e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Testy jednostkowe. ¦wiat niezawodnych aplikacji. Wydanie II

Roy Osherove
cena: 57.00 z
Data wydania: 2014-08-29
stron: 320, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Poznaj mo¿liwo¶ci testów jednostkowych!

System informatyczny to inteligentne po³±czenie modu³ów i zale¿no¶ci, otoczone setkami tysiêcy, a nawet milionami linii kodu ¼ród³owego. Zmiana w jednym obszarze mo¿e mieæ fatalny wp³yw na dzia³anie systemu w zupe³nie innym miejscu. Ta zale¿no¶æ prowadzi do ogromnych kosztów wprowadzenia nawet najdrobniejszej zmiany w oprogramowaniu. Czy istnieje rozwi±zanie tego problemu? Jak stworzyæ system, w którym b³yskawiczna weryfikacja lub wprowadzona zmiana nie spowoduj± nowych b³êdów w innej czê¶ci? Oczywi¶cie, ¿e mo¿na to zrobiæ! Odpowiedzi± na te i wiele innych problemów s± testy automatyczne.
Ten przewodnik to doskona³a okazja, by g³êbiej poznaæ temat testów jednostkowych. Je¿eli uwa¿asz, ¿e ich pisanie jest uci±¿liwe, czasoch³onne, trudne lub po prostu nie wiesz, jak je tworzyæ, ta ksi±¿ka rozwi±¿e wszystkie Twoje problemy! W trakcie lektury dowiesz siê, jak pisaæ testy, tworzyæ zestawy testowe oraz przygotowywaæ makiety i namiastki. Poznasz narzêdzia Moq, FakeItEasy oraz Typemock Isolator. Ponadto zdobêdziesz wiedzê na temat organizacji testów oraz strategii testowania kodu odziedziczonego. Ksi±¿ka ta jest obowi±zkow± lektur± dla wszystkich programistów C# szukaj±cych ¶wietnego przewodnika po ¶wiecie testów jednostkowych!
Dziêki tej ksi±¿ce:
  • rozwiejesz swoje w±tpliwo¶ci dotycz±ce testów
  • poznasz najpopularniejsze narzêdzia wspomagaj±ce testowanie
  • zorganizujesz swoje testy jednostkowe
  • zapoznasz siê z kluczowymi elementami dobrych testów
  • stworzysz niezawodny i tani w utrzymaniu kod

Niezawodny kod jest w Twoim zasiêgu!Cena: 57.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Raspberry Pi. Przewodnik u¿ytkownika (21.45z)
Brakuj±cy plik README. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych in¿ynierów oprogramowania (59.00z)
Learn QGIS (139.00z)
Istota inteligencji (34.90z)
Arytmetyka komputerów w praktyce z p³yt± CD (41.07z)
Learn ARCore - Fundamentals of Google ARCore (139.00z)
Tajniki Kubernetes. Rozwijaj umiejêtno¶ci orkiestrowania kontenerów w Kubernetes, aby budowaæ, uruchamiaæ, zabezpieczaæ i monitorowaæ wielkoskalowe aplikacje rozproszone (107.73z)
Kosymulacja. Elastyczne projektowanie i symulacja wielodomenowa (24.96z)
Jako¶æ oprogramowania. Podrêcznik dla profesjonalistów (26.95z)
CISA - Certified Information Systems Auditor Study Guide (159.00z)
Swift od podstaw. Praktyczny przewodnik (24.05z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (25.93z)
TypeScript na warsztacie. Praktyczny przewodnik pisania efektywnego kodu (64.35z)
Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II (43.47z)
Algorytmy sztucznej inteligencji. Ilustrowany przewodnik (50.56z)
Programowanie sterowników PLC w jêzyku drabinkowym (78.10z)
Raspberry Pi. Niesamowite projekty. Szalony Geniusz (39.90z)
Programowanie us³ug WCF. Wydanie III (129.00z)
Advanced Natural Language Processing with TensorFlow 2 (129.00z)
Elektronika i internet rzeczy. Przewodnik dla ludzi z prawdziw± pasj± (48.95z)

Pozostae z serii: Inne

Naprawa i konserwacja rowerów dla bystrzaków (39.90z)
HTML5. Podrêcznik programisty (36.85z)
Praca g³êboka (27.90z)
C# 8.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows, internetowych oraz biurowych (93.87z)
Python na start! Programowanie dla nastolatków (21.45z)
Po prostu PowerPoint (18.00z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie IV (29.90z)
Analiza danych w biznesie. Sztuka podejmowania skutecznych decyzji (59.00z)
Programowanie z Ozobotem (28.29z)
Delphi dla .NET. Vademecum profesjonalisty (99.00z)
Behavioral Data Analysis with R and Python (254.15z)
Niech Ciê widz± w sieci! Blog lub serwis bran¿owy od podstaw (21.95z)
Wci¶nij reset. Triumfy i fakapy w przemy¶le gier wideo (34.99z)
G³êbokie uczenie z TensorFlow. Od regresji liniowej po uczenie przez wzmacnianie (17.90z)
Ma³y szachista. Wspólna nauka to dobra zabawa. Wydanie II rozszerzone (21.95z)
PC Hacks. 100 Industrial-Strength Tips & Tools (80.74z)
Programowanie aplikacji na iPhone 4. Poznaj platformê iOS SDK3 od podstaw. eBook. Mobi (69.90z)
You Don't Know JS: Up & Going (29.67z)
E-przyjaciele. Zobacz, co media spo³eczno¶ciowe mog± zrobiæ dla Twojej firmy (37.89z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)

telefon komputery internet koszarawa hosting serwery strony www | wywrotka Piła | Ciechocinek hotele spa | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów ursus darmowa diagnoza naprawy laptopa | masaż tantryczny poznań