e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


TDD. Techniki programowania sterowanego testami

Dariusz Wo¼niak
promocja -44%
cena: 57.946428571429 z 32.45 z
Data wydania: 2018-06-29
stron: 328, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Odnie¶ sukces dziêki TDD!

  • Poznaj filozofiê programowania sterowanego testami
  • Dowiedz siê, jak wdro¿yæ metodê TDD w praktyce
  • Naucz siê stosowaæ w³a¶ciwe narzêdzia i techniki
Metoda Test-Driven Development pozwala na pisanie lepszej jako¶ci, bardziej elastycznego i ³atwiejszego w utrzymaniu kodu, na którym mo¿na w pe³ni polegaæ. Wiêksza wydajno¶æ pracy programistów, którzy o wiele lepiej rozumiej± potrzeby biznesowe stawiane tworzonym przez nich aplikacjom, znaczne przyspieszenie powtarzalnych testów - to tylko niektóre zalety TDD. Nic dziwnego, ¿e ¶wiat zachwyci³ siê t± technik±, a jej znajomo¶æ nale¿y do podstawowych wymagañ, które musz± spe³niæ in¿ynierowie pragn±cy rozwijaæ swoj± karierê w bran¿y IT.
Je¶li chcesz poznaæ metodê TDD i nauczyæ siê tworzyæ zgodne z ni± testy jednostkowe, trafi³e¶ na w³a¶ciw± ksi±¿kê! W prosty sposób przedstawi Ci ona cykl Red-Green-Refactor, zaprezentuje zalety poprawnie zaimplementowanej techniki TDD, zwróci uwagê na trudno¶ci zwi±zane z wdra¿aniem tej techniki i podpowie, jak sobie z nimi poradziæ. Nauczysz siê z niej pisaæ testy jednostkowe zgodnie z dobrymi praktykami oraz sprawdzaæ zale¿no¶ci i tworzyæ atrapy obiektów. Dowiesz siê, jak stosowaæ TDD w przypadku ju¿ istniej±cego kodu, a tak¿e jak mierzyæ pokrycie kodu testami. Poznasz równie¿ podstawowe informacje na temat ci±g³ej integracji i jej znaczenia dla techniki TDD.
  • Podstawowe informacje o testach i metodzie TDD
  • Tworzenie dobrych testów jednostkowych
  • Praktyczne zastosowanie biblioteki NUnit
  • Atrapy i ich klasyfikacja
  • Zastosowanie TDD do istniej±cego kodu
  • Pokrycie kodu testami i ci±g³a integracja
  • Najwa¿niejsze biblioteki wspieraj±ce TDD

Poznaj w praktyce najbardziej przebojow± metodê tworzenia oprogramowania!Cena: 32.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Wyra¿enia regularne. Receptury (43.45z)
In¿ynieria oprogramowania. Jak zapewniæ jako¶æ tworzonym aplikacjom (47.00z)
Programowanie strukturalne (39.20z)
Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie (20.90z)
Pragmatyczny programista. Od czeladnika do mistrza. Wydanie II (49.28z)
Wyra¿enia regularne od podstaw (25.14z)
Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki (73.87z)
In¿ynieria niezawodnych baz danych. Projektowanie systemów odpornych na b³êdy (17.90z)
Certyfikowany tester ISTQB. Poziom podstawowy (39.50z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (40.20z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (103.20z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (39.00z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (69.00z)
Projektowanie oprogramowania dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (99.00z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (33.50z)
Mikrous³ugi oparte na zdarzeniach. Wykorzystywanie danych w organizacji na du¿± skalê (44.16z)
Algorytmy. Wydanie IV (81.95z)
AI - podej¶cie pragmatyczne (47.04z)
Mistrz programowania. Zwiêksz efektywno¶æ i zrób karierê (20.84z)

Pozostae z serii: Inne

Informatyka Europejczyka. Technologia informacyjna (27.90z)
Bu³garia. Pejza¿ s³oñcem pisany (wydanie III) (39.90z)
Testowanie oprogramowania w .NET Core 2.0. Kurs video. Poziom pierwszy. Jak pisaæ dobry, niezawodny i ³atwy w utrzymaniu kod (39.00z)
Excel 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. Mobi (79.00z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. Mobi (15.90z)
Cyfrowy ¶wiat seniora. Bezpiecznie w internecie (41.07z)
Technika obiektowa (6.80z)
Mastering Python for Networking and Security - Second Edition (129.00z)
Almanach fotografii. Wydanie X (119.00z)
ASP .NET Core. Kurs video. Rozwijanie dodatkowych funkcjonalno¶ci Web API (39.00z)
Dynamika maszyn elektrycznych pr±du przemiennego (95.00z)
Hands-On DevOps with Vagrant (119.00z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II. eBook. Mobi (47.00z)
Active Directory w systemach wolnego oprogramowania (44.90z)
Java. Receptury. Wydanie III (99.00z)
Oracle Blockchain Services Quick Start Guide (129.00z)
C# 10 and .NET 6 - Modern Cross-Platform Development - Sixth Edition (159.00z)
Paint Shop Pro 9. Obróbka zdjêæ cyfrowych. Æwiczenia (17.90z)
Excel 2003 PL. Æwiczenia zaawansowane (36.65z)
ArchiCAD. Wprowadzenie do projektowania BIM (79.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet skawica telefon serwery | przedszkole Piła | z nadrukiem torby papierowe Piła | noclegi ciechocinek