e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Superpamiêæ dla dzieci

Paulina Mech³o, Roksana Kosmala
promocja -44%
cena: 29.375 z 16.45 z
Data wydania: 2019-09-18
stron: 128, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Czy wiesz, ¿e pamiêæ mo¿na wytrenowaæ? My wiemy jak!

>>Pos³uchaj wywiadu Krystiana Hanke (Projekt Tatowanie / Radio 357) z Paulin± Mech³o
Dobra pamiêæ to podstawa. ¯e w szkole, to wiadomo - kto sprawniej zapamiêtuje, ten ma lepsze oceny, nawet je¶li nauce po¶wiêca niewiele czasu. Wa¿na jest tak¿e w domu, w relacjach z przyjació³mi i kolegami. Lubimy tych, którzy wiedz±, jak mamy na imiê, nawet je¶li spotkali¶my ich wcze¶niej tylko raz. Doceniamy, gdy kto¶ pamiêta o naszych urodzinach i zawsze na czas sk³ada nam z tej okazji ¿yczenia. Szukamy kontaktu z tymi, którzy s± "dobrze poinformowani". Przyk³ady mo¿na mno¿yæ, ale jedno jest pewne: ¶wiat oczekuje od nas dobrej pamiêci. Na szczê¶cie da siê j± wyæwiczyæ tak samo, jak trenuje siê miê¶nie. Je¶li chcesz dobrze radziæ sobie w szkole i ¿yciu, byæ m±dry i zdolny, je¶li marzysz o tym, by zapamiêtywanie nowych informacji przychodzi³o Ci bez wysi³ku, ta ksi±¿ka jest w³a¶nie dla Ciebie!
W ¶rodku znajdziesz ró¿ne æwiczenia, dziêki którym wzmocnisz pamiêæ, wytrenujesz spostrzegawczo¶æ i poprawisz koncentracjê. Razem z Tob± w treningu bêdzie bra³ udzia³ Mó¿d¿ek, nasz wspólny przyjaciel, który pomo¿e Ci w rozwi±zywaniu zadañ, a czasem opowie jak±¶ ciekaw± historiê u³atwiaj±c± zapamiêtanie nowej informacji. W ksi±¿ce znajdziesz ponad sto ró¿norodnych æwiczeñ, a na jej koñcu - odpowiedzi do niektórych z nich.
¯yczymy Ci przyjemnego treningu i... dobrej zabawy!

AutorkiCena: 16.45 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Osobliwo¶æ a przedsiêbiorczo¶æ (42.00z)
Planimetria i geometria analityczna. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Superpamiêæ dla dzieci (29.90z)
Head First Algebra. Edycja polska (43.45z)
Metody i techniki sztucznej inteligencji (42.42z)
Matematyka przy kominku (51.76z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (44.10z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3 (Wydanie II) (18.67z)
Dynamika maszyn elektrycznych pr±du przemiennego (95.00z)
Zagadki logiczne (21.60z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Zagadki logiczne (9.95z)
Gry i zabawy z zapa³kami (16.45z)
Wstêp do informatyki nie tylko dla informatyków (62.10z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (21.90z)
Pojêcie funkcji i funkcja liniowa. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Funkcja wyk³adnicza, logarytmy i ci±gi. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Head First. Statystyka. Edycja polska (37.95z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (46.67z)

Pozostae z serii: Inne

Building Micro-Frontends (186.15z)
Perl. Testowanie. Zapiski programisty (29.90z)
Flash, Fireworks i FreeHand f/x (55.00z)
Excel w praktyce, wydanie sierpieñ 2015 r (37.09z)
Unreal Engine. Nauka pisania gier dla kreatywnych (31.35z)
Narzêdzia Google dla e-commerce. Wydanie II poszerzone (21.95z)
Supercharge Your Slack Productivity (94.99z)
Expert C++ Programming (209.00z)
W³ochy. Zielony Przewodnik Michelin. Wydanie 2 (49.90z)
Programowanie obiektowe w PHP 5 (20.35z)
Jêzyk C++. Metaprogramowanie za pomoc± szablonów (39.90z)
Szef, którego szukamy. Rzecz o odpowiedzialno¶ci (12.90z)
Windows 7 PL. Æwiczenia praktyczne (10.95z)
Photoshop. Maskowanie i komponowanie. Wydanie II (119.00z)
3ds Max 2009. Biblia (199.00z)
Zrozumieæ BPMN. Modelowanie procesów biznesowych. Wydanie 2 rozszerzone (24.34z)
Zdjêcia makro. Warsztaty fotograficzne (32.45z)
We the Media. Grassroots Journalism By the People, For the People (59.42z)
Building RESTful Web services with .NET Core (129.00z)
Tablice informatyczne. PHP 5 (7.10z)

Dobry stomatolog Szczecin | Katalog4u to moderowany Katalog SEO stron internetowych | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kuków telefon | Komornik Ursynów | Zajmujemy się wyłączanie adblue we wszystkich maszynach grupy CNH. Dojazd do klienta oraz gwarancja dożywotnia. Faktura Vat. Atrakcyjne ceny.