e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -45%


Tablice informatyczne. Algorytmy

Piotr Wróblewski
promocja -45%
cena: 17 z 9.35 z
Data wydania: 2018-12-07
stron: 8, miêkka oprawa, format: 196x279

wicej na stronie helion.pl

Ca³a wiedza w jednym miejscu!

Nie pamiêtasz jakiego¶ algorytmu? Nie wiesz, jak± strukturê danych nale¿y zastosowaæ? Nie masz pojêcia, jak wyznaczyæ z³o¿ono¶æ obliczeniow± algorytmu? Nie martw siê, Twoje problemy nale¿± ju¿ do przesz³o¶ci!
Tablice informatyczne. Algorytmy pozwol± Ci szybko odnale¼æ i przypomnieæ sobie podstawowe zagadnienia dotycz±ce algorytmów i ich zastosowania. Bêd± doskona³± ¶ci±g± na wyk³adach lub laboratoriach, a nawet w pracy. Przyk³ady opracowane w C++ lub pseudokodzie pomog± w³a¶ciwie zrozumieæ i wdro¿yæ odpowiednie rozwi±zania.
  • Podstawowe pojêcia
  • Z³o¿ono¶æ obliczeniowa
  • Algorytmy rekurencyjne
  • Wyszukiwanie i sortowanie
  • Typy i struktury danych
  • Grafy i algorytmy grafowe
  • Systemy liczbowe
  • Kodowanie i kompresja

Algorytmika nigdy nie by³a prostsza!Cena: 9.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5 (139.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (54.45z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (92.38z)
Mastering the C++17 STL (179.00z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (37.95z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (25.14z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
Hands-On Functional Programming with C++ (109.00z)
Jêzyk C++ mechanizmy, wzorce, biblioteki (54.50z)
C++. Kurs video. Poziom drugi. Programowanie obiektowe. Pisanie w³asnych klas (39.60z)
Hands-On C++ Game Animation Programming (109.00z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (99.00z)
Skuteczny nowoczesny C++ (55.44z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (81.95z)
C++. Kurs video. Poziom pierwszy. Sk³adnia, podstawowe elementy jêzyka, programowanie proceduralne (49.00z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (106.47z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
C++. Podró¿ po jêzyku dla zaawansowanych. Wydanie II (35.34z)
C++ dla bystrzaków. Wydanie VII (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Real World Adobe Creative Suite 2. Edycja polska (29.90z)
The Connected Company (109.65z)
Silverlight. Od podstaw (39.00z)
AWS Administration - The Definitive Guide (159.00z)
Oracle - ³atwiejszy ni¿ przypuszczasz (18.00z)
Hands-On Test Management with Jira (94.99z)
The Kaggle Book (149.00z)
Zakupy w sieci dla seniorów (20.35z)
Bezpieczeñstwo systemu Linux w praktyce. Receptury. Wydanie II (79.00z)
Bootstrap 4 dla zaawansowanych. Jak pisaæ znakomite aplikacje internetowe. Wydanie II (26.95z)
Adobe Photoshop Lightroom 4. Podrêcznik dla fotografów (129.00z)
Przypadek? Nie s±dzê... prawdopodobieñstwo, niepewno¶æ kwantowa, z³udzenia poznawcze (39.20z)
ECDL Advanced na skróty Edycja 2015 (66.21z)
MATLAB i podstawy telekomunikacji (59.00z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej. Klasa 5 (13.42z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie III (47.00z)
Modern Web Development with ASP.NET Core 3 - Second Edition (159.00z)
Ansible 2 w praktyce. Automatyzacja infrastruktury, zarz±dzanie konfiguracj± i wdra¿anie aplikacji (43.45z)
Building Hybrid Android Apps with Java and JavaScript. Applying Native Device APIs (55.24z)
ABC Outlook 2003 PL (18.99z)