e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II

Jacek Izydorczyk, Grzegorz P³onka, Grzegorz Tyma
cena: 69.00 z
Data wydania: 2006-08-17
stron: 304, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl

Kompendium wiedzy na temat sygna³ów i metod ich przetwarzania

 • Modulacja sygna³ów
 • Transformaty Fouriera i Laplace"a
 • Filtry analogowe i cyfrowe
Teoria sygna³ów to jedna z fundamentalnych dziedzin wiedzy technicznej. Jej znajomo¶æ jest niezbêdna nie tylko projektantom urz±dzeñ elektronicznych, ale równie¿ automatykom, informatykom, elektrotechnikom i specjalistom od telekomunikacji. Rozwój techniki cyfrowej zrewolucjonizowa³ metody przetwarzania sygna³ów, lecz podstawy tych mechanizmów s± niezmienne - nadal wykorzystywane s± transformaty Fouriera i Laplace"a, klasyczne algorytmy modulacji oraz regu³y projektowania urz±dzeñ.
Ksi±¿ka "Teoria sygna³ów. Wstêp. Wydanie II" to kolejne wydanie publikacji po¶wiêconej sygna³om i ich przetwarzaniu. Zawiera zbiór najwa¿niejszych informacji zwi±zanych z przekszta³caniem i modulowaniem sygna³ów metodami analogowymi i cyfrowymi oraz projektowaniem filtrów aktywnych i pasywnych. Ka¿dy jej rozdzia³ stanowi osobny wyk³ad uzupe³niony przyk³adami i zadaniami do samodzielnego rozwi±zania, który mo¿na przeczytaæ bez odwo³ywania siê do pozosta³ych wyk³adów.
 • Szeregi i transformaty Fouriera
 • Modulacja sygna³ów
 • Przekszta³cenie Laplace"a
 • Projektowanie filtrów analogowych
 • Sygna³y dyskretne i cyfrowe
 • Modulacja impulsowa
 • Dyskretna transformata Fouriera
 • Liniowe uk³ady cyfrowe
 • Projektowanie filtrów cyfrowych

Opanuj podstawy technologii cyfrowej.Cena: 69.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Trening superkoncentracji dla dzieci (20.35z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 7 - 8. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
Rachunek prawdopodobieñstwa dla studentów studiów ekonomicznych (33.43z)
G³owa do liczb (29.89z)
Trygonometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
G³owa do liczb (26.95z)
Obliczenia in¿ynierskie i naukowe (41.07z)
Head First. Fizyka. Edycja polska (54.45z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (29.00z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 4 - 6. Czê¶æ 2. Bogacimy s³ownictwo, utrwalamy poprawne formy gramatyczne i zasady ortografii. Uczymy siê o emocjach, uczuciach i za (18.67z)
Wprowadzenie do teori automatów, jêzyków i obliczeñ (66.21z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 7 i 8 (39.90z)
Wstêp do informatyki kwantowej (41.07z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (12.04z)
Podstawy uk³adów sterowañ cyfrowych i komputerowych (24.31z)
Pojêcie funkcji i funkcja liniowa. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (44.10z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 2. Poszerzamy wiedzê o otaczaj±cym ¶wiecie i doskonalimy logiczne my¶lenie (18.67z)
Podstawy projektowania uk³adów cyfrowych (57.82z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)

Pozostae z serii: Inne

Quarkus Cookbook (254.15z)
Komunikacja w zespole wirtualnym (39.43z)
JavaScript for PHP Developers. A Concise Guide to Mastering JavaScript (55.24z)
Tworzenie gier w jêzyku HTML5 dla profesjonalistów. Wydanie II (37.95z)
Projektowanie metod dydaktycznych. Efektywne strategie edukacyjne. Wydanie II (26.95z)
Kosymulacja. Elastyczne projektowanie i symulacja wielodomenowa (24.96z)
Bezpieczne programowanie. Aplikacje hakeroodporne. eBook. Mobi (31.99z)
Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012. Poradnik praktyczny (38.64z)
SAP. Zrozumieæ system ERP (57.29z)
Tre¶æ jest kluczowa. Jak tworzyæ powalaj±ce blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) (26.95z)
Hands-On RESTful Web Services with ASP.NET Core 3 (129.00z)
Biblia copywritingu (21.95z)
Kotlin Quick Start Guide (109.00z)
JavaScript. Programowanie obiektowe. eBook. ePub (39.00z)
Microsoft Project 2019 Krok po kroku (55.92z)
Cisco Packet Tracer. Kurs Video. Kompendium wiedzy o symulacji sieci Cisco (318.50z)
O matko, ci±¿a! Wszystko, co nauka o niej wie (28.29z)
Time Series Analysis on AWS (159.00z)
Gotowi na wszystko. 52 zasady efektywno¶ci w pracy i ¿yciu (29.00z)
AutoCAD 2011. Pierwsze kroki. eBook. ePub (27.90z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | Ciechocinek pakiety pobytowe