e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Sztuczna inteligencja w finansach. U¿ywaj jêzyka Python do projektowania i wdra¿ania algorytmów AI

Yves Hilpisch
promocja -44%
cena: 97.232142857143 z 54.45 z
Data wydania: 2022-05-01
stron: 416, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
W ¶wiecie finansów sztuczna inteligencja okaza³a siê prze³omow± technologi± - w po³±czeniu z odpowiednim zastosowaniem algorytmów i du¿ych zbiorów danych bowiem pozwala na poprawê jako¶ci us³ug finansowych. Autor tej ksi±¿ki zdaje sobie z tego sprawê - ma wieloletnie do¶wiadczenie i kompleksow± wiedzê na temat projektowania i wdra¿ania zaawansowanych mechanizmów AI w najwiêkszych podmiotach z bran¿y. Swoj± wiedz± dzieli siê z czytelnikami.
Dr Yves Hilpisch szczegó³owo opisuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne aspekty u¿ywania algorytmów sztucznej inteligencji w ramach us³ug i produktów finansowych. Opieraj±c siê na przyk³adach z jêzyka Python, pokazuje metodyki, modele, za³o¿enia i techniki wdra¿ania AI, a tak¿e analizuje problemy mog±ce utrudniaæ to zadanie i przybli¿a ich rozwi±zania. Znajdziemy tutaj skomplikowane zagadnienia wyt³umaczone w logiczny i zrozumia³y sposób. Autor z powodzeniem ³±czy teoriê z praktyk±, a jego podej¶cie do tematu i prezentowane przypadki bazuj±ce na do¶wiadczeniu s± cennym ¼ród³em wiedzy dla ka¿dego, kto chce poznaæ tajniki dotycz±ce zastosowania sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, algorytmów i zbiorów danych w szeroko pojêtym ¶wiecie finansów.
Dziêki ksi±¿ce dowiesz siê:
  • na czym polega zastosowanie AI w us³ugach i produktach finansowych
  • dlaczego i w jaki sposób u¿ycie sztucznej inteligencji fundamentalnie zmienia sektor finansowy i jakie ma to skutki dla niego i konsumentów
  • jak w jêzyku Python konstruowaæ i wdra¿aæ algorytmy bazuj±ce na rozbudowanych zbiorach danych
  • jak dziêki AI i uczeniu maszynowemu usprawniaæ us³ugi i produkty finansowe


Cena: 54.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Essential Mathematics for Quantum Computing (149.00z)
Hands-On Data Preprocessing in Python (159.00z)
Azure Data Scientist Associate Certification Guide (159.00z)
Sztuczna inteligencja. B³yskawiczne wprowadzenie do uczenia maszynowego, uczenia ze wzmocnieniem i uczenia g³êbokiego (43.45z)
Web Development with Django (129.00z)
Behavioral Data Analysis with R and Python (254.15z)
Learning pandas - Second Edition (189.00z)
Data Science w Pythonie. Kurs video. Algorytmy uczenia maszynowego (89.00z)
Advanced Analytics with PySpark (220.15z)
Python 3. Kurs video. Kompendium efektywnego Pythonisty (49.00z)
Data Engineering with AWS (159.00z)
Advanced Deep Learning with Python (139.00z)
Matematyka w Pythonie. Algebra, statystyka, analiza matematyczna i inne dziedziny (37.95z)
Deep Learning. Uczenie g³êbokie z jêzykiem Python. Sztuczna inteligencja i sieci neuronowe (36.85z)
Python na maturze. Rozwi±zania i analiza wybranych zadañ programistycznych (19.20z)
Data science od podstaw. Analiza danych w Pythonie (31.35z)
High Performance Python. Practical Performant Programming for Humans. 2nd Edition (220.15z)
Mastering Python for Networking and Security - Second Edition (129.00z)
Hands-On Explainable AI (XAI) with Python (159.00z)
Efektywny Python. 90 sposobów na lepszy kod. Wydanie II (49.77z)

Pozostae z serii: Inne

Java. Efektywne programowanie. Wydanie II (67.00z)
Using csh & tcsh (118.15z)
Microsoft SharePoint 2016 Krok po kroku (68.56z)
Wzorce implementacyjne (39.90z)
Psychologia jogi. Wprowadzenie do Jogasutr Patañd¼alego (19.90z)
Practical Artificial Intelligence with Swift. From Fundamental Theory to Development of AI-Driven Apps (220.15z)
Ksi±¿ka dla skutecznych szefów. Znane i mniej znane drogi do sukcesu w kierowaniu lud¼mi. Wydanie II rozszerzone (79.00z)
Naucz siê SQL-a! Kurs video. 70 æwiczeñ z podstaw tworzenia zapytañ (79.00z)
Mistrzowskie prezentacje slajdowy poradnik mówcy doskona³ego (19.20z)
AutoCAD 13 (65.30z)
Programowanie w Pythonie dla bystrzaków. Wydanie II (32.45z)
My¶l jak programista. Techniki kreatywnego rozwi±zywania problemów (49.00z)
Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny. eBook. Pdf (79.00z)
Blender 2.69. Architektura i projektowanie (79.00z)
Mastering Reactive JavaScript (159.00z)
Microservices with Azure (179.00z)
£amanie i zabezpieczanie aplikacji w systemie iOS (32.45z)
JavaScript. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Microsoft SQL Server 2008 od ¶rodka: Zapytania w jêzyku T-SQL (121.91z)
Czystka Stalina w Armii Czerwonej. Pocz±tki wielkiego terroru (24.74z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet pewelka telefon | wczasy nad morzem Dźwirzyno noclegi noclegi nad morzem | dentysta pszów | olejetanio | layartancep