e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -40%


Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce

Vladimir Khorikov
promocja -40%
cena: 67 z 40.20 z
Data wydania: 2020-10-26
stron: 296, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Ka¿dy in¿ynier oprogramowania zna teoretyczne podstawy testowania. O tym, ¿e sumienne przeprowadzenie testów ma podstawowe znaczenie dla jako¶ci gotowego produktu, nie trzeba nikogo przekonywaæ. A jednak wci±¿ zbyt czêsto okazuje siê, ¿e zaplanowanie, napisanie i przeprowadzenie testów jednostkowych w praktyce nie jest ³atwym zadaniem. Co gorsza, niew³a¶ciwe testy psuj± kod, mno¿± b³êdy i zabieraj± mnóstwo cennego czasu i pieniêdzy. Okazuje siê, ¿e dla uzyskania maksymalnej jako¶ci projektu, który trzeba dostarczyæ w krótkim czasie, konieczne jest nauczenie siê praktycznego stosowania zasad i wzorców testowania jednostkowego.
Je¶li znasz ju¿ podstawy testowania jednostkowego, dziêki tej ksi±¿ce nauczysz siê projektowania i pisania testów, które obieraj± za cel model domeny i pozosta³e kluczowe obszary kodu. Ten przejrzy¶cie napisany przewodnik poprowadzi Ciê przez proces tworzenia zestawów testowych o optymalnej warto¶ci, bezpiecznej automatyzacji testowania i umiejêtnego w³±czania go w cykl ¿ycia oprogramowania. W ksi±¿ce znalaz³y siê uniwersalne wskazówki dotycz±ce analizy dowolnych testów jednostkowych oraz porady odnosz±ce siê do zmian testów nastêpuj±cych wraz ze zmianami kodu produkcyjnego. Nie zabrak³o równie¿ informacji, dziêki którym sprawnie zidentyfikujesz i wykluczysz ewentualne antywzorce testowania. Materia³ zosta³ bogato zilustrowany przejrzystymi przyk³adami kodu napisanego w C#. Naturalnie, maj± one zastosowanie tak¿e dla innych jêzyków programowania.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • cel testowania jednostkowego i cechy dobrych testów
  • fundamenty porz±dnego testowania jednostkowego
  • wp³yw za¶lepek i sterowników na stabilno¶æ testów
  • style testowania jednostkowego
  • zalety i ograniczenia testowania integracyjnego

Przed wdro¿eniem dobrze przetestuj swój kod!Cena: 40.20 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C# - Programowanie

C# 10. Leksykon kieszonkowy (49.90z)
C# 7.0. Kompletny przewodnik dla praktyków. Wydanie VI (83.85z)
Creating Cross-Platform C# Applications with Uno Platform (109.00z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. Wydanie III (24.70z)
Tablice informatyczne. C#. Wydanie III (17.00z)
C# 6.0 Cookbook. 4th Edition (203.15z)
Programowanie w C#. Poziom drugi. Kurs video. Zaawansowane techniki (31.05z)
C#. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (13.70z)
C# 5.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie III (32.90z)
Testy jednostkowe. Zasady, praktyki i wzorce (33.50z)
Agile. Programowanie zwinne: zasady, wzorce i praktyki zwinnego wytwarzania oprogramowania w C# (78.69z)
C# 6.0. Leksykon kieszonkowy (19.20z)
C# 8.0. Leksykon kieszonkowy (21.95z)
Struktury danych i algorytmy w jêzyku C#. Projektowanie efektywnych aplikacji (26.95z)
C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework (129.00z)
C# dla laików. Kurs video. Wejd¼ w ¶wiat programowania! (67.05z)
C#. Praktyczny kurs. Wydanie III (59.00z)
Microsoft Dynamics NAV 2013 Application Design - Second Edition (189.00z)
C# 10 Pocket Reference (101.15z)
C# 7.0 in a Nutshell. The Definitive Reference (245.65z)

Pozostae z serii: Inne

JavaScript. Zasady programowania obiektowego (16.45z)
Tablice informatyczne. C#. Wydanie III (9.35z)
Matlab dla naukowców i in¿ynierów (49.45z)
Turbo Pascal. Æwiczenia praktyczne. Wydanie II (8.20z)
Japoñski cyberpunk. Od awangardowych transgresji do kina popularnego (13.06z)
Excel 2003. Programowanie. Zapiski programisty (29.90z)
e-Marketing przedsiêbiorstwa w spo³eczno¶ci wirtualnej (42.86z)
Drupal. Poznaj go z ka¿dej strony. eBook. Pdf (54.99z)
Time Series Analysis with Python Cookbook (149.00z)
Najlepsze narzêdzia w systemie Linux. Wykorzystaj ponad 70 receptur i programuj szybko i skutecznie (39.90z)
Head First SQL. Edycja polska (Rusz g³ow±!) (89.00z)
Rails. Sztuka programowania (59.00z)
Oracle PL/SQL for DBAs (152.15z)
Programista poszukiwany. Znajd¼ i zatrudnij najlepszego! eBook. ePub (29.90z)
Adobe InDesign PL. Oficjalny podrêcznik. Edycja 2020 (56.96z)
Designing Evolvable Web APIs with ASP.NET (135.15z)
Full Stack Development with Spring Boot and React - Third Edition (139.00z)
Biocybernetyka. Metodologiczne podstawy dla in¿ynierii biomedycznej (47.20z)
Microsoft Office Project 2010. Microsoft Official Academic Course (44.80z)
Adobe AIR dla programistów JavaScript. Leksykon kieszonkowy (24.90z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon