e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -78%


Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz±dzaæ w XXI wieku

Marek Wzorek
promocja -78%
cena: 58.636363636364 z 12.90 z
Data wydania: 2019-09-12
stron: 304, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl

Przeczytaj wywiad z autorem >> Meet Upy w duchu turkusu

Pos³uchaj! >> Liberator: wspó³czesne trendy zarz±dzania firm±


Od EGO do ECO

Historia cywilizacji to zapis nastêpuj±cych po sobie przemian technologicznych, cywilizacyjnych i spo³ecznych. Od momentu, w którym ugruntowa³a siê hierarchiczna struktura spo³eczeñstwa, minê³y wieki. Inaczej ¿yjemy, inaczej siê komunikujemy, korzystamy z o wiele bardziej zaawansowanych udogodnieñ cywilizacyjnych. A jednak w wiêkszo¶ci firm i organizacji wci±¿ powielamy schemat nieomylnego, decyzyjnego w³adcy z wielkim EGO i niemych poddanych, których rol± jest jedynie s³uchaæ i realizowaæ, co nakazano.
Koniec z tym!
Ta ksi±¿ka pos³u¿y Ci do przeprowadzenia skutecznej zmiany w swojej organizacji, w swoim zespole, a mo¿e nawet w spo³eczno¶ci, w której ¿yjesz. Dowiesz siê, jak do tej pory siê organizowali¶my, jak ewoluowa³y metody zarz±dzania wraz z jednym z ciekawszych jego rodzajów - zarz±dzaniem turkusowym. Poznasz konkretne organizacje i firmy, które ju¿ teraz wykorzystuj± zmiany zachodz±ce w ¶wiecie, ¿eby lepiej wspó³pracowaæ, szybciej kreowaæ nowe us³ugi i produkty, skuteczniej siê komunikowaæ oraz tworzyæ efektywniejsze i szczê¶liwsze miejsca pracy. Nowe metody zarz±dzania mo¿esz te¿ ³atwo wprowadziæ w Twojej firmie, by obni¿yæ poziom swojego stresu, do¶wiadczyæ dobrostanu oraz pozytywnych efektów wprowadzenia zmian.
Gdy dwadzie¶cia lat temu zaczyna³em mówiæ o ideach, które dzi¶ nazywamy turkusowymi, ludzie pukali siê w czo³o, a niektórzy po prostu wychodzili z sali wyk³adowej. Dziesiêæ lat pó¼niej mówili, ¿e s³ucha siê przyjemnie, ale ¿e to utopia. Mniej wiêcej od roku 2015, tj. od ukazania siê na polskim rynku wydawniczym ksi±¿ki Frederica Laloux, prawie po ka¿dym moim wyk³adzie kto¶ podchodzi, by powiedzieæ, ¿e on ju¿ tak swoj± firmê prowadzi lub w takiej pracuje. Inni prosz± o radê, jak mogliby skierowaæ swoj± firmê lub organizacjê na turkusow± drogê. Zg³aszaj± siê te¿ osoby, które chc± pisaæ na ten temat prace magisterskie, doktorskie, a nawet habilitacyjne. Ksi±¿ka Marka Wzorka ukazuje siê wiêc w dobrym momencie, by uzupe³niæ to, co w jêzyku polskim ju¿ o turkusie powiedziano. Jest napisana przez praktyka i pokazuje wiele konkretnych przyk³adów turkusowych firm, nie zabrak³o w niej jednak filozoficznych aspektów turkusu, a tak¿e bardzo przekonywaj±cych ilustracji wyja¶niaj±cych kolejne paradygmaty organizacyjne - od purpury do zieleni - o których pisze Laloux. Dla ludzi interesuj±cych siê przysz³o¶ciowymi metodami organizowania pracy zespo³owej to lektura obowi±zkowa.

prof. dr hab. Andrzej Jacek Blikle, profesor matematyki w zakresie matematycznych podstaw informatyki, pracownik PAN i cz³onek Academia Europaea (Europejskiej Akademii Nauk), autor ksi±¿ki Doktryna jako¶ci. Rzecz o skutecznym zarz±dzaniu

Zarz±dzanie turkusowe jest coraz popularniejsze, a jednak niewiele osób z kadry zarz±dzaj±cej faktycznie rozumie, na czym ono tak naprawdê polega i w jaki sposób je rozumnie wprowadzaæ, nie robi±c tego powierzchownie i nie pozostaj±c na poziomie sloganów. Ksi±¿ka M. Wzorka ¶wietnie siê nadaje jako wprowadzenie do tego tematu, a jej przystêpny styl powoduje, ¿e czyta siê j± naprawdê ³atwo i przyjemnie.

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak, katedra Management in Networked and Digital Societies (MINDS), Akademia Leona Ko¼miñskiego

Marek posiada bogat±, budz±c± szacunek i uznanie, w³asn± historiê rozwoju, jako cz³owiek i mened¿er. Ksi±¿ka ta nie koncentruje siê jednak na tym; jej celem jest konkretne wsparcie czytelnika/czytelniczki w drodze do zmian w zespo³ach, organizacjach, a nawet w ca³ej spo³eczno¶ci, w której pracuj± i ¿yj±. Polecam.

dr Andrzej Jeznach, przedsiêbiorca z wieloletnim do¶wiadczeniem na rynkach miêdzynarodowych, autor ksi±¿ek Szef, który ma czas i Szef, który my¶li

W trakcie czytania Od hierarchii do turkusu po¶wieci³am szczególnej uwadze sekcje o zmianie w organizacjach. Marek Wzorek prezentuje pedagogicznie i przystêpnym jêzykiem proces transformacji w kierunku organizacji turkusowej, skupiaj±c siê na kluczowej zmianie w zespo³ach pracowniczych i w kadrze kierowniczej. Niezale¿nie od tego, czy w momencie rozpoczêcia zmiany w organizacji jeste¶my przepe³nieni niecierpliwym oczekiwaniem, rozpieraj±cym entuzjazmem czy mo¿e zaciêt± desperacj± spowodowan± sytuacj± rynkow±, trwa³y efekt zmiany jest zale¿ny od szacunku wobec klienta i wobec w³asnej kadry pracowniczej. Marek Wzorek dzieli siê do¶wiadczeniem i prezentuje ³atwo zrozumia³y przewodnik po procesie trwa³ej i demokratycznej zmiany wynikaj±cej z potrzeb wspó³czesnych klientów, oczekiwañ i talentów pracowników oraz potrzeb dzisiejszego dynamicznie rozwijaj±cego siê spo³eczeñstwa. Wg³êbiaj±c siê w ksi±¿kê, stajemy siê ¶wiadomi tego, ¿e droga do turkusu - wkrótce niezbêdna - jest wymagaj±ca, ale gwarantuje spe³nienie zawodowe i wydajn± biznesow± wspó³pracê miêdzy organizacj± a jej otoczeniem. Zmiana organizacji w tym kierunku, dziêki przewodnikowi Marka Wzorka, jest inspiruj±cym i satysfakcjonuj±cym treningiem odpowiedzialno¶ci i samoorganizacji. Polecam Od hierarchii do turkusu w³a¶cicielom, szefom i pracownikom, którzy poszukuj± recepty na zwinne organizacje, ale równie¿ konsultantom, którzy czasami mog± siê poczuæ zagubieni wobec turkusu.

Gra¿yna van de Voorde, psycholog organizacji i wieloletni konsultant zmiany i rozwoju m.in. w firmach w³asno¶ciowych i instytucjach pañstwowych, Sztokholm, SzwecjaCena: 12.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Wydawnictwo Naukowe Helion

Employer branding po polsku (30.87z)
O matko, ci±¿a! Wszystko, co nauka o niej wie (24.70z)
Reformacja. Rewolucja Lutra (21.95z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (27.45z)
Ksi±¿ê (18.24z)
Bioksi±¿ka. Biologia dla niewtajemniczonych (28.74z)
To nie jest raj. Szkice o wspó³czesnych Czechach (18.10z)
Poradnik design thinking - czyli jak wykorzystaæ my¶lenie projektowe w biznesie (12.90z)
Oczy Wojownika. Opowie¶æ o fotografie Macieju Macierzyñskim (19.20z)
Czystka Stalina w Armii Czerwonej. Pocz±tki wielkiego terroru (24.74z)
Personal branding, czyli jak skutecznie zbudowaæ autentyczn± markê osobist± (24.74z)
Czystka Stalina w Armii Czerwonej. Pocz±tki wielkiego terroru (21.95z)
To nie jest raj. Szkice o wspó³czesnych Czechach (20.40z)
Krótka historia mafii sycylijskiej (20.35z)
Krajobraz po ¿yciu. ¦ladami Galicji. Opowie¶ci o ludziach i miejscach (24.74z)
Od hierarchii do turkusu, czyli jak zarz±dzaæ w XXI wieku (32.45z)
Dzieciñstwo w cieniu rózgi. Historia i oblicza przemocy wobec dzieci (24.74z)
Naznaczeni przez rewolucjê bolszewików (25.93z)
My¶li (12.90z)
Oczy Wojownika. Opowie¶æ o fotografie Macieju Macierzyñskim (21.64z)

Pozostae z serii: Inne

ArchiCAD 10 (55.00z)
O¶wietlenie. Kreatywna fotografia (59.00z)
Django. Kurs video. Tworzenie interaktywnych stron internetowych i aplikacji webowych (39.00z)
Bezpieczny Senior w Internecie (33.75z)
REST API Design Rulebook. Designing Consistent RESTful Web Service Interfaces (42.42z)
Becoming Functional (101.15z)
Software Architecture with Python (189.00z)
PostgreSQL 7.2. Æwiczenia praktyczne (15.00z)
Programowanie sterowników przemys³owych (47.25z)
iPhone SDK Application Development. Building Applications for the AppStore (118.15z)
Java. Techniki zaawansowane. Wydanie X (149.00z)
Portugalia. Zielony przewodnik. Wydanie 2 (39.90z)
Zarz±dzanie projektami informatycznymi dla praktyków (29.90z)
ABC Linux (29.00z)
pasja informatyki: transformacja od nieuka do samouka (10.50z)
Oracle Database 11g i SQL. Programowanie (89.00z)
80 sposobów na Ajax. eBook. ePub (43.90z)
Julia 1.0 Programming Cookbook (159.00z)
Obud¼ w sobie lidera. Jak przej±æ kontrolê nad swoim ¿yciem i odnie¶æ sukces (27.90z)
Efektywny JavaScript. 68 sposobów wykorzystania potêgi jêzyka (21.95z)