e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -69%


TDD. Techniki programowania sterowanego testami

Dariusz Wo¼niak
promocja -69%
cena: 57.741935483871 z 17.90 z
Data wydania: 2018-06-29
stron: 328, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Odnie¶ sukces dziêki TDD!

  • Poznaj filozofiê programowania sterowanego testami
  • Dowiedz siê, jak wdro¿yæ metodê TDD w praktyce
  • Naucz siê stosowaæ w³a¶ciwe narzêdzia i techniki
Metoda Test-Driven Development pozwala na pisanie lepszej jako¶ci, bardziej elastycznego i ³atwiejszego w utrzymaniu kodu, na którym mo¿na w pe³ni polegaæ. Wiêksza wydajno¶æ pracy programistów, którzy o wiele lepiej rozumiej± potrzeby biznesowe stawiane tworzonym przez nich aplikacjom, znaczne przyspieszenie powtarzalnych testów - to tylko niektóre zalety TDD. Nic dziwnego, ¿e ¶wiat zachwyci³ siê t± technik±, a jej znajomo¶æ nale¿y do podstawowych wymagañ, które musz± spe³niæ in¿ynierowie pragn±cy rozwijaæ swoj± karierê w bran¿y IT.
Je¶li chcesz poznaæ metodê TDD i nauczyæ siê tworzyæ zgodne z ni± testy jednostkowe, trafi³e¶ na w³a¶ciw± ksi±¿kê! W prosty sposób przedstawi Ci ona cykl Red-Green-Refactor, zaprezentuje zalety poprawnie zaimplementowanej techniki TDD, zwróci uwagê na trudno¶ci zwi±zane z wdra¿aniem tej techniki i podpowie, jak sobie z nimi poradziæ. Nauczysz siê z niej pisaæ testy jednostkowe zgodnie z dobrymi praktykami oraz sprawdzaæ zale¿no¶ci i tworzyæ atrapy obiektów. Dowiesz siê, jak stosowaæ TDD w przypadku ju¿ istniej±cego kodu, a tak¿e jak mierzyæ pokrycie kodu testami. Poznasz równie¿ podstawowe informacje na temat ci±g³ej integracji i jej znaczenia dla techniki TDD.
  • Podstawowe informacje o testach i metodzie TDD
  • Tworzenie dobrych testów jednostkowych
  • Praktyczne zastosowanie biblioteki NUnit
  • Atrapy i ich klasyfikacja
  • Zastosowanie TDD do istniej±cego kodu
  • Pokrycie kodu testami i ci±g³a integracja
  • Najwa¿niejsze biblioteki wspieraj±ce TDD

Poznaj w praktyce najbardziej przebojow± metodê tworzenia oprogramowania!Cena: 17.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Tablice informatyczne. Wzorce projektowe (9.35z)
Wprowadzenie do obliczeñ równoleg³ych (39.39z)
Seeking SRE. Conversations About Running Production Systems at Scale (169.15z)
Algorytmy (69.00z)
Building Micro-Frontends (186.15z)
Zaprojektuj bota. Tworzenie interfejsów konwersacyjnych (17.90z)
Wyra¿enia regularne. Wprowadzenie (34.90z)
Z³o¿ono¶æ obliczeniowa (79.00z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (54.29z)
Refaktoryzacja. Ulepszanie struktury istniej±cego kodu. Wydanie II (48.98z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (70.95z)
Programowanie funkcyjne (63.20z)
Agile. Przewodnik po zwinnych metodykach programowania (32.45z)
Programuj tak, aby nie naprawiaæ. Planowanie projektów i systemów (48.95z)
CMake Best Practices (139.00z)
DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
Algorytmy. Æwiczenia (19.20z)
Istio: Up and Running. Using a Service Mesh to Connect, Secure, Control, and Observe (186.15z)

Pozostae z serii: Inne

W³adca Jêzyków, czyli prawie wszystko o tym, jak zostaæ poliglot± (31.99z)
PHP. Wzorce projektowe (49.00z)
Ajax on Rails (24.20z)
Photoshop CS4 PL. Æwiczenia praktyczne. eBook. Mobi (19.90z)
Microsoft Excel 2007 PL. Formu³y i funkcje. Rozwi±zania w biznesie (89.00z)
Uczymy dzieci programowania. Przyjazny przewodnik po programowaniu w Pythonie (63.20z)
Android 3. Tworzenie aplikacji (81.95z)
Komputerowe systemy pomiarowe (34.56z)
Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III (48.95z)
Praktyczny kurs Java. Wydanie III. eBook. ePub (47.00z)
Thinking in Java. Edycja polska. Wydanie IV (129.00z)
OpenGL. Podstawy programowania grafiki 3D (89.00z)
Internet rzeczy IoT i IoE w symulatorze Cisco Packet Tracer. Praktyczne przyk³ady i æwiczenia (44.95z)
Game Development with Rust and WebAssembly (129.00z)
PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja (32.45z)
Docker. Praktyczne zastosowania (22.45z)
Abduzeedo. Inspiruj±cy przewodnik po ¶wiecie grafiki (54.90z)
Wieczne opó¼nienie. Zarz±dzanie projektami IT (29.50z)
Learning Dapr (220.15z)
React, TypeScript i Node. Tworzenie aplikacji internetowych typu fullstack (70.85z)

przedszkole Piła | tani oraz szybki bezprzewodowy internet bezprzewodowy stryszawa telefon voip kabel | seo