e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -44%


Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II

Maciej Matyka
promocja -44%
cena: 77.589285714286 z 43.45 z
Data wydania: 2020-12-22
stron: 368, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Symulacje komputerowe - od podstaw!

  • Poznaj metody numeryczne
  • Naucz siê stosowaæ je w praktyce
  • Odkryj ¶wiat symulacji komputerowych
Ostatnie kilkadziesi±t lat to okres burzliwego rozwoju technologii informatycznych i ci±g³ego zwiêkszania mo¿liwo¶ci komputerów dostêpnych dla coraz to szerszych rzesz u¿ytkowników. Z zaawansowanych narzêdzi graficznych i symulacyjnych mog± obecnie korzystaæ ju¿ nie tylko profesjonali¶ci zatrudnieni w du¿ych korporacjach dysponuj±cych ogromnymi zasobami finansowymi, lecz równie¿ pasjonaci, programi¶ci i graficy pracuj±cy dla niewielkich firm, które tworz± animacje komputerowe na u¿ytek przemys³u czy bran¿y rozrywkowej.
Realistyczne, uniwersalne i interaktywne efekty mo¿na tu uzyskaæ tylko w jeden sposób: wykorzystuj±c fizyczne metody symulacji ruchu, do tego za¶ niezbêdna jest odpowiednia wiedza. Drugie wydanie ksi±¿ki Symulacje komputerowe w fizyce wprowadzi Ciê w podstawy metod numerycznych oraz przedstawi ich zastosowanie w praktyce. Dowiesz siê, jak przeprowadzaæ symulacje prostych i bardziej z³o¿onych zjawisk fizycznych, rozwi±zywaæ równanie falowe oraz symulowaæ zachowanie cieczy nie¶ci¶liwych i gazów, a nawet wkroczysz w tajemniczy ¶wiat fizyki kwantowej. Symulacja flagi trzepocz±cej na wietrze, miêkkiej pi³ki odbijaj±cej siê od powierzchni czy oporu, który powietrze stawia jad±cemu samochodowi? Przekonasz siê, ¿e to nic trudnego!
Ksi±¿ka jest przeznaczona zarówno dla studentów, jak i uczniów starszych klas szkó³ ¶rednich, dla których mo¿e stanowiæ wstêp do praktycznego programowania symulacji i modelowania fizycznego w animacji komputerowej. Pozycja szczególnie zainteresuje studentów oraz kadrê dydaktyczn± kierunków ¶cis³ych, na przyk³ad wyk³adowców modelowania komputerowego czy fizyki komputerowej, dla których mo¿e byæ punktem wyj¶cia do dalszego zg³êbiania przedstawionych modeli. Do ksi±¿ki do³±czony jest zbiór napisanych w jêzykach C++, OpenGL oraz HTML5 programów, które ilustruj± sposób przeprowadzania opisanych symulacji.
  • Symulacje zjawisk mechaniki klasycznej
  • Dynamika cia³ miêkkich w czasie rzeczywistym
  • Rozwi±zanie numeryczne równania falowego
  • Symulacje dynamiki p³ynów (CFD)
  • Rozwi±zanie numeryczne równania SchrOdingera

Poznaj metody numeryczne od podszewki!Cena: 43.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

Praktyczne projekty sieciowe (32.45z)
Biblia Windows Server 2012. Podrêcznik Administratora (37.91z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (49.00z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Juniper Networks Warrior. A Guide to the Rise of Juniper Networks Implementations (220.15z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
Systemy i sieci dostêpowe xDSL (47.52z)
Routing i switching. Praktyczny przewodnik (26.95z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (49.77z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Rozwi±zania zadañ z sieci komputerowych (33.00z)
Telefonia VoIP. Multimedialne sieci IP (71.43z)

Pozostae z serii: Inne

Flash MX 2004. Æwiczenia praktyczne (14.90z)
Wstêp do sztucznej inteligencji (49.45z)
Elementy analizy tensorowej (10.45z)
Rozwój oprogramowania w praktyce. Projektowy przewodnik po podstawach w jêzyku Java (57.82z)
ECUK. Bazy danych (8.30z)
Cyfrowa fotografia pejza¿owa. ¦ladami Ansela Adamsa oraz wielkich mistrzów (34.72z)
Zasady (41.90z)
Visual C# dla zupe³nie pocz±tkuj±cych. Owoce programowania. Wydanie IV (92.38z)
Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji (67.00z)
Kwalifikacja INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Czê¶æ 3. Programowanie aplikacji internetowych. Podrêcznik do nauki zawodu technik informatyk (33.67z)
PrestaShop. Sklep internetowy szyty na miarê (24.70z)
Fotografia obna¿ona. Mistrzowskie sesje aktu (44.90z)
Zawód front-end developer. 11 kroków do zostania webmasterem (43.45z)
PostgreSQL High Availability Cookbook - Second Edition (209.00z)
The Myths of Innovation (55.24z)
Java. Aplikacje bazodanowe. Najlepsze rozwi±zania (33.00z)
Flash i PHP. Tworzenie systemu e-commerce (49.00z)
Rozmowa rekrutacyjna dla programistów. Przewodnik do sukcesu (43.45z)
My¶li (12.90z)
PHP5. Tworzenie stron WWW. Æwiczenia praktyczne. Wydanie III (39.90z)

Jedyny profesjonalny operator w gminie stryszawa korzystaj z naszych usług telefonu, internetu i komputerów, wspieraj lokalną działalność a nie obcy kapitał | wolny apartament na nocleg i spanie wolne apartamenty Mielno last minute apartament nad morzem | koparka Piła | parafiaostrowek | NAJLEPSZE - pozycjonowanie stron www Piła