e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -68%


Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie

Roland Kuhn Dr., Brian Hanafee, Jamie Allen
promocja -68%
cena: 65.3125 z 20.90 z
Data wydania: 2018-02-12
stron: 384, miêkka oprawa, format: 170x230

wicej na stronie helion.pl

Systemy reaktywne. Wzorce projektowe i ich stosowanie

Uznane du¿e aplikacje internetowe, takie jak portale spo³eczno¶ciowe, systemy bankowe czy handlowe, dzia³aj± szybko i niezawodnie. Musz± radziæ sobie nawet wtedy, gdy ich niektóre czê¶ci ulegn± awarii. Nie mog± zawie¶æ, gdy bêdzie z nich korzystaæ wiêksza liczba u¿ytkowników ni¿ zwykle. Naturalnie, musz± byæ odporne na ró¿ne zagro¿enia, a oprócz tego skalowalne i ³atwe w rozbudowie. Tym i wielu innym wymaganiom odpowiadaj± systemy responsywne — które bez wzglêdu na okoliczno¶ci sprawnie przetwarzaj± dane wprowadzane przez u¿ytkowników. Pomy¶lne wdro¿enie systemu reaktywnego wymaga jednak nieco innego spojrzenia na tworzenie oprogramowania.
Jakie cechy wyrózniaj± system reaktywny? O tym mówi tzw. Manifest reaktywny i jego podstawowe 4 postulaty:
  • responsywno¶æ - system musi reagowaæ na interakcje u¿ytkowników,
  • niezawodno¶æ - system musi reagowaæ na awarie i byæ dostêpny non stop,
  • elastyczno¶æ - system musi reagowaæ na zmieniaj±ce siê obci±¿enie,
  • sterowanie za pomoc± komunikatów - system musi reagowaæ na wprowadzane dane.
Niniejsza ksi±¿ka jest wyczerpuj±cym wprowadzeniem do implementacji systemów reaktywnych. Opisano tu filozofiê programowania reaktywnego, zasady projektowania aplikacji, wzorce projektowe i ich zastosowanie. Szczegó³owo wyja¶niono, jakie problemy mo¿na rozwi±zywaæ w ten sposób, a podane przyk³ady opatrzono pe³nymi kodami ¼ród³owymi. Bazuj±c na postulatach Manifestu reaktywnego, przedstawiono metodykê budowy architektury modu³owej, zasady tworzenia komunikatów, które steruj± t± architektur±, opisano te¿ potrzebne narzêdzia i sposób ich wykorzystania. Nie zabrak³o informacji o dobrych praktykach programowania i testowaniu aplikacji.
Na pewno do lektury przyda Ci siê znajomo¶æ podstawowych zagadnieñ programistycznych i pewne do¶wiadczenie w pracy z systemami rozproszonymi.
Najwa¿niejsze zagadnienia w ksi±¿ce:
  • manifest reaktywny i jego postulaty
  • hierarchia modu³ów i przep³ywy danych
  • programowanie funkcyjne i reaktywne
  • obs³uga awarii
  • wzorce projektowe i ich stosowanie

Systemy reaktywne — odpowied¼ na wyzwania naszych czasów!


Dr Roland Kuhn jest ekspertem w dziedzinie rozproszonych systemów obliczeniowych. Obroni³ doktorat w instytucie CERN w Szwajcarii. Pó¼niej pracowa³ dla Niemieckiej Agencji Kosmicznej. Obecnie tworzy systemy reaktywne.
Brian Hanafee jest g³ównym architektem systemów w Wells Fargo Bank. Wcze¶niej tworzy³ nowe produkty dla Oracle i pisa³ oprogramowanie do systemów wizyjnych montowanych w he³mach pilotów samolotów wojskowych.
Jamie Allen jest programist± i architektem oprogramowania. Pracuje jako dyrektor techniczny projektu platformy handlowej UCP w Starbucks. Od 2008 r. tworzy w jêzyku Scala reaktywne aplikacje dla klientów na ca³ym ¶wiecie.


Cena: 20.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Techniki programowania

DevOps Adoption Strategies: Principles, Processes, Tools, and Trends (109.00z)
Czysta architektura. Struktura i design oprogramowania. Przewodnik dla profesjonalistów (48.95z)
Kod doskona³y. Jak tworzyæ oprogramowanie pozbawione b³êdów. Wydanie II (70.95z)
Budowanie mikrous³ug. Projektowanie drobnoziarnistych systemów. Wydanie II (70.85z)
Wzorce projektowe. Rusz g³ow±! (54.29z)
Programming Pig. Dataflow Scripting with Hadoop. 2nd Edition (143.65z)
Modelowanie i implementacja systemów informatycznych (21.35z)
Jak staæ siê lepszym programist±. Przewodnik (31.35z)
Jenkins 2: Up and Running. Evolve Your Deployment Pipeline for Next Generation Automation (220.15z)
Od monolitu do mikrous³ug. Ewolucyjne wzorce przekszta³cania systemów monolitycznych (30.20z)
Algorytmy. Æwiczenia (19.20z)
Piêkny kod. Tajemnice mistrzów programowania (89.00z)
Metodologia i techniki programowania (12.58z)
Fundamentals of Software Architecture. An Engineering Approach (254.15z)
The Software Architect Elevator. Redefining the Architect's Role in the Digital Enterprise (220.15z)
Ci±g³e dostarczanie oprogramowania. Automatyzacja kompilacji, testowania i wdra¿ania (69.00z)
Mistrz czystego kodu. Kodeks postêpowania profesjonalnych programistów (29.40z)
Programowanie funkcyjne. Krok po kroku (49.00z)
Modern Computer Architecture and Organization - Second Edition (179.00z)
Scratch. Komiksowa przygoda z programowaniem (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Salesforce CPQ Implementation Handbook (129.00z)
Introduction to JVM Languages (179.00z)
Identity Management with Biometrics (129.00z)
Planimetria w cyfrowej szkole. Narzêdzia dla nauczycieli i uczniów do pracy zdalnej oraz pracy z tablic± multimedialn± (9.99z)
Sekrety skutecznych prezentacji multimedialnych. Wydanie II rozszerzone. eBook. Mobi (29.90z)
Jak dzia³a Linux (35.40z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie. eBook. Pdf (35.90z)
Office 2007 PL. Nieoficjalny podrêcznik. eBook. ePub (77.00z)
Game Development Patterns with Unity 2021 - Second Edition (109.00z)
Access Hacks. Tips & Tools for Wrangling Your Data (118.15z)
osCommerce. Tworzenie sklepów internetowych. Wydanie dla pocz±tkuj±cych (39.90z)
CorelDRAW 11. Vademecum profesjonalisty. Tom 1 (45.00z)
Lectures on Number Theory (10.56z)
WordPress Complete - Sixth Edition (179.00z)
Zrozumieæ Excela. Obliczenia i wykresy (54.45z)
Psychologia Sprzeda¿y - droga do sprawczo¶ci, niezale¿no¶ci i pieniêdzy (39.90z)
Struktury danych i algorytmy w jêzyku C#. Projektowanie efektywnych aplikacji (26.95z)
Egzamin 70-414: Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2. Windows Server 2012 R2 (88.83z)
Projektowanie serwisów WWW. Standardy sieciowe. Wydanie III (59.00z)
125 sposobów na bezpieczeñstwo sieci. Wydanie II (59.00z)

NAJLEPSZE projektowanie stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet sucha beskidzka telefon | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Hel wolne domki nad morzem