e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne


Superpamiêæ dla dzieci

Paulina Mech³o, Roksana Kosmala
cena: 29.90 z
Data wydania: 2019-09-18
stron: 128, miêkka oprawa, format: 158x235

wicej na stronie helion.pl

Czy wiesz, ¿e pamiêæ mo¿na wytrenowaæ? My wiemy jak!

>>Pos³uchaj wywiadu Krystiana Hanke (Projekt Tatowanie / Radio 357) z Paulin± Mech³o
Dobra pamiêæ to podstawa. ¯e w szkole, to wiadomo - kto sprawniej zapamiêtuje, ten ma lepsze oceny, nawet je¶li nauce po¶wiêca niewiele czasu. Wa¿na jest tak¿e w domu, w relacjach z przyjació³mi i kolegami. Lubimy tych, którzy wiedz±, jak mamy na imiê, nawet je¶li spotkali¶my ich wcze¶niej tylko raz. Doceniamy, gdy kto¶ pamiêta o naszych urodzinach i zawsze na czas sk³ada nam z tej okazji ¿yczenia. Szukamy kontaktu z tymi, którzy s± "dobrze poinformowani". Przyk³ady mo¿na mno¿yæ, ale jedno jest pewne: ¶wiat oczekuje od nas dobrej pamiêci. Na szczê¶cie da siê j± wyæwiczyæ tak samo, jak trenuje siê miê¶nie. Je¶li chcesz dobrze radziæ sobie w szkole i ¿yciu, byæ m±dry i zdolny, je¶li marzysz o tym, by zapamiêtywanie nowych informacji przychodzi³o Ci bez wysi³ku, ta ksi±¿ka jest w³a¶nie dla Ciebie!
W ¶rodku znajdziesz ró¿ne æwiczenia, dziêki którym wzmocnisz pamiêæ, wytrenujesz spostrzegawczo¶æ i poprawisz koncentracjê. Razem z Tob± w treningu bêdzie bra³ udzia³ Mó¿d¿ek, nasz wspólny przyjaciel, który pomo¿e Ci w rozwi±zywaniu zadañ, a czasem opowie jak±¶ ciekaw± historiê u³atwiaj±c± zapamiêtanie nowej informacji. W ksi±¿ce znajdziesz ponad sto ró¿norodnych æwiczeñ, a na jej koñcu - odpowiedzi do niektórych z nich.
¯yczymy Ci przyjemnego treningu i... dobrej zabawy!

AutorkiCena: 29.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: Ksi±¿ki oko³oszkolne

Head First. Statystyka. Edycja polska (69.00z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
G³owa do liczb (29.89z)
Bioinformatyka i ewolucja molekularna (70.40z)
Trening superkreatywno¶ci dla dzieci (25.93z)
Analityk systemów. Przygotowanie do egzaminu z in¿ynierii wymagañ (49.45z)
G³owa do liczb (26.95z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 2. Poszerzamy wiedzê o otaczaj±cym ¶wiecie i doskonalimy logiczne my¶lenie (18.67z)
Informatyka Europejczyka. Podrêcznik dla szkó³ ponadpodstawowych. Zakres podstawowy. Czê¶æ 1 (33.67z)
Jak tego dowie¶æ - krótka opowie¶æ. Dowody matematyczne dla ka¿dego (29.00z)
Statystyka (41.07z)
Wstêp do informatyki (49.45z)
Licencja na zaliczanie. Dowiedz siê, jak zdaæ ka¿dy egzamin (21.90z)
Przygody Bajtazara 25 lat Olimpiady Informatycznej - wybór zadañ (63.20z)
Zajêcia rewalidacyjne. Zeszyt æwiczeñ dla szko³y podstawowej, klasy 1 - 3. Czê¶æ 1. Doskonalimy kaligrafiê, syntezê i analizê wzrokowo-s³uchow± oraz uczymy siê o emocjach, uczuciach i zachowaniach (18.67z)
Trygonometria. Jak zdaæ maturê z matematyki? Kurs video. Poziom podstawowy (9.00z)
Metody i techniki sztucznej inteligencji (42.42z)
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami (44.10z)
Domowe lekcje matematyki. Klasy 4-6 (39.90z)
Trening intelektu dla dzieci (12.14z)

Pozostae z serii: Inne

Nawyk samodyscypliny. Zaprogramuj wewnêtrznego stró¿a (12.90z)
TensorFlow 2.0 Computer Vision Cookbook (129.00z)
Informatyka kwantowa (55.20z)
Krótka historia archeologii (24.46z)
Profesjonalne testy penetracyjne. Zbuduj w³asne ¶rodowisko do testów (37.95z)
Terraform Cookbook (139.00z)
Visual Basic 2008. Warsztat programisty (149.00z)
Oracle9i. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (69.00z)
Mac OS X Tiger. Æwiczenia praktyczne (5.90z)
Jêzyk C# 6.0 i platforma .NET 4.6 (166.78z)
Artificial Intelligence with Python - Second Edition (159.00z)
Wenecja. Udany Weekend Michelin. Wydanie 4 (19.90z)
Programming the Mobile Web (118.15z)
Laravel: Up & Running. A Framework for Building Modern PHP Apps. 2nd Edition (186.15z)
Matrioszka Rosja i Jastrz±b (21.29z)
Kubernetes Patterns. Reusable Elements for Designing Cloud-Native Applications (186.15z)
PKI. Podstawy i zasady dzia³ania (24.31z)
Sinatra: Up and Running. Ruby for the Web, Simply (55.24z)
Sposoby na Excel (29.90z)
Hands-On High Performance with Go (139.00z)