e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Tablice informatyczne. Algorytmy

Piotr Wróblewski
cena: 17.00 z
Data wydania: 2018-12-07
stron: 8, miêkka oprawa, format: 196x279

wicej na stronie helion.pl

Ca³a wiedza w jednym miejscu!

Nie pamiêtasz jakiego¶ algorytmu? Nie wiesz, jak± strukturê danych nale¿y zastosowaæ? Nie masz pojêcia, jak wyznaczyæ z³o¿ono¶æ obliczeniow± algorytmu? Nie martw siê, Twoje problemy nale¿± ju¿ do przesz³o¶ci!
Tablice informatyczne. Algorytmy pozwol± Ci szybko odnale¼æ i przypomnieæ sobie podstawowe zagadnienia dotycz±ce algorytmów i ich zastosowania. Bêd± doskona³± ¶ci±g± na wyk³adach lub laboratoriach, a nawet w pracy. Przyk³ady opracowane w C++ lub pseudokodzie pomog± w³a¶ciwie zrozumieæ i wdro¿yæ odpowiednie rozwi±zania.
  • Podstawowe pojêcia
  • Z³o¿ono¶æ obliczeniowa
  • Algorytmy rekurencyjne
  • Wyszukiwanie i sortowanie
  • Typy i struktury danych
  • Grafy i algorytmy grafowe
  • Systemy liczbowe
  • Kodowanie i kompresja

Algorytmika nigdy nie by³a prostsza!Cena: 17.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

Tablice informatyczne. Algorytmy (9.35z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
Tablice informatyczne. C++. Wydanie II (7.10z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
C++ w 24 godziny. Wydanie VI (43.45z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (61.38z)
Embedded Programming with Modern C++ Cookbook (149.00z)
The C++ Workshop (129.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (25.14z)
C# 7 and .NET Core 2.0 High Performance (139.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++ (21.45z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
Podstawy programowania w jêzyku C++ (30.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (81.95z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (54.45z)
Wprowadzenie do C++ (37.05z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (81.95z)
Symfonia C++ Standard. Programowanie w jêzyku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II (80.00z)
Demystified Object-Oriented Programming with C++ (119.00z)

Pozostae z serii: Inne

Po prostu FrontPage 2003 PL (55.00z)
CSS: The Missing Manual. 4th Edition (143.65z)
Deep Learning with PyTorch (139.00z)
Informacja w internecie (31.20z)
ECDL Modu³ 7. Przegl±danie stron internetowych i komunikacja (32.68z)
System Center 2016 Virtual Machine Manager Cookbook - Third Edition (169.00z)
Managing Kubernetes. Operating Kubernetes Clusters in the Real World (220.15z)
AWS Tools for PowerShell 6 (179.00z)
100 sposobów na fotografiê cyfrow± (39.00z)
Mastering Windows Presentation Foundation - Second Edition (159.00z)
High Performance JavaScript. Build Faster Web Application Interfaces (118.15z)
Adobe Air i Ajax. Szybki start (59.00z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek. eBook. Pdf (39.00z)
Czyszczenie danych w Pythonie. Receptury. Nowoczesne techniki i narzêdzia Pythona do wykrywania i eliminacji zanieczyszczeñ oraz wydobywania kluczowych cech z danych (43.45z)
Designing and Developing for Google Glass. Thinking Differently for a New Platform (186.15z)
Petersburg. Miasto bia³ych nocy. Wydanie 4 (29.90z)
PostgreSQL. Receptury dla administratora (43.45z)
T-SQL. Kurs video. Wykorzystanie baz danych przy u¿yciu niekonwencjonalnych rozwi±zañ. Sztuczki i gotowe rozwi±zania (19.00z)
ABC jêzyka HTML (18.99z)
Programista na rozmowie kwalifikacyjnej (36.58z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów | Sklep numizmatyczny posiada monety, banknoty, akcesoria, oraz prowadzi skup monet Warszawa - gotówka, cała Polska - wysyłkowo