e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne
Promocja: -44%


Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia

Nick Bostrom
promocja -44%
cena: 53.910714285714 z 30.19 z
Data wydania: 2016-03-14
stron: 488, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
"Highslide

"Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia" zdobywc± Economicusa 2017!

Ksi±¿ka Nicka Bostroma zdoby³a II miejsce w kategorii "najlepsza zagraniczna ksi±¿ka ekonomiczna przet³umaczona na jêzyk polski" w 2016 roku, w tegorocznej edycji Economicusa!
 
 

 

 
Pani Dorota Konowrocka-Sawa, t³umaczka ksi±¿ki, zdoby³a wyró¿nienie w konkursie na najlepsze t³umaczenie ksi±¿ki technicznej, w ramach nagrody im. Jerzego i Hanny Kury³owiczów (edycja 2015/2016).

 

Bestseller „New York Timesa”!

Superinteligencja. Czy cyfrowe umys³y zagra¿aj± cz³owiekowi?

Ludzki mózg to dzie³o idealne, najdoskonalszy twór w przyrodzie. Jego dominacj± zachwia³ komputer Deep Blue, który w 1997 roku pokona³ w szachy mistrza ¶wiata, Garriego Kasparowa. Od tego czasu sztuczna inteligencja jest na ¶cie¿ce intensywnego rozwoju. Czy dominacja superinteligencji nad cz³owiekiem jest realn± perspektyw± naszej przysz³o¶ci? Czy ta przewaga skoñczy siê kresem naszego gatunku?

Niniejsza ksi±¿ka jest odwa¿n± i oryginaln± prób± znalezienia odpowiedzi na te pytania. Mo¿liwe kierunki rozwoju technologii cyfrowej i jego konsekwencje s± trudne do przewidzenia, a rozstrzygniêcie zwi±zanych z tym kwestii jest prawdziwym intelektualnym wyzwaniem. Niemniej z niektórych szans i zagro¿eñ powinni¶my wszyscy sobie zdawaæ sprawê. Nick Bostrom, wybitny badacz sztucznej inteligencji i transhumanizmu, stara siê jasno i klarownie przedstawiæ przysz³e konsekwencje coraz wiêkszego udzia³u maszyn w naszym ¿yciu, opisuje mo¿liwe komplikacje i strategie rozwi±zania ewentualnych problemów. Lektura tej ksi±¿ki jest niesamowit± podró¿± na krañce istoty cz³owieczeñstwa, wypraw± do przysz³o¶ci inteligentnego ¿ycia i prawdziwie fascynuj±cym do¶wiadczeniem.

Kluczowe zagadnienia ujête w ksi±¿ce:
  • dotychczasowe osi±gniêcia w dziedzinie sztucznej inteligencji,
  • superinteligencja i jej mo¿liwe ¶cie¿ki rozwoju,
  • zag³ada ludzko¶ci a rozwój superinteligencji,
  • kontrola nad umys³em cz³owieka w przysz³o¶ci.

„Gor±co polecam tê ksi±¿kê”

Bill Gates

„Cenna lektura. Konsekwencje sprowadzenia na Ziemiê drugiego gatunku inteligentnego s± na tyle dalekosiê¿ne, ¿e zas³uguj± na g³êboki namys³”

The Economist

„Si³a argumentów Bostroma nie budzi w±tpliwo¶ci. (...) To wyzwanie badawcze warte jest podjêcia przez najtê¿sze umys³y matematyczne kolejnego pokolenia. Na szali le¿y los cywilizacji cz³owieka”

Clive Cookson, Financial TimesCena: 30.19 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Nowoczesne projektowanie modeli biznesowych. Narzêdzia, kompetencje, mentalno¶æ i innowacje, które zapewni± firmie sukces (32.45z)
E-wizerunek. Internet jako narzêdzie kreowania image'u w biznesie (44.90z)
Mapy drogowe produktu - nowe podej¶cie. Wyznaczanie kierunków rozwoju w czasach niepewno¶ci (36.85z)
Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizê danych (32.45z)
Zarz±dzanie urz±dzeniami Apple. Zunifikowana teoria zarz±dzania urz±dzeniami Mac, iPad, iPhone oraz AppleTV (134.10z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (26.95z)
Designing Mobile Payment Experiences. Principles and Best Practices for Mobile Commerce (118.15z)
Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie II (12.90z)
Firma w Internecie. Poradnik subiektywny (39.00z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (37.95z)
Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II (21.45z)
Prawo dla twórców internetowych (19.20z)
Prawo dla startupu (44.90z)
NOWE MEDIA pod redakcj± Eryka Mistewicza Kwartalnik 2/2012 (17.03z)
Google Analytics w biznesie. Poradnik dla zaawansowanych. Wydanie II (32.44z)
Z listów Bezosa. 14 ¿elaznych regu³ rozwoju biznesu, dziêki którym wzrasta³ Amazon (26.95z)
Naród start-upów. Historia cudu gospodarczego Izraela (41.58z)
Plemiona 2.0. Zostañ internetowym przywódc± (34.90z)
Kody QR zabijaj± ma³e kotki! Jak zraziæ klientów, zniechêciæ pracowników i podkopaæ fundamenty swojego biznesu (22.20z)
Sekrety Bitcoina i innych kryptowalut. Jak zmieniæ wirtualne pieni±dze w realne zyski (34.90z)

Pozostae z serii: Inne

Rosyjski dla bystrzaków. Wydanie II (39.90z)
Senior pracuje z Windows 10 (33.75z)
Learning XML. 2nd Edition (135.15z)
AngularJS. Kurs video. Czysty kod (79.00z)
CSS. Kaskadowe arkusze stylów. Przewodnik encyklopedyczny. Wydanie IV (81.95z)
Adobe Flash CS4/CS4 PL. Oficjalny podrêcznik (59.00z)
Ansible 2 Cloud Automation Cookbook (109.00z)
MS Project 2007. Æwiczenia praktyczne (19.20z)
Cloud Analytics with Microsoft Azure (109.00z)
AutoCAD 2002 i 2004. Tworzenie makr w VBA (98.00z)
Serwer SQL 2008. Us³ugi biznesowe. Analiza i eksploracja danych (69.00z)
Platformy integracyjne Zagadnienia wybrane (47.20z)
Copywriting sprzeda¿owy. Jêzyk korzy¶ci w praktyce (42.90z)
Tablice informatyczne. JQuery. eBook. Pdf (9.90z)
Twoja firma w Google. czyli jak przeprowadziæ skuteczn± kampaniê AdWords (26.59z)
Maroko. W labiryncie orientalnych medyn. Wydanie 1 (27.45z)
Learning ASP.NET 2.0 with AJAX. A Practical Hands-on Guide (143.65z)
Kotlin Design Patterns and Best Practices - Second Edition (129.00z)
PHP. Receptury (68.00z)
Microsoft Visual C++ 2012. Praktyczne przyk³ady (54.90z)

bezprzewodowy światłowodowy internet maków telefon serwery | NAJLEPSZE REKLAMY - tablice reklamowe Piła | pensjonat nad morzem Władysławowo pensjonaty wakacyjny pensjonat | zapraszamy na bezpłatną wycenę naprawa komputerów warszawa włochy darmowa diagnoza naprawy laptopa | tantra dla par