e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Budowa sieci
Seria: Inne
Promocja: -36%


Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II

Maciej Matyka
promocja -36%
cena: 77.765625 z 49.77 z
Data wydania: 2020-12-22
stron: 368, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Symulacje komputerowe - od podstaw!

  • Poznaj metody numeryczne
  • Naucz siê stosowaæ je w praktyce
  • Odkryj ¶wiat symulacji komputerowych
Ostatnie kilkadziesi±t lat to okres burzliwego rozwoju technologii informatycznych i ci±g³ego zwiêkszania mo¿liwo¶ci komputerów dostêpnych dla coraz to szerszych rzesz u¿ytkowników. Z zaawansowanych narzêdzi graficznych i symulacyjnych mog± obecnie korzystaæ ju¿ nie tylko profesjonali¶ci zatrudnieni w du¿ych korporacjach dysponuj±cych ogromnymi zasobami finansowymi, lecz równie¿ pasjonaci, programi¶ci i graficy pracuj±cy dla niewielkich firm, które tworz± animacje komputerowe na u¿ytek przemys³u czy bran¿y rozrywkowej.
Realistyczne, uniwersalne i interaktywne efekty mo¿na tu uzyskaæ tylko w jeden sposób: wykorzystuj±c fizyczne metody symulacji ruchu, do tego za¶ niezbêdna jest odpowiednia wiedza. Drugie wydanie ksi±¿ki Symulacje komputerowe w fizyce wprowadzi Ciê w podstawy metod numerycznych oraz przedstawi ich zastosowanie w praktyce. Dowiesz siê, jak przeprowadzaæ symulacje prostych i bardziej z³o¿onych zjawisk fizycznych, rozwi±zywaæ równanie falowe oraz symulowaæ zachowanie cieczy nie¶ci¶liwych i gazów, a nawet wkroczysz w tajemniczy ¶wiat fizyki kwantowej. Symulacja flagi trzepocz±cej na wietrze, miêkkiej pi³ki odbijaj±cej siê od powierzchni czy oporu, który powietrze stawia jad±cemu samochodowi? Przekonasz siê, ¿e to nic trudnego!
Ksi±¿ka jest przeznaczona zarówno dla studentów, jak i uczniów starszych klas szkó³ ¶rednich, dla których mo¿e stanowiæ wstêp do praktycznego programowania symulacji i modelowania fizycznego w animacji komputerowej. Pozycja szczególnie zainteresuje studentów oraz kadrê dydaktyczn± kierunków ¶cis³ych, na przyk³ad wyk³adowców modelowania komputerowego czy fizyki komputerowej, dla których mo¿e byæ punktem wyj¶cia do dalszego zg³êbiania przedstawionych modeli. Do ksi±¿ki do³±czony jest zbiór napisanych w jêzykach C++, OpenGL oraz HTML5 programów, które ilustruj± sposób przeprowadzania opisanych symulacji.
  • Symulacje zjawisk mechaniki klasycznej
  • Dynamika cia³ miêkkich w czasie rzeczywistym
  • Rozwi±zanie numeryczne równania falowego
  • Symulacje dynamiki p³ynów (CFD)
  • Rozwi±zanie numeryczne równania SchrOdingera

Poznaj metody numeryczne od podszewki!Cena: 49.77 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Budowa sieci

CompTIA A+ Certification Guide (220-901 and 220-902) (179.00z)
Zbiór zadañ z sieci komputerowych (41.85z)
Budowa sieci komputerowych na prze³±cznikach i routerach Cisco (37.95z)
Building Wireless Sensor Networks. with ZigBee, XBee, Arduino, and Processing (118.15z)
Symulacje komputerowe w fizyce. Wydanie II (43.45z)
Ethernet. Biblia administratora (79.00z)
VMware dla administratorów sieci komputerowych (36.85z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Sieci komputerowe. Kompendium. Wydanie II (67.00z)
Podstawy sieci komputerowych dla technika i studenta-cz1 (44.25z)
MikroTik na start. Kurs video. Podstawy konfiguracji routera (39.00z)
Internet of Things Projects with ESP32 (94.99z)
Programowalne modu³y Ethernetowe w przyk³adach (65.71z)
Ksi±¿ka Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 5 - ACL, routing statyczny oraz zaawansowane technologie sieciowe (32.25z)
Praktyczne projekty sieciowe (38.35z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO Tom 2 (31.20z)
Packet Tracer dla m³odych adminów - wiadomo¶ci zaawansowane (41.85z)
Sieci komputerowe. Kurs. Wydanie II (49.00z)
CompTIA Project+ Certification Guide (109.00z)
Packet Tracer 6 dla kursów CISCO - Tom I (23.20z)

Pozostae z serii: Inne

Sieci VPN. Zdalna praca i bezpieczeñstwo danych. eBook. Mobi (19.90z)
Podrêcznik jQuery. Interaktywne interfejsy internetowe. Smashing Magazine. eBook. Pdf (47.00z)
AWS Networking Cookbook (179.00z)
Internet Rzeczy (39.20z)
Java. Kurs video. Zaawansowane elementy jêzyka (89.00z)
Privilege Escalation Techniques (159.00z)
Sprawdziany Matematyka Klasa 3 (8.15z)
Projekty elektroniczne dla bystrzaków (30.20z)
Facebook. Daj siê poznaæ (24.90z)
Tao mikrous³ug. Projektowanie i wdra¿anie (17.90z)
JavaServer Pages. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Pandas Cookbook (159.00z)
Programming .NET Components. Design and Build .NET Applications Using Component-Oriented Programming. 2nd Edition (169.15z)
Angular Router (139.00z)
Ubuntu. Oficjalny podrêcznik. Wydanie VIII (30.19z)
CCNP TSHOOT. Oficjalny przewodnik certyfikacji (109.65z)
Od Las Vegas do Wall Street. O tym, jak pokona³em kasyno oraz rynek (49.00z)
Natural Language Processing with AWS AI Services (159.00z)
Learning Node.js Development (139.00z)
Beginning Application Development with TensorFlow and Keras (64.99z)

NAJLEPSZE - strony internetowe Piła | bezprzewodowy światłowodowy internet maków podhalański telefon serwery | noclegi nad morzem w domkach domki nad morzem Sianożęty wolne domki nad morzem | vet animal | hdpornos