e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -37%


Terraform. Krótkie wprowadzenie. Tworzenie infrastruktury za pomoc± kodu. Wydanie II

Yevgeniy Brikman
promocja -37%
cena: 69 z 43.47 z
Data wydania: 2020-08-17
stron: 336, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Terraform jest narzêdziem open source s³u¿±cym do tworzenia i wdra¿ania kodu infrastruktury licznych platform wizualizacji i chmury, takich jak Amazon Web Services, Google Cloud, Azure, oraz zarz±dzania tym kodem. Migracja korporacyjnych systemów IT do chmury jest niezwykle obiecuj±c± mo¿liwo¶ci± i wielu mened¿erów wysokiego szczebla dostrzega zalety technologii chmurowych. Terraform znakomicie u³atwia wdra¿anie rozwi±zañ opartych na chmurze, jest te¿ narzêdziem szczególnie predysponowanym do pracy zgodnej z metodyk± DevOps, dziêki której wspó³dzia³anie ludzi, procesów i technologii pozwala na zapewnienie wysokiej jako¶ci i niezawodno¶ci produktu.
Ta ksi±¿ka jest drugim, wzbogaconym i uzupe³nionym wydaniem praktycznego samouczka, dziêki któremu rozpoczêcie pracy z Terraform stanie siê bardzo ³atwe. Zapoznasz siê z jêzykiem programowania Terraform i zasadami tworzenia kodu. Szybko zaczniesz go wdra¿aæ i zarz±dzaæ infrastruktur± za pomoc± zaledwie kilku poleceñ. Istotn± czê¶ci± publikacji jest ukazanie metodologii DevOps w dzia³aniu oraz wyja¶nienie zasad kodowania infrastruktury. Dziesi±tki jasnych przyk³adów kodu, które mo¿na samodzielnie wypróbowaæ w akcji, u³atwi± zrozumienie podstaw. Niezale¿nie od tego, czy jeste¶ pocz±tkuj±cym programist±, weteranem DevOps lub do¶wiadczonym administratorem systemów, szybko przejdziesz od podstaw Terraform do przygotowania pe³nego stosu, który zapewni obs³ugê ogromnego ruchu sieciowego i du¿ych zespo³ów programistów.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • wprowadzenie do Terraform wraz ze zmianami w kolejnych wydaniach
  • tworzenie wysokiej jako¶ci modu³ów Terraform
  • testy rêczne i zautomatyzowane kodu
  • wdra¿anie klastrów serwerów, mechanizmy równowa¿enia obci±¿enia i bazy danych
  • zarz±dzanie informacjami o stanie infrastruktury
  • zaawansowana sk³adnia Terraform

Infrastruktura: koduj, wdra¿aj i zarz±dzaj!Cena: 43.47 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Serverless na platformie Azure (69.00z)
Haskell. Plac æwiczeñ dla uczonych (31.20z)
Practical JIRA Plugins. Using JIRA Effectively: Custom Development (76.42z)
Uk³ady logiki programowalnej (41.07z)
Extending Microsoft Dynamics NAV 2016 Cookbook (199.00z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (79.00z)
Programista samouk. Profesjonalny przewodnik do samodzielnej nauki kodowania (27.93z)
Kubernetes w ¶rodowisku produkcyjnym. Jak budowaæ efektywne platformy aplikacji (64.35z)
Podstawy jêzyka Swift. Programowanie aplikacji dla platformy iOS (26.95z)
Kontrola wersji z systemem Git. Narzêdzia i techniki programistów. Wydanie II (37.95z)
Programowanie w jêzyku Clojure (30.19z)
Testing in Scala (59.42z)
My¶l jak programista. Techniki kreatywnego rozwi±zywania problemów (49.00z)
Learning ArcGIS Pro 2 - Second Edition (159.00z)
Rzemios³o w czystej formie. Standardy i etyka rzetelnych programistów (99.00z)
Komputer kwantowy. Programowanie, algorytmy, kod (42.21z)
Mastering PyTorch (139.00z)
Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisaæ dobry, niezawodny i ³atwy w utrzymaniu kod (39.00z)
Ansible. Kurs video. Automatyzacja w IT od podstaw (79.00z)
Building RESTful Web Services with Java EE 8 (109.00z)

Pozostae z serii: Inne

Visual C++ 5.0 (49.00z)
TDD. Techniki programowania sterowanego testami (17.90z)
Outlook 2000 PL dla ka¿dego (60.00z)
Po prostu Office 2003 PL (49.90z)
Delphi 4. Tworzenie systemów baz danych. Ksiêga eksperta (75.00z)
Mity bezpieczeñstwa IT. Czy na pewno nie masz siê czego baæ? (21.45z)
Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. Pdf (14.90z)
Blockchain with Hyperledger Fabric - Second Edition (159.00z)
Metasploit. Receptury pentestera. Wydanie II (32.45z)
Wykrywanie w³amañ i aktywna ochrona danych (59.90z)
Fotografia krajobrazowa wed³ug Scotta Kelby'ego. Przewodnik krok po kroku (32.95z)
Excel w praktyce, wydanie styczeñ 2015 r (37.09z)
Jêzyk TypeScript. Tajniki kodu. Wydanie II (48.95z)
Ruby. Receptury . eBook. Mobi (79.00z)
Pi razy drzwi czyli dziwne przypadki matematyki. Pi razy drzwi czyli dziwne przypadki matematyki (28.88z)
Sekrety mistrza fotografii cyfrowej. Profesjonalne zdjêcia krok po kroku (31.36z)
Learning Bootstrap 4 by Building Projects (109.00z)
Oracle Database 10g Express Edition. Tworzenie aplikacji internetowych w PHP (87.00z)
Jak to zrobiæ w InDesignie? Proste sposoby, szybkie efekty (37.17z)
Gotowanie dla geeków. Nauka stosowana, niez³e sztuczki i wy¿erka. eBook. ePub (47.00z)