastering Office 365 Administration (139.00z)
Monta¿ komputera PC. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II (22.90z)
Java EE 8 Microservices (159.00z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | motoryzacja