e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


TCP/IP od ¶rodka. Protoko³y. Wydanie II

Kevin R. Fall, W. Richard Stevens
cena: 129.00 z
Data wydania: 2013-05-21
stron: 1048, twarda oprawa, format: 164x239

wicej na stronie helion.pl

Kompendium wiedzy o TCP/IP!

TCP/IP to model, bez którego nie by³oby sieci Internet - takiej, jak± dzi¶ znamy. Pomimo s³usznego wieku (pierwsze próby odbywa³y siê w latach 70.) jest nadal w pe³ni wystarczaj±cy. G³ówne za³o¿enie modelu TCP/IP to podzia³ ca³ego procesu komunikacji na wspó³pracuj±ce ze sob± warstwy. Na tej podstawie zbudowane s± ró¿ne protoko³y transmisji danych, takie jak FTP, HTTP czy te¿ SMTP.
„TCP/IP od ¶rodka. Protoko³y. Wydanie II” to szczegó³owy, opatrzony wieloma ilustracjami przewodnik po wspó³czesnych protoko³ach grupy TCP/IP. Uwzglêdnia najnowsze wersje tych protoko³ów i pokazuje ich funkcjonowanie „na ¿ywo”, w ¶rodowisku popularnych systemów operacyjnych, takich jak Windows, Linux i Mac OS X. Nie ma lepszego sposobu na wyja¶nienie, dlaczego w³a¶nie tak wygl±daj± poszczególne aspekty dzia³ania TCP/IP, jak zmienia siê ono w ró¿nych okoliczno¶ciach oraz jak wykorzystaæ jego ró¿ne mo¿liwo¶ci. To wyj±tkowe opracowanie stanowi obowi±zkow± lekturê dla wszystkich osób chc±cych dowiedzieæ siê wiêcej o podwalinach wspó³czesnej sieci. W trakcie lektury poznasz za³o¿enia architektoniczne, architekturê adresów internetowych oraz znaczenie i rolê poszczególnych warstw modelu TCP/IP. Dowiesz siê, jak korzystaæ z komunikatów ICMP, rozg³aszaæ informacje w sieci, kontrolowaæ przeci±¿enia w protokole TCP oraz korzystaæ z mechanizmów kryptograficznych. Znajdziesz tu dog³êbne i intuicyjne wyja¶nienie wielu meandrów TCP/IP i Internetu, co pozwoli Ci bardziej efektywnie zarz±dzaæ swymi sieciami i tworzyæ lepsze aplikacje internetowe.
W tym znakomitym podrêczniku znajdziesz informacje na temat:
  • modelu TCP/IP
  • bezprzewodowych sieci LAN
  • architektury adresów internetowych
  • protoko³u PPP
  • mo¿liwo¶ci autokonfiguracji z wykorzystaniem DHCP
  • datagramów u¿ytkownika - UDP

Kompletne ¼ród³o informacji na temat mo¿liwo¶ci TCP/IP!


Kevin R. Fall zajmuje siê protoko³ami TCP/IP od ponad æwieræwiecza. Jest cz³onkiem organizacji Internet Architecture Board oraz wspó³zarz±dzaj±cym grupy roboczej IETF Delay Tolerant Networking Research (DTNRG), zajmuj±cej siê problematyk± wydajnego funkcjonowania sieci w warunkach ekstremalnych. Nale¿y równie¿ do IEEE.
W. Richard Stevens by³ jednym z tych pionierskich autorów, na ksi±¿kach których wychowa³o siê ca³e pokolenie profesjonalistów od sieci TCP/IP, sukcesywnie sprowadzaj±cych Internet z wy¿yn akademickich katedr do codziennego ¿ycia ka¿dego cz³owieka. W¶ród bestsellerów jego autorstwa mo¿na wymieniæ wszystkie trzy tomy „TCP/IP Illustrated” (Addison-Wesley) oraz „UNIX Network Programming” (Prentice Hall).


Cena: 129.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Konfiguracja sieci

Sieci komputerowe. Najczêstsze problemy i ich rozwi±zania (65.45z)
Ethernet Switches. An Introduction to Network Design with Switches (50.92z)
Samba 4. Przewodnik administratora (24.20z)
Sieci domowe i bezprzewodowe (30.40z)
Ethernet: The Definitive Guide. 2nd Edition (186.15z)
Protokó³ IPv6 jako nastêpca IPv4 w sieciach przedsiêbiorstw. Ci±g³o¶æ dzia³ania systemów migrowanych do IPv6 (21.60z)
Linux Networking Cookbook. From Asterisk to Zebra with Easy-to-Use Recipes (152.15z)
Social Network Analysis for Startups. Finding connections on the social web (84.92z)
Active Directory. 3rd Edition (169.15z)
Designing Large Scale Lans (186.15z)
Microsoft Exchange Server 2016 PowerShell Ksiêga przepisów. Niezawodne przepisy automatyzowania czasoch³onnych zadañ administracyjnych (113.40z)
Active Directory. Designing, Deploying, and Running Active Directory. 4th Edition (186.15z)
Egzamin 70-412. Konfigurowanie zaawansowanych us³ug Windows Server 2012 R2 (75.20z)
Windows Server 2003 Network Administration. Building and Maintaining Problem-Free Windows Networks (169.15z)
Sieci komputerowe. Najczêstsze problemy i ich rozwi±zania (77.35z)
Active Directory w systemach wolnego oprogramowania (44.90z)
Understanding Linux Network Internals (203.15z)
Ansible w praktyce. Automatyzacja konfiguracji i proste instalowanie systemów. Wydanie II (32.45z)
Samba 4. Przewodnik administratora (44.00z)
Active Directory Cookbook. Solutions for Administrators & Developers. 4th Edition (220.15z)

Pozostae z serii: Inne

C# 3.0. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II. eBook. ePub (21.99z)
Zarz±dzanie projektami dla pocz±tkuj±cych. Jak zmieniæ wyzwanie w proste zadanie. Wydanie II (25.93z)
Sieci komputerowe. Ujêcie ca³o¶ciowe. Wydanie V (129.00z)
MySQL. Rozmówki (29.00z)
Automatyzacja nudnych zadañ z Pythonem. Nauka programowania. Wydanie II (69.76z)
Learning Kali Linux. Security Testing, Penetration Testing, and Ethical Hacking (186.15z)
Xamarin. Tworzenie interfejsów u¿ytkownika (43.55z)
Bitcoin. Ilustrowany przewodnik (79.00z)
Zen Steve'a Jobsa. eBook. Pdf (23.90z)
Ethereum Cookbook (159.00z)
Wzmacniacze operacyjne - podstawy, aplikacje, zastosowania (75.23z)
Podstawy programowania dla m³odych bystrzaków (16.45z)
Analiza statystyczna. Microsoft Excel 2016 PL (48.95z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej. Klasa 6 (17.90z)
FISZKI audio chiñski Starter (15.19z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie III . eBook. Mobi (54.99z)
ABC nagrywania p³yt DVD (25.00z)
Inwigilacja. Joanna Chy³ka. Tom 5 (16.45z)
The Hitchhiker's Guide to Python. Best Practices for Development (101.15z)
Ajax on Java. eBook. Pdf (29.90z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem