e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II

Yevgeniy Brikman
promocja -44%
cena: 67.767857142857 z 37.95 z
Data wydania: 2020-08-14
stron: 336, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Terraform jest narzêdziem open source s³u¿±cym do tworzenia i wdra¿ania kodu infrastruktury licznych platform wizualizacji i chmury, takich jak Amazon Web Services, Google Cloud, Azure, oraz zarz±dzania tym kodem. Migracja korporacyjnych systemów IT do chmury jest niezwykle obiecuj±c± mo¿liwo¶ci± i wielu mened¿erów wysokiego szczebla dostrzega zalety technologii chmurowych. Terraform znakomicie u³atwia wdra¿anie rozwi±zañ opartych na chmurze, jest te¿ narzêdziem szczególnie predysponowanym do pracy zgodnej z metodyk± DevOps, dziêki której wspó³dzia³anie ludzi, procesów i technologii pozwala na zapewnienie wysokiej jako¶ci i niezawodno¶ci produktu.
Ta ksi±¿ka jest drugim, wzbogaconym i uzupe³nionym wydaniem praktycznego samouczka, dziêki któremu rozpoczêcie pracy z Terraform stanie siê bardzo ³atwe. Zapoznasz siê z jêzykiem programowania Terraform i zasadami tworzenia kodu. Szybko zaczniesz go wdra¿aæ i zarz±dzaæ infrastruktur± za pomoc± zaledwie kilku poleceñ. Istotn± czê¶ci± publikacji jest ukazanie metodologii DevOps w dzia³aniu oraz wyja¶nienie zasad kodowania infrastruktury. Dziesi±tki jasnych przyk³adów kodu, które mo¿na samodzielnie wypróbowaæ w akcji, u³atwi± zrozumienie podstaw. Niezale¿nie od tego, czy jeste¶ pocz±tkuj±cym programist±, weteranem DevOps lub do¶wiadczonym administratorem systemów, szybko przejdziesz od podstaw Terraform do przygotowania pe³nego stosu, który zapewni obs³ugê ogromnego ruchu sieciowego i du¿ych zespo³ów programistów.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • wprowadzenie do Terraform wraz ze zmianami w kolejnych wydaniach
  • tworzenie wysokiej jako¶ci modu³ów Terraform
  • testy rêczne i zautomatyzowane kodu
  • wdra¿anie klastrów serwerów, mechanizmy równowa¿enia obci±¿enia i bazy danych
  • zarz±dzanie informacjami o stanie infrastruktury
  • zaawansowana sk³adnia Terraform

Infrastruktura: koduj, wdra¿aj i zarz±dzaj!Cena: 37.95 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (32.45z)
Tableau Prep Cookbook (129.00z)
Enterprise Development with Flex. Best Practices for RIA Developers (177.65z)
Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisaæ dobry, niezawodny i ³atwy w utrzymaniu kod (39.00z)
Sztuczna inteligencja dla bystrzaków (37.76z)
Mastering Windows PowerShell Scripting (159.00z)
Platforma Windows Azure (79.00z)
Amazon Connect: Up and Running (109.00z)
Webpack 5. Kurs video. Kompletny przewodnik dla pocz±tkuj±cych (79.00z)
Matematyka. Kurs video. Æwiczenia dla programisty i data science (149.00z)
Clojure Cookbook. Recipes for Functional Programming (152.15z)
In¿ynieria oprogramowania (143.20z)
Deep Learning. Wspó³czesne systemy ucz±ce siê (124.87z)
Programming F# 3.0. A Comprehensive Guide for Writing Simple Code to Solve Complex Problems. 2nd Edition (152.15z)
My¶lenie obiektowe w programowaniu. Wydanie V (37.17z)
Building Serverless Microservices in Python (109.00z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Biblioteki Qt. Zaawansowane programowanie przy u¿yciu C++ (43.45z)
Deep Learning for the Life Sciences. Applying Deep Learning to Genomics, Microscopy, Drug Discovery, and More (288.15z)
Head First Git (254.15z)

Pozostae z serii: Inne

Python. Instrukcje dla programisty. Wydanie II (62.37z)
Dzia³aj z Serverless (63.20z)
JUNOS Cookbook (186.15z)
Ten fantastyczny CSS! Eric Meyer o tworzeniu nowoczesnych uk³adów stron WWW. eBook Pdf (39.90z)
802.11 Wireless Networks: The Definitive Guide. The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Ponadczasowe strony internetowe (37.95z)
Mac OS X Leopard. Æwiczenia praktyczne (5.90z)
Matematyczne ³amañce. 113 zagadek logicznych (15.94z)
W drodze do CCNA. Zadania przygotowuj±ce do egzaminu (69.00z)
Kwalifikacja EE.08. Monta¿ i eksploatacja systemów komputerowych, urz±dzeñ peryferyjnych i sieci. Czê¶æ 3. Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci komputerowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik (39.90z)
Projekt doskona³y. Zadbaj o komunikacjê z klientem, wysoki poziom UX i zdrowy rozs±dek (26.95z)
Tajniki projektowania gier w Unreal Engine 4 (60.80z)
CCNP 350-401 ENCOR. Zaawansowane administrowanie sieci± Cisco (109.45z)
Deep learning dla programistów. Budowanie aplikacji AI za pomoc± fastai i PyTorch (82.56z)
ABC nagrywania p³yt CD. Wydanie II (24.90z)
Jêzyk niemiecki w IT. Rozmówki (16.45z)
Advanced Python Programming (179.00z)
Fizyka dla programistów gier (79.00z)
Mag Uberyk (51.49z)
Windows 7 PL. Instalacja i naprawa. Æwiczenia praktyczne. eBook. ePub (19.90z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | kurs tantry Poznań