e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe dla programistów. Praktyczny przewodnik po sztucznej inteligencji

Laurence Moroney
cena: 79.00 z
Data wydania: 2021-08-06
stron: 352, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe znajduj± coraz wiêcej zastosowañ w niemal wszystkich istotnych bran¿ach. W technologiach sieci neuronowych tkwi olbrzymi potencja³. Za rozwojem uczenia maszynowego musz± nad±¿aæ architekci i programi¶ci: aplikacja, w której wykorzystano technologie sztucznej inteligencji, musi pasowaæ do okre¶lonego zastosowania. Poszczególne systemy ró¿ni± siê od siebie, tak samo jak ró¿ne s± rozwi±zywane przez nie problemy. Sztuczna inteligencja ujawni swoje ogromne mo¿liwo¶ci tylko, je¶li in¿ynierowie dostosuj± swoje aplikacje do rozwi±zywania konkretnych problemów.
Ta ksi±¿ka jest praktycznym podrêcznikiem opartym na sprawdzonej metodyce: nauce poprzez pisanie kodu w Pythonie. Aby w pe³ni z niego skorzystaæ, nie musisz znaæ wy¿szej matematyki. Dziêki praktycznym lekcjom szybko zaczniesz programowo tworzyæ konkretne rozwi±zania. Dowiesz siê, jak mo¿na zaimplementowaæ najwa¿niejsze algorytmy uczenia maszynowego, korzystaj±c ze znakomitej biblioteki TensorFlow. Nauczysz siê te¿, w jaki sposób wdra¿aæ modele uczenia maszynowego i tworzyæ przydatne aplikacje, które bêd± dzia³a³y w ró¿nych ¶rodowiskach i na ró¿nych platformach: przyk³adowo napiszesz aplikacjê w jêzyku Kotlin w ¶rodowisku Android Studio czy te¿ w jêzyku Swift w ¶rodowisku Xcode.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • podstawy uczenia maszynowego
  • zastosowanie biblioteki TensorFlow do budowy praktycznych modeli
  • tworzenie modeli sieci neuronowych
  • implementacja widzenia komputerowego i rozpoznawania obrazów
  • przetwarzanie jêzyka naturalnego
  • implementacja modeli dla urz±dzeñ z systemami Android i iOS
  • udostêpnianie modeli w internecie i chmurze dziêki systemowi TensorFlow Serving

Uczenie maszynowe: nie przestawaj zdobywaæ wiedzy!Cena: 79.00 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne - Programowanie

Head First Git (254.15z)
Practical Node-RED Programming (129.00z)
Uk³ady mikroprocesorowe (37.63z)
Sterowniki PLC w praktyce in¿ynierskiej (78.10z)
¦rodowisko LabVIEW w eksperymencie wspomaganym komputerowo. Ksi±¿a z p³yt± CD (57.82z)
Systemy ucz±ce siê (65.57z)
Learn Robotics Programming - Second Edition (129.00z)
Elektronika i internet rzeczy. Przewodnik dla ludzi z prawdziw± pasj± (48.95z)
JSON at Work. Practical Data Integration for the Web (186.15z)
Metody klasyfikacji obiektów w wizji komputerowej (39.20z)
CISA - Certified Information Systems Auditor Study Guide (159.00z)
Kubernetes w ¶rodowisku produkcyjnym. Jak budowaæ efektywne platformy aplikacji (64.35z)
Data Science i uczenie maszynowe (74.59z)
Mastering Regular Expressions. 3rd Edition (186.15z)
Mikroserwisy w akcji (63.20z)
Sztuka programowania wieloprocesorowego (82.98z)
Microsoft SharePoint 2010 dla programistów (35.91z)
M³ody mistrz programowania. Jêzyki Baltie i Scratch dla dzieci (21.95z)
Understanding Compression. Data Compression for Modern Developers (135.15z)
Praca z zastanym kodem. Najlepsze techniki (60.39z)

Pozostae z serii: Inne

Ruby Pocket Reference. 2nd Edition (55.24z)
Serverless Architectures with AWS (109.00z)
Zjad³em Marco Polo. Kirgistan, Tad¿ykistan, Afganistan, Chiny (39.90z)
Lean Product Management (109.00z)
Hands-On Gradient Boosting with XGBoost and scikit-learn (109.00z)
Drupal 7. Zaawansowane programowanie. eBook. ePub (62.90z)
Matematyka Europejczyka. Poradnik metodyczny dla nauczycieli matematyki w szkole podstawowej. Klasa 6 (17.90z)
Universal Design for Web Applications. Web Applications That Reach Everyone (135.15z)
Turbo Pascal. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami. eBook. Mobi (15.90z)
C++. Zadania z programowania z przyk³adowymi rozwi±zaniami (19.90z)
Budujê swoj± pierwsz± drukarkê 3D (48.00z)
Excel. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Practical Discrete Mathematics (189.00z)
Machine Learning with Amazon SageMaker Cookbook (159.00z)
Learning the iOS 4 SDK for JavaScript Programmers. Create Native Apps with Objective-C and Xcode (118.15z)
Photoshop w trampkach. Stwórz w³asny album rodzinny (14.85z)
Poznajemy LEGO MINDSTORMS EV3. Narzêdzia i techniki budowania i programowania robotów (52.80z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (32.45z)
UML dla ka¿dego (45.00z)
Elementy analizy tensorowej (37.72z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | http://sorellebutik.pl