e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne


Tre¶æ jest kluczowa. Jak tworzyæ powalaj±ce blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne)

Ann Handley, C.C. Chapman
cena: 49.00 z
Data wydania: 2012-01-27
stron: 304, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Jak wirtualni kowboje robi± to online?

 • Blogi, które uzale¿niaj± jak narkotyk
 • Podcasty rozchwytywane niczym ¶wie¿e bu³eczki
 • Wideo ogl±dane z zapartym tchem
 • E-booki bardziej wci±gaj±ce ni¿ rasowy krymina³
 • Webinaria (i wiele, wiele innych)

Stwórz co¶, co zafascynuje klientów i da kopa Twojemu biznesowi!

Jak sprawiæ, aby tre¶ci, które masz do zaoferowania, wci±ga³y niczym film w 3D? Co zrobiæ, aby Twoja strona internetowa, wpisy na blogu czy pliki wideo by³y bardziej atrakcyjne ni¿ nowy serial w telewizji? Je¶li chcesz wprowadziæ produkt na rynek albo dotrzeæ do nowych klientów i pozyskaæ ich trwa³± lojalno¶æ, potrzebujesz jednego nieodzownego elementu: TRE¦CI. Niezale¿nie od tego, czy mowa o krótkich notkach na Twitterze, fachowych artyku³ach na blogu, e-bookach, interaktywnych webinariach, pozwalaj±cych uczestnikom na ciekawe do¶wiadczenia, czy podcastach, które mo¿na pobieraæ, by s³uchaæ ich w biegu - dzi¶ bardziej ni¿ kiedykolwiek wcze¶niej rz±dzi w³a¶nie TRE¦Æ!
Ksi±¿ka Tre¶æ jest najwa¿niejsza pozwoli Ci opracowaæ w³asn± strategiê przekazywania tre¶ci. Poprowadzi Ciê za rêkê i podpowie, jak ubraæ w s³owa w³asn± historiê i stworzyæ warto¶ciowe portfolio, które bêdzie procentowaæ przez d³ugi czas. Przemów do ludzi we w³a¶ciwy sposób, a Twoi klienci bêd± z w³asnej woli dzieliæ siê Twoj± histori± ze znajomymi i rozpowszechniaæ j± za Ciebie. Dobrze prowadzona narracja to najlepszy ambasador Twojej firmy!
 • Dowiedz siê, jak pisaæ, co pisaæ, kiedy i do kogo.
 • Daj wyraz w³asnemu, niepowtarzalnemu punktowi widzenia i stylowi.
 • Poznaj zasady konstruowania ekscytuj±cej i wci±gaj±cej narracji.
 • Zobacz, na czym polega potêga dobrej fotografii.
 • Odkryj tajemnicê sukcesu poczytnych blogów.
 • Twórz rozchwytywane podcasty, porywaj±ce filmiki wideo i poczytne e-booki.

Ann Handley (annhandley.com) - dyrektor programowa w MarketingProfs, bogatym i rzetelnym ¼ródle ³atwo dostêpnych informacji dla ponad 365 tysiêcy subskrybentów. Jako autorka z pasj± tworzenia dobrych tre¶ci pisze i bloguje na temat biznesu online, marketingu, a czasem po prostu ¿ycia.
C.C. Chapman (cc-chapman.com) - mocno zwi±zany z mediami przedsiêbiorca i ekspert w dziedzinie marketingu. Jego najnowszym projektem jest DigitalDads.com - miejsce, w którym ka¿dy tata mo¿e na chwilê staæ siê ch³opcem.


Cena: 49.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Learning Elastic Stack 7.0 - Second Edition (109.00z)
Duch w sieci. Moje przygody jako najbardziej poszukiwanego hakera wszech czasów (37.14z)
Mastering Transformers (129.00z)
Julia High Performance - Second Edition (94.99z)
Learning DevOps - Second Edition (139.00z)
SAP w 24 godziny. Wydanie V (43.45z)
Wprowadzenie do teorii obliczeñ (71.20z)
The Kubernetes Workshop (129.00z)
The Kubernetes Bible (159.00z)
Korporacyjne jezioro danych. Wykorzystaj potencja³ big data w swojej organizacji (14.90z)
Apache Kafka. Kurs video. Wstêp do strumieniowego przetwarzania danych (79.00z)
VMware vSphere 6.7 od podstaw (93.87z)
Metasploit. Przewodnik po testach penetracyjnych (32.45z)
Skype Hacks. Tips & Tools for Cheap, Fun, Innovative Phone Service (80.74z)
vi and Vim Editors Pocket Reference. Support for every text editing task. 2nd Edition (50.92z)
NoSQL. Przyjazny przewodnik (69.00z)
Rola archiwów w procesie wdra¿ania systemów elektronicznego zarz±dzania dokumentacj±. Z do¶wiadczeñ archiwów szkó³ wy¿szych, instytucji naukowych i kulturalnych oraz pañstwowych i samorz±dowych jednos (20.16z)
Канбан. Успішні еволюційні з� (26.00z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.43z)
Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

WordPress. Praktyczne projekty. eBook. Pdf (31.99z)
Programowanie gier. Kompendium (119.00z)
97 Things Every Programmer Should Know. Collective Wisdom from the Experts (101.15z)
Apache 2. Leksykon kieszonkowy. eBook. Mobi (19.90z)
Active Directory Administration Cookbook (209.00z)
Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo (31.35z)
Cisza w sieci (69.00z)
Elementy systemów komputerowych (41.50z)
UML 2.0 in a Nutshell (135.15z)
Wprowadzenie do WPF. Tworzenie aplikacji w WPF przy u¿yciu XAML i C# (24.34z)
Windows 8. Tworzenie aplikacji z u¿yciem C# i XAML (26.95z)
Jêzyk C. Kurs video. Praktyczne wprowadzenie do programowania (31.60z)
Nieoficjalny przewodnik konstruktora Lego Technic (71.82z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Ekstrakcja danych z jêzykiem Python. Pozyskiwanie danych z internetu. Wydanie II (32.45z)
Zen To Done. Proste sposoby na zwiêkszenie efektywno¶ci (16.47z)
Blisko, nie za blisko. Terapeutyczne rozmowy o zwi±zkach (39.00z)
Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (43.47z)
MySQL. Mechanizmy wewnêtrzne bazy danych (37.00z)
Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie III. eBook. ePub (54.99z)

Super szybki, nawet 200Mbit/s z Telewizją i telefonem internet światłowodowy w Sucha Beskidzka, Stryszawa, Krzeszów, Kuków | zajdzyj Serwis laptopów naprawimy wszystko | noclegi nad morzem w domkach wolne domki nad morzem Ostrowo last minute domki nad morzem