e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Testy maturalne z matematyki

Lech Bart³omiejczyk
cena: 11.90 z
Data wydania: 2004-10-19
stron: 128, miêkka oprawa, format: B5

wicej na stronie helion.pl
Matura 2005 coraz bli¿ej. To, jak bêdzie wygl±daæ, jest na razie zagadk±. Materia³u do przerobienia jest bardzo du¿o. Je¶li chcesz podej¶æ do matury bez stresu, rozpocznij powtórkê ju¿ teraz. Ka¿dy, nawet najtrudniejszy egzamin mo¿na zdaæ, o czym co roku przekonuj± siê setki maturzystów. Jedyne, co musisz zrobiæ, to uporz±dkowaæ swoje wiadomo¶ci i poæwiczyæ. Nie znasz formy nowej matury? Poznasz j±, gdy w maju si±dziesz w ³awce i we¼miesz do rêki formularz testowy. Na razie jednak siêgnij do naszych testów. Dziêki nim przygotujesz siê do egzaminu maturalnego i ¿adne zadanie Ciê nie zaskoczy.
W naszych zestawach znajdziesz zaaprobowane przez Centraln± Komisjê Egzaminacyjn± przyk³adowe testy wraz z rozwi±zaniami. Chcesz siê przekonaæ, jak poradzisz sobie na maturze? Spróbuj swoich si³.
Na stronie naszego serwera znajdziesz poprawione zadania w postaci pliku pdf.Cena: 11.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Szko³a ponadgimnazjalna

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 1 (Wydanie III) (29.92z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Klasa 1 (13.42z)
Matematyka z komputerem dla liceum i technikum (49.00z)
Matematyka dla kierunków ekonomicznych (57.17z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 2. Programowanie obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista (44.92z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 2 (Wydanie II) (39.90z)
Fizyka z komputerem dla liceum i technikum (14.70z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Klasa 1 (14.92z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Edycja: Windows, Mac (8.18z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3 (19.90z)
Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom II (34.00z)
Genetyka. Wydanie III (39.90z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w szko³ach ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 3 (17.90z)
Matematyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1 (22.42z)
Informatyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla szkó³ ponadgimnazjalnych (16.42z)
Zagadnienia maturalne z informatyki. Wydanie II. Tom I (29.00z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy (Wydanie II) (22.42z)
Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Czê¶æ 1 (Wydanie II) (32.90z)
Kwalifikacja INF.04. Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Czê¶æ 2. Programowanie obiektowe. Podrêcznik do nauki zawodu technik programista (47.92z)
Kwalifikacja A.36. Czê¶æ 1. Prowadzenie rachunkowo¶ci. Podrêcznik do nauki zawodów technik ekonomista i technik rachunkowo¶ci (39.92z)

Pozostae z serii: Inne

Od zera do frontend developera. Kurs video. Tworzenie stron w oparciu o HTML5 i CSS3 (29.00z)
Informatyka Europejczyka. Program nauczania technologii informacyjnej (6.68z)
Building Distributed Applications in Gin (139.00z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
O wspó³czuciu. Jak osi±gn±æ spokój wewnêtrzny i zbudowaæ lepszy ¶wiat (29.90z)
Rozmowa kwalifikacyjna. O czym nie wiedz± kandydaci do pracy, czyli sekrety rekrutuj±cych (21.60z)
ASP.NET 2.0. Gotowe rozwi±zania (41.60z)
Minecraft. Kompendium gracza (29.90z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (69.30z)
Usability w e-biznesie. Co kieruje Twoim klientem? eBook. Mobi (29.90z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (32.45z)
ASP.NET 2.0 i Ajax. Wprowadzenie. eBook. Pdf (54.99z)
Windows 2000 TCP/IP. Czarna ksiêga (75.00z)
Python in a Nutshell. 2nd Edition (135.15z)
HTML i JavaScript (48.00z)
Adobe Flash CS5/CS5 PL Professional. Biblia (38.90z)
Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych (83.16z)
Learn React Hooks (129.00z)
Praca g³êboka (27.90z)
Tworzenie wizualizacji na panele HMI firmy Siemens (44.90z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | sale konferencyjne Ciechocinek