e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: Inne
Seria: Inne
Promocja: -36%


¦wiat w skali mikro. Wszystko o modelarstwie

Artur Wa³achowski
promocja -36%
cena: 39.28125 z 25.14 z
Data wydania: 2020-10-27
stron: 160, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl

Zabawa, która stanie siê Twoj± pasj±

Ludzie zajmuj± siê modelarstwem redukcyjnym praktycznie od zawsze. Historia odtwarzania rzeczywisto¶ci w pomniejszonej skali bowiem siêga czasów prehistorycznych ― pierwsze figurki ludzi i zwierz±t wykonane rêk± cz³owieka licz± kilkadziesi±t tysiêcy lat. Choæ przez wieki zmienia³y siê motywy, materia³y, sposoby wykonania, idea pozosta³a ta sama. Efektem dzia³ania modelarza ma byæ miniatura rzeczywistego obiektu, która jak najdok³adniej odda jego cechy zewnêtrzne: kszta³t, proporcje, fakturê powierzchni, detale i kolorystykê.
To opracowanie ma na celu przybli¿enie wszystkiego, co jest przydatne i potrzebne, aby rozpocz±æ przygodê z bardzo obecnie popularnym modelarstwem plastikowym. Ksi±¿ka powsta³a z my¶l± o osobach pocz±tkuj±cych, ale znajd± w niej co¶ dla siebie tak¿e ¶rednio zaawansowani i do¶wiadczeni mi³o¶nicy modelarstwa redukcyjnego. Autor skupia siê na zagadnieniach zwi±zanych z budowaniem modeli ― pocz±wszy od wyboru zestawu, przez sk³adanie go, a¿ po finalny etap, czyli malowanie.


Cena: 25.14 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Inne

Tworzenie nowoczesnych aplikacji graficznych w WPF (48.95z)
Cyfrowy ¶wiat seniora. Smartfon, tablet i nie tylko (39.20z)
SWiSH Max2 i SWiSH Max3 (31.20z)
Historia przysz³o¶ci. Oculus, Facebook i rewolucja wirtualnej rzeczywisto¶ci (32.45z)
Wied¼min Kompendium o ¶wiecie gier (60.94z)
Fundamentals of Data Visualization. A Primer on Making Informative and Compelling Figures (254.15z)
Internet rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniaj± ¶wiat (47.20z)
Podstawy modelowania krzywych i powierzchni. Zastosowania w grafice komputerowej (66.21z)
Systemy operacyjne. Wydanie III (129.00z)
Total Commander. Leksykon kieszonkowy (18.99z)
Google Picasa. Æwiczenia praktyczne (10.44z)
iOS. Tajniki SDK. Biblioteka przydatnych narzêdzi (99.00z)
Umiejêtno¶ci analityczne w pracy z danymi i sztuczn± inteligencj±. Wykorzystywanie najnowszych technologii w rozwijaniu przedsiêbiorstwa (37.76z)
ECDL. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych Modu³ 1 (25.06z)
Domowe laboratorium naukowe. Zrób to sam (44.90z)
Droga na szczyt (31.90z)
Канбан. Успішні еволюційні з� (26.00z)
Sztuka wojny (29.90z)
Nieoficjalny podrêcznik gracza League of Legends (16.45z)
Nauka programowania dla pocz±tkuj±cych: podej¶cie graficzne (16.80z)

Pozostae z serii: Inne

CSS Pocket Reference. Visual Presentation for the Web. 3rd Edition (33.92z)
Excel Scientific and Engineering Cookbook (169.15z)
Using Google App Engine (101.15z)
Funded. The Entrepreneur's Guide to Raising Your First Round (109.65z)
Hybrid Cloud Apps with OpenShift and Kubernetes (220.15z)
Po prostu Outlook 2000 PL. Zarz±dzanie czasem (29.00z)
The ActionScript 3.0 Quick Reference Guide: For Developers and Designers Using Flash. For Developers and Designers Using Flash CS4 Professional (118.15z)
O twierdzeniach i hipotezach (9.35z)
Po prostu FrontPage 98 (39.00z)
UML 2.0. Wprowadzenie. eBook. ePub (29.90z)
Mathcad. Æwiczenia (18.99z)
Paragon z podró¿y. Poradnik taniego podró¿owania. Wydanie 2 (39.90z)
SharePoint User's Guide (50.92z)
Cukrowe kwiaty dla pocz±tkuj±cych (62.91z)
Developing Enterprise iOS Applications. iPhone and iPad Apps for Companies and Organizations (63.74z)
Programowanie strukturalne i obiektowe. Tom I (24.31z)
Cisco CCNA 200-301. Kurs video. Podstawy sieci komputerowych i konfiguracji. Czê¶æ 1 (513.50z)
Z listów Bezosa. 14 ¿elaznych regu³ rozwoju biznesu, dziêki którym wzrasta³ Amazon (12.90z)
PostgreSQL. Wydanie II. eBook. Mobi (31.99z)
Struktury danych i techniki obiektowe na przyk³adzie Javy 5.0 (99.00z)

bezprzewodowy światłowodowy internet grzechynia telefon serwery | transport ziemi Piła | torby papierowe z nadrukiem Piła | http://wycinkadrzew.bydgoszcz.pl/pozwolenia.html