e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Tablice informatyczne. Wzorce projektowe

Daniel Krasnokucki
cena: 17.00 z
Data wydania: 2017-08-14
stron: 6, miêkka oprawa, format: 196x279

wicej na stronie helion.pl

Wzorce projektowe bez tajemnic!

  • Odkryj najlepsze z u¿ywanych obecnie wzorców projektowych
  • Dowiedz siê, jaki wzorzec zastosowaæ w konkretnym przypadku
  • Naucz siê w³a¶ciwie wykorzystywaæ dany wzorzec w praktyce
Wzorce projektowe u³atwiaj± tworzenie dobrego oprogramowania, umo¿liwiaj± unikanie typowych b³êdów i stanowi± sprawdzone rozwi±zania problemów informatycznych, z którymi kto¶ kiedy¶ mia³ ju¿ do czynienia. Korzysta siê z nich w celu zapewnienia wysokiej jako¶ci wynikowego kodu i elastyczno¶ci rozwi±zania programistycznego oraz skrócenia czasu jego tworzenia.
Je¶li nie chcesz wymy¶laæ ko³a na nowo i nie masz zamiaru podejmowaæ beznadziejnego trudu zrobienia tego lepiej ni¿ tysi±ce osób przed Tob±, wzorce projektowe s± w³a¶nie dla Ciebie! Stosuj je w codziennej pracy, korzystaj±c z praktycznej ¶ci±gi, zawieraj±cej najpotrzebniejsze informacje o najbardziej przydatnych wzorcach, dziêki którym Twoje programy bêd± spe³nia³y bran¿owe standardy!
  • Wzorce konstrukcyjne, strukturalne i operacyjne
  • Zale¿no¶ci wystêpuj±ce miêdzy wzorcami
  • Przeznaczenie i implementacja poszczególnych wzorców
  • Zastosowanie wzorców projektowych w praktyce

Tablice informatyczne — ca³a wiedza pod rêk±!Cena: 17.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (54.29z)
The Software Architect Elevator. Redefining the Architect's Role in the Digital Enterprise (220.15z)
Metody formalne w in¿ynierii oprogramowania systemów czasu rzeczywistego (65.57z)
W poszukiwaniu zwinno¶ci w architekturze systemów IT (47.20z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (59.00z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (48.98z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (17.90z)
Podstawy programowania mikrokontrolera 8051 (47.20z)
RESTful Web Clients. Enabling Reuse Through Hypermedia (186.15z)
Micro:bit. Nauka programowania i elektroniki dla ma³ych oraz du¿ych (27.45z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (51.35z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (19.20z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (47.40z)
Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania (89.00z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (56.07z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (34.59z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (69.00z)
Modern DevOps Practices (139.00z)
Koncepcja Domain-Driven Design. Dostosowywanie architektury aplikacji do strategii biznesowej (43.45z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu (42.35z)

Pozostae z serii: Inne

Jak staæ siê lepszym projektantem UX (15.54z)
Web Design in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 3rd Edition (135.15z)
Obud¼ swoj± kreatywno¶æ. Jak aktywowaæ twórczy potencja³ umys³u (27.90z)
F# 4.0 dla zaawansowanych. Wydanie IV (54.45z)
Turbo Pascal i Borland C++. Przyk³ady. Wydanie II (47.00z)
Efekty graficzne i animowane dla aplikacji Desktop Java. Tworzenie atrakcyjnych programów (79.00z)
C#. Programowanie. Wydanie VI (129.00z)
Adobe Acrobat 9/9 PL. Oficjalny podrêcznik (79.00z)
Egzamin MCTS 70-642 Konfigurowanie infrastruktury sieciowej Windows Server 2008 R2 Training Kit (133.56z)
Hands-On Data Structures and Algorithms with JavaScript (149.00z)
Wspó³czesny oscyloskop. Budowa i pomiary (84.76z)
AutoCAD 14 PL dla Windows (99.00z)
Java EE 6. Programowanie aplikacji WWW (22.57z)
CSS. Antologia. 101 wskazówek i trików (39.90z)
3D Studio. Biblioteka materia³ów mapowanych (18.00z)
Wprowadzenie do Raspberry Pi. Wydanie II (27.20z)
Deep Learning with PyTorch (139.00z)
Android 3. Tworzenie aplikacji. eBook. Pdf (119.00z)
Mikrokontrolery AVR dla pocz±tkuj±cych. Przyk³ady w jêzyku Bascom (66.67z)
FISZKI audio j. niemiecki Konwersacje (15.19z)

Jeśli chcesz kupić najlepszy sprzęt, laptop lub komputery sucha beskidzka najtaniej kupisz w Stryszawie. SumerNet Gwarantuje jakość, profesjonalną obsługę i serwis na miejscu. | ciechocinek hotel spa | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Gdańsk last minute apartament nad morzem | tantra Poznań | fachowcy24