e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -35%


Sztuczna inteligencja w finansach. U¿ywaj jêzyka Python do projektowania i wdra¿ania algorytmów AI

Yves Hilpisch
promocja -35%
cena: 99 z 64.35 z
Data wydania: 2022-05-01
stron: 416, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
W ¶wiecie finansów sztuczna inteligencja okaza³a siê prze³omow± technologi± - w po³±czeniu z odpowiednim zastosowaniem algorytmów i du¿ych zbiorów danych bowiem pozwala na poprawê jako¶ci us³ug finansowych. Autor tej ksi±¿ki zdaje sobie z tego sprawê - ma wieloletnie do¶wiadczenie i kompleksow± wiedzê na temat projektowania i wdra¿ania zaawansowanych mechanizmów AI w najwiêkszych podmiotach z bran¿y. Swoj± wiedz± dzieli siê z czytelnikami.
Dr Yves Hilpisch szczegó³owo opisuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne aspekty u¿ywania algorytmów sztucznej inteligencji w ramach us³ug i produktów finansowych. Opieraj±c siê na przyk³adach z jêzyka Python, pokazuje metodyki, modele, za³o¿enia i techniki wdra¿ania AI, a tak¿e analizuje problemy mog±ce utrudniaæ to zadanie i przybli¿a ich rozwi±zania. Znajdziemy tutaj skomplikowane zagadnienia wyt³umaczone w logiczny i zrozumia³y sposób. Autor z powodzeniem ³±czy teoriê z praktyk±, a jego podej¶cie do tematu i prezentowane przypadki bazuj±ce na do¶wiadczeniu s± cennym ¼ród³em wiedzy dla ka¿dego, kto chce poznaæ tajniki dotycz±ce zastosowania sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, algorytmów i zbiorów danych w szeroko pojêtym ¶wiecie finansów.
Dziêki ksi±¿ce dowiesz siê:
  • na czym polega zastosowanie AI w us³ugach i produktach finansowych
  • dlaczego i w jaki sposób u¿ycie sztucznej inteligencji fundamentalnie zmienia sektor finansowy i jakie ma to skutki dla niego i konsumentów
  • jak w jêzyku Python konstruowaæ i wdra¿aæ algorytmy bazuj±ce na rozbudowanych zbiorach danych
  • jak dziêki AI i uczeniu maszynowemu usprawniaæ us³ugi i produkty finansowe


Cena: 64.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Python - Programowanie

Jak zaprogramowaæ robota. Zastosowanie Raspberry Pi i Pythona w tworzeniu autonomicznych robotów. Wydanie II (54.45z)
Becoming an Enterprise Django Developer (139.00z)
Python. Zadania z programowania. Przyk³adowe funkcyjne rozwi±zania (25.54z)
Przewodnik po Pythonie. Dobre praktyki i praktyczne narzêdzia (54.90z)
Algorytmy dla bystrzaków (32.45z)
Zaawansowane uczenie maszynowe z jêzykiem Python (34.20z)
Matplotlib for Python Developers (139.00z)
Learning pandas - Second Edition (189.00z)
Programowanie w Pythonie dla ¶rednio zaawansowanych. Najlepsze praktyki tworzenia czystego kodu (43.45z)
Python. Leksykon kieszonkowy. Wydanie V (34.90z)
Implementowanie Czystej Architektury w Pythonie (37.95z)
Uczenie maszynowe w Pythonie. Leksykon kieszonkowy (24.70z)
Python Natural Language Processing (189.00z)
Django 3. Praktyczne tworzenie aplikacji sieciowych. Wydanie III (48.95z)
Python Automation Cookbook - Second Edition (129.00z)
Practical Time Series Analysis (179.00z)
Data Wrangling with Python. Tips and Tools to Make Your Life Easier (143.65z)
Mastering Exploratory Analysis with pandas (69.90z)
Machine Learning for Time-Series with Python (159.00z)
Mastering Ansible - Third Edition (129.00z)

Pozostae z serii: Inne

Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla szko³y podstawowej. Klasa 5 (14.90z)
Technika obiektowa (6.80z)
Wstêp do programowania sterowników PLC (40.39z)
Infrastructure as Code (IAC) Cookbook (189.00z)
Uczenie g³êbokie i sztuczna inteligencja. Interaktywny przewodnik ilustrowany (54.45z)
Wydajny JavaScript (22.68z)
Eclipse. Podrêcznik programisty (79.89z)
Office 2016 PL. Kurs (24.34z)
Layout in Pages '09: The Mini Missing Manual (21.17z)
Nowoczesne Django (59.00z)
Elektronika z Excelem. eBook. Mobi (27.90z)
Technika HDR. Warsztaty fotograficzne (59.00z)
Java. Efektywne programowanie. Wydanie III (51.35z)
Jêzyk Cg. Programowanie grafiki w czasie rzeczywistym (109.00z)
Python API Development Fundamentals (109.00z)
Programista szuka pracy. Kulisy rekrutacji w bran¿y IT. Wydanie III (26.95z)
Ajax. 101 praktycznych skryptów (39.00z)
Efektywne zarz±dzanie projektami. Wydanie VI (54.45z)
Metasploit for Beginners (139.00z)
Linux. Programowanie systemowe. eBook. Pdf (44.90z)