e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Kategoria: E-biznes
Seria: Inne


Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia

Nick Bostrom
cena: 54.90 z
Data wydania: 2016-03-14
stron: 488, miêkka oprawa, format: 140x208

wicej na stronie helion.pl
"Highslide

"Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagro¿enia" zdobywc± Economicusa 2017!

Ksi±¿ka Nicka Bostroma zdoby³a II miejsce w kategorii "najlepsza zagraniczna ksi±¿ka ekonomiczna przet³umaczona na jêzyk polski" w 2016 roku, w tegorocznej edycji Economicusa!
 
 

 

 
Pani Dorota Konowrocka-Sawa, t³umaczka ksi±¿ki, zdoby³a wyró¿nienie w konkursie na najlepsze t³umaczenie ksi±¿ki technicznej, w ramach nagrody im. Jerzego i Hanny Kury³owiczów (edycja 2015/2016).

 

Bestseller „New York Timesa”!

Superinteligencja. Czy cyfrowe umys³y zagra¿aj± cz³owiekowi?

Ludzki mózg to dzie³o idealne, najdoskonalszy twór w przyrodzie. Jego dominacj± zachwia³ komputer Deep Blue, który w 1997 roku pokona³ w szachy mistrza ¶wiata, Garriego Kasparowa. Od tego czasu sztuczna inteligencja jest na ¶cie¿ce intensywnego rozwoju. Czy dominacja superinteligencji nad cz³owiekiem jest realn± perspektyw± naszej przysz³o¶ci? Czy ta przewaga skoñczy siê kresem naszego gatunku?

Niniejsza ksi±¿ka jest odwa¿n± i oryginaln± prób± znalezienia odpowiedzi na te pytania. Mo¿liwe kierunki rozwoju technologii cyfrowej i jego konsekwencje s± trudne do przewidzenia, a rozstrzygniêcie zwi±zanych z tym kwestii jest prawdziwym intelektualnym wyzwaniem. Niemniej z niektórych szans i zagro¿eñ powinni¶my wszyscy sobie zdawaæ sprawê. Nick Bostrom, wybitny badacz sztucznej inteligencji i transhumanizmu, stara siê jasno i klarownie przedstawiæ przysz³e konsekwencje coraz wiêkszego udzia³u maszyn w naszym ¿yciu, opisuje mo¿liwe komplikacje i strategie rozwi±zania ewentualnych problemów. Lektura tej ksi±¿ki jest niesamowit± podró¿± na krañce istoty cz³owieczeñstwa, wypraw± do przysz³o¶ci inteligentnego ¿ycia i prawdziwie fascynuj±cym do¶wiadczeniem.

Kluczowe zagadnienia ujête w ksi±¿ce:
  • dotychczasowe osi±gniêcia w dziedzinie sztucznej inteligencji,
  • superinteligencja i jej mo¿liwe ¶cie¿ki rozwoju,
  • zag³ada ludzko¶ci a rozwój superinteligencji,
  • kontrola nad umys³em cz³owieka w przysz³o¶ci.

„Gor±co polecam tê ksi±¿kê”

Bill Gates

„Cenna lektura. Konsekwencje sprowadzenia na Ziemiê drugiego gatunku inteligentnego s± na tyle dalekosiê¿ne, ¿e zas³uguj± na g³êboki namys³”

The Economist

„Si³a argumentów Bostroma nie budzi w±tpliwo¶ci. (...) To wyzwanie badawcze warte jest podjêcia przez najtê¿sze umys³y matematyczne kolejnego pokolenia. Na szali le¿y los cywilizacji cz³owieka”

Clive Cookson, Financial TimesCena: 54.90 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: E-biznes

Google Analytics dla marketingowców. Wydanie III (27.45z)
Nowoczesny e-mail marketing. Uniwersalny, responsywny i skuteczny mailing w HTML-u (19.20z)
Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie III (30.87z)
Prawo dla twórców internetowych (34.90z)
Jednym klikniêciem. Historia Jeffa Bezosa i rosn±cej potêgi Amazon.com (12.90z)
Druga pensja z sieci. Jak rozpocz±æ i rozwin±æ dzia³alno¶æ w internecie, nie rezygnuj±c z aktualnej pracy (39.90z)
Lean. Droga do minimalizmu (12.90z)
Zegar Rozwi±zywania Problemów (21.45z)
Godzina dziennie z mobile marketingiem (69.00z)
Twoja firma w social mediach. Podrêcznik marketingu internetowego dla ma³ych i ¶rednich przedsiêbiorstw. Wydanie II (12.90z)
Podrêcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku (12.90z)
Prawo dla twórców internetowych (19.20z)
Crowdfunding. Zrealizuj swój pomys³ ze wsparciem cyfrowego T³umu (39.90z)
Jak za³o¿yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II (21.45z)
Kobiety globalne w ¶wiecie start-upów. Rozmowy w Dolinie Krzemowej (39.20z)
Zostañ gwiazd± YouTube'a. Twórz najlepsze filmy wideo! Dla m³odych bystrzaków (29.90z)
Biznes spo³eczno¶ciowy. MLM moimi oczami (b2b) (32.44z)
Facebook Ads. Kurs video. Marketing w social mediach (49.00z)
Metoda Lean Startup. Wykorzystaj innowacyjne narzêdzia i stwórz firmê, która zdobêdzie rynek (12.90z)
Biznes spo³eczno¶ciowy. MLM moimi oczami (b2b) (27.45z)

Pozostae z serii: Inne

JavaScript - mocne strony. eBook. ePub (27.90z)
Windows Vista: The Missing Manual (143.65z)
Ubuntu: Up and Running. A Power User's Desktop Guide (152.15z)
Joomla! 3.x. Praktyczny kurs (37.95z)
Aparaty cyfrowe. Praktyczny przewodnik (45.00z)
Java. Zadania z programowania. Przyk³adowe funkcyjne rozwi±zania (31.85z)
Programming the Mobile Web. Reaching Users on iPhone, Android, BlackBerry, Windows Phone, and more. 2nd Edition (169.15z)
Hands-On Cybersecurity for Architects (149.00z)
Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny (69.00z)
ASP.NET 4 z wykorzystaniem C# i VB. Zaawansowane programowanie (199.00z)
Zamówienia IT nie musz± stanowiæ problemu (19.90z)
Dancing with Python (139.00z)
CVS. Leksykon kieszonkowy (9.90z)
Excel 2016 i programowanie VBA. Kurs video. Poziom drugi. Zaawansowane techniki tworzenia makr (39.00z)
Jêzyk C++. Standardy kodowania. 101 zasad, wytycznych i zalecanych praktyk (39.90z)
JavaScript by Example (139.00z)
Bezpieczeñstwo rozproszonych systemów informatycznych (26.40z)
PHP. Praktyczne wprowadzenie (29.90z)
Table Layout in CSS. CSS Table Rendering in Detail (29.67z)
Zaufanie i kontrola w sieciach teleinformatycznych (22.00z)

najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet kurów telefon | torby papierowe z nadrukiem | nocleg ciechocinek | Preparat grzybobójczy SAVO przeciw pleśni i grzybom sciennym savo Wrocław ul.Krynicka 7 Domix24.pl | przeprowadzki warszawa tanio