e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -50%


Testy jednostkowe. ¦wiat niezawodnych aplikacji. Wydanie II

Roy Osherove
promocja -50%
cena: 57 z 28.50 z
Data wydania: 2014-08-29
stron: 320, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Poznaj mo¿liwo¶ci testów jednostkowych!

System informatyczny to inteligentne po³±czenie modu³ów i zale¿no¶ci, otoczone setkami tysiêcy, a nawet milionami linii kodu ¼ród³owego. Zmiana w jednym obszarze mo¿e mieæ fatalny wp³yw na dzia³anie systemu w zupe³nie innym miejscu. Ta zale¿no¶æ prowadzi do ogromnych kosztów wprowadzenia nawet najdrobniejszej zmiany w oprogramowaniu. Czy istnieje rozwi±zanie tego problemu? Jak stworzyæ system, w którym b³yskawiczna weryfikacja lub wprowadzona zmiana nie spowoduj± nowych b³êdów w innej czê¶ci? Oczywi¶cie, ¿e mo¿na to zrobiæ! Odpowiedzi± na te i wiele innych problemów s± testy automatyczne.
Ten przewodnik to doskona³a okazja, by g³êbiej poznaæ temat testów jednostkowych. Je¿eli uwa¿asz, ¿e ich pisanie jest uci±¿liwe, czasoch³onne, trudne lub po prostu nie wiesz, jak je tworzyæ, ta ksi±¿ka rozwi±¿e wszystkie Twoje problemy! W trakcie lektury dowiesz siê, jak pisaæ testy, tworzyæ zestawy testowe oraz przygotowywaæ makiety i namiastki. Poznasz narzêdzia Moq, FakeItEasy oraz Typemock Isolator. Ponadto zdobêdziesz wiedzê na temat organizacji testów oraz strategii testowania kodu odziedziczonego. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± lektur± dla wszystkich programistów C# szukaj±cych ¶wietnego przewodnika po ¶wiecie testów jednostkowych!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • rozwiejesz swoje w±tpliwo¶ci dotycz±ce testów
  • poznasz najpopularniejsze narzêdzia wspomagaj±ce testowanie
  • zorganizujesz swoje testy jednostkowe
  • zapoznasz siê z kluczowymi elementami dobrych testów
  • stworzysz niezawodny i tani w utrzymaniu kod

Niezawodny kod jest w Twoim zasiêgu!Cena: 28.50 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Programowanie w jêzyku Rust (95.20z)
Kod. Ukryty jêzyk komputerów (56.96z)
Implementowanie Microsoft Dynamics AX 2012 za pomoc± Sure Step 2012 (37.26z)
Salesforce Process Builder Quick Start Guide (109.00z)
Hands-On Embedded Programming with QT (129.00z)
Head First Object-Oriented Analysis and Design. A Brain Friendly Guide to OOA&D (220.15z)
Hadoop: The Definitive Guide. The Definitive Guide (152.15z)
Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika (21.45z)
Regular Expressions Cookbook. Detailed Solutions in Eight Programming Languages. 2nd Edition (220.15z)
Tworzenie aplikacji dla Windows. Od prostych programów do gier komputerowych (36.85z)
Testowanie oprogramowania. Podrêcznik dla pocz±tkuj±cych (59.00z)
Programowanie Internetu rzeczy. Wprowadzenie do budowania zintegrowanych rozwi±zañ IoT miêdzy urz±dzeniami a chmur± (80.99z)
Designing for XOOPS. A Designer's Quickstart Guide to Content Management (55.24z)
Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (37.95z)
Uczenie maszynowe dla programistów (69.00z)
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (32.45z)
Sztuka programowania wieloprocesorowego (82.98z)
Raspberry Pi. Niesamowite projekty. Szalony Geniusz (39.90z)
Building RESTful Web Services with Java EE 8 (109.00z)
Haskell. Plac æwiczeñ dla uczonych (31.20z)

Pozostae z serii: Inne

ABC systemu Windows 7 PL. eBook. Mobi (23.90z)
The Java Workshop (129.00z)
High Performance Android Apps. Improve Ratings with Speed, Optimizations, and Testing (169.15z)
Najlepsze praktyki w Kubernetes. Jak budowaæ udane aplikacje (32.45z)
Bioinformatics with Python Cookbook (139.00z)
Internet. Przewodnik (29.90z)
CSS. Refaktoryzacja kodu (19.20z)
Oracle Essentials. Oracle Database 11g. 4th Edition (135.15z)
Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Wydanie II. Po prostu HTML, XHTML i CSS. Wydanie VI (109.00z)
GPT-3 (220.15z)
Elektryczno¶æ dla m³odych majsterkowiczów. Ciekawe projekty DIY (16.45z)
Data Quality Fundamentals (220.15z)
Perl in a Nutshell. A Desktop Quick Reference. 2nd Edition (169.15z)
101 zabezpieczeñ przed atakami w sieci komputerowej (89.00z)
Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia (54.90z)
Komunikowanie danych i zastosowanie sieci komputerowych w biznesie. Wydanie XIII (54.45z)
Platforma Xamarin. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia aplikacji cross-platform (39.60z)
Mastering TypeScript 3 - Third Edition (159.00z)
Minecraft dla bystrzaków (21.95z)
Access 2000 PL dla ka¿dego (81.00z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery