e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -69%


TDD. Techniki programowania sterowanego testami

Dariusz Wo¼niak
promocja -69%
cena: 57.741935483871 z 17.90 z
Data wydania: 2018-06-29
stron: 328, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Odnie¶ sukces dziêki TDD!

  • Poznaj filozofiê programowania sterowanego testami
  • Dowiedz siê, jak wdro¿yæ metodê TDD w praktyce
  • Naucz siê stosowaæ w³a¶ciwe narzêdzia i techniki
Metoda Test-Driven Development pozwala na pisanie lepszej jako¶ci, bardziej elastycznego i ³atwiejszego w utrzymaniu kodu, na którym mo¿na w pe³ni polegaæ. Wiêksza wydajno¶æ pracy programistów, którzy o wiele lepiej rozumiej± potrzeby biznesowe stawiane tworzonym przez nich aplikacjom, znaczne przyspieszenie powtarzalnych testów - to tylko niektóre zalety TDD. Nic dziwnego, ¿e ¶wiat zachwyci³ siê t± technik±, a jej znajomo¶æ nale¿y do podstawowych wymagañ, które musz± spe³niæ in¿ynierowie pragn±cy rozwijaæ swoj± karierê w bran¿y IT.
Je¶li chcesz poznaæ metodê TDD i nauczyæ siê tworzyæ zgodne z ni± testy jednostkowe, trafi³e¶ na w³a¶ciw± ksi±¿kê! W prosty sposób przedstawi Ci ona cykl Red-Green-Refactor, zaprezentuje zalety poprawnie zaimplementowanej techniki TDD, zwróci uwagê na trudno¶ci zwi±zane z wdra¿aniem tej techniki i podpowie, jak sobie z nimi poradziæ. Nauczysz siê z niej pisaæ testy jednostkowe zgodnie z dobrymi praktykami oraz sprawdzaæ zale¿no¶ci i tworzyæ atrapy obiektów. Dowiesz siê, jak stosowaæ TDD w przypadku ju¿ istniej±cego kodu, a tak¿e jak mierzyæ pokrycie kodu testami. Poznasz równie¿ podstawowe informacje na temat ci±g³ej integracji i jej znaczenia dla techniki TDD.
  • Podstawowe informacje o testach i metodzie TDD
  • Tworzenie dobrych testów jednostkowych
  • Praktyczne zastosowanie biblioteki NUnit
  • Atrapy i ich klasyfikacja
  • Zastosowanie TDD do istniej±cego kodu
  • Pokrycie kodu testami i ci±g³a integracja
  • Najwa¿niejsze biblioteki wspieraj±ce TDD

Poznaj w praktyce najbardziej przebojow± metodê tworzenia oprogramowania!Cena: 17.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Sztuka dobrego programowania (41.07z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (34.50z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Modern Computer Architecture and Organization - Second Edition (179.00z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (129.00z)
Learning Domain-Driven Design (220.15z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (43.45z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (34.90z)
Zwinne wytwarzanie oprogramowania. Najlepsze zasady, wzorce i praktyki (71.20z)
Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)
Wyra¿enia regularne. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II (21.95z)
Chaos Engineering. System Resiliency in Practice (254.15z)
Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika. Klasyka informatyki (73.87z)
Introducing Erlang. Getting Started in Functional Programming. 2nd Edition (143.65z)
Domain-Driven Design. Zapanuj nad z³o¿onym systemem informatycznym (64.35z)
Od matematyki do programowania uogólnionego (59.00z)
Algorytmy bez tajemnic (44.90z)
Analiza i projektowanie obiektowe. Rusz g³ow±! (43.45z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (54.29z)
Budowanie mikrous³ug (69.00z)

Pozostae z serii: Inne

Optimizing Databricks Workloads (129.00z)
3ds Max 2015. Kurs video. Poziom pierwszy. Modelowanie 3D, o¶wietlenie i renderowanie (39.00z)
Funkcje w Excelu (31.20z)
Practical Convolutional Neural Networks (109.00z)
NoSQL, NewSQL i BigData. Bazy danych nastêpnej generacji (34.04z)
Ant: The Definitive Guide. 2nd Edition (152.15z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazona. eBook. Mobi (27.90z)
HTML5: The Missing Manual. 2nd Edition (135.15z)
Asembler. Leksykon kieszonkowy (29.00z)
Projektowanie witryn internetowych dla urz±dzeñ mobilnych. eBook. ePub (39.00z)
Marketing internetowy w ma³ej firmie. Wydanie II zaktualizowane (34.90z)
PostgreSQL. Wydanie II (39.00z)
Programowanie w C. Sprytne podej¶cie do trudnych zagadnieñ, których wola³by¶ unikaæ (takich jak jêzyk C) (36.85z)
Zasady grupy w systemach Windows Server 2008 i Windows Vista. Resource Kit + CD (87.20z)
Ajax on Java. eBook. ePub (29.90z)
Learning Java. A Bestselling Hands-On Java Tutorial. 4th Edition (135.15z)
Unity 2017 Game AI Programming - Third Edition (169.00z)
Learn SOLIDWORKS - Second Edition (179.00z)
Macromedia Flash MX. Kompendium programisty (75.00z)
Hands-On Business Intelligence with DAX (109.00z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo | Sala na wynajem sale szkoleniowe kraków krowodrza Kraków | gazowanie domu