e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Tablice informatyczne. Wzorce projektowe

Daniel Krasnokucki
promocja -45%
cena: 17 z 9.35 z
Data wydania: 2017-11-17
stron: 6, miêkka oprawa, format: 196x279

wicej na stronie helion.pl

Wzorce projektowe bez tajemnic!

  • Odkryj najlepsze z u¿ywanych obecnie wzorców projektowych
  • Dowiedz siê, jaki wzorzec zastosowaæ w konkretnym przypadku
  • Naucz siê w³a¶ciwie wykorzystywaæ dany wzorzec w praktyce
Wzorce projektowe u³atwiaj± tworzenie dobrego oprogramowania, umo¿liwiaj± unikanie typowych b³êdów i stanowi± sprawdzone rozwi±zania problemów informatycznych, z którymi kto¶ kiedy¶ mia³ ju¿ do czynienia. Korzysta siê z nich w celu zapewnienia wysokiej jako¶ci wynikowego kodu i elastyczno¶ci rozwi±zania programistycznego oraz skrócenia czasu jego tworzenia.
Je¶li nie chcesz wymy¶laæ ko³a na nowo i nie masz zamiaru podejmowaæ beznadziejnego trudu zrobienia tego lepiej ni¿ tysi±ce osób przed Tob±, wzorce projektowe s± w³a¶nie dla Ciebie! Stosuj je w codziennej pracy, korzystaj±c z praktycznej ¶ci±gi, zawieraj±cej najpotrzebniejsze informacje o najbardziej przydatnych wzorcach, dziêki którym Twoje programy bêd± spe³nia³y bran¿owe standardy!
  • Wzorce konstrukcyjne, strukturalne i operacyjne
  • Zale¿no¶ci wystêpuj±ce miêdzy wzorcami
  • Przeznaczenie i implementacja poszczególnych wzorców
  • Zastosowanie wzorców projektowych w praktyce

Tablice informatyczne — ca³a wiedza pod rêk±!Cena: 9.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (32.45z)
Algorytmy. Æwiczenia (19.20z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (19.20z)
Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania (89.00z)
Learning FPGAs. Digital Design for Beginners with Mojo and Lucid HDL (186.15z)
Sztuka dobrego programowania (41.07z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (24.05z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (31.35z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
DDD dla architektów oprogramowania (99.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (25.93z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (37.95z)
Architektura ewolucyjna. Projektowanie oprogramowania i wsparcie zmian (32.45z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (43.45z)
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 (47.20z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (24.50z)
Algorytmy bez tajemnic (39.90z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Master Apache JMeter - From Load Testing to DevOps (109.00z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (32.45z)

Pozostae z serii: Inne

Perl Cookbook. 2nd Edition (169.15z)
Serce fotografii. Jak robiæ zdjêcia pe³ne wyrazu (32.45z)
Ajax on Java (20.35z)
Czy mo¿na mno¿yæ pieni±dze? Zdrowy rozs±dek w nauczaniu matematyki (19.20z)
CSS3. Zaawansowane projekty (49.00z)
Microsoft Excel 2013. Analiza i modelowanie danych biznesowych (63.84z)
Wêgry. K±pieliska termalne i lecznicze (wydanie II) (21.00z)
Java EE 6. Zaawansowany przewodnik. Wydanie IV (48.95z)
Mistrzowskie stosowanie czcionek. Jak to zrobiæ? (29.00z)
Linux Cookbook. Practical Advice for Linux System Administrators (135.15z)
Rzecz o istocie informatyki algorytmika (41.07z)
HTML5. Programowanie aplikacji (20.35z)
Sztuka doczesnej m±dro¶ci (14.85z)
Programming Entity Framework. Building Data Centric Apps with the ADO.NET Entity Framework. 2nd Edition (186.15z)
UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach (34.00z)
PHP 8. Kurs video. Piszemy pierwsze skrypty! Poziom podstawowy (49.00z)
Windows Me. Æwiczenia praktyczne (11.50z)
Nauka Kubernetesa w miesi±c (64.50z)
Funkcjonalno¶æ aplikacji mobilnych. Nowoczesne standardy UX i UI (47.00z)
Web Penetration Testing with Kali Linux - Third Edition (169.00z)

radiowy oraz szybki bezprzewodowy internet krzeszów telefon voip | wolne miejsca na noclegi w Jantarze wolne pokoje Jantar last minut Mierzeja Wiślana nad morzem | zapraszamy na bezpłatną wycenę serwis laptopów ursus tylko u nas darmowa wycena | warsztaty tantry Poznań | certyfikowany test prędkości internetu w Polsce speed test internetu rekomendowany test rzeczywistej szybkości