e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo

Dmitri Nesteruk
promocja -44%
cena: 55.982142857143 z 31.35 z
Data wydania: 2021-03-02
stron: 224, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Wzorce projektowe powinny siê znale¼æ w przyborniku ka¿dego profesjonalnego programisty. Ich zalet± jest nie tylko ³atwo¶æ tworzenia kodu wielokrotnego u¿ytku, ale tak¿e mo¿liwo¶æ szybkiego rozwi±zywania z³o¿onych zagadnieñ. Osoby, które chc± rozwijaæ swoje umiejêtno¶ci programistyczne, mog± równie¿ wykorzystaæ wzorce projektowe do inspiruj±cego dochodzenia, jak mo¿na rozwi±zaæ konkretny problem na wiele sposobów - o zró¿nicowanym stopniu zaawansowania technicznego i z zastosowaniem ró¿nego rodzaju kompromisów. Taka zabawa jest bardzo zajmuj±ca i pouczaj±ca.
To ksi±¿ka przeznaczona dla programistów C++, którzy chc± poszerzyæ swoj± wiedzê na temat wzorców projektowych przy u¿yciu standardu C++17. Opisano tu zarówno klasyczne, jak i ca³kiem nowoczesne wzorce projektowe u³atwiaj±ce rozwi±zywanie konkretnych problemów programistycznych w optymalny sposób. Przedstawiono te¿ znaczenie niektórych najnowszych cech jêzyka C++ dla implementacji wzorców. Tre¶æ zosta³a zilustrowana szeregiem przyk³adów i scenariuszy pokazuj±cych wykorzystanie wzorców , ich alternatywy i wzajemne relacje. Co wiêcej, przyk³ady kodu - przy zachowaniu czytelno¶ci - prezentuj± sob± wysok± jako¶æ oprogramowania produkcyjnego.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • zasady korzystania z wzorców projektowych w nowoczesnym C++
  • wzorce kreacyjne: Budowniczy, Fabryka, Prototyp i Singleton
  • wzorce strukturalne: Adapter, Most, Dekorator, Fasada
  • wzorce zachowañ: £añcuch Odpowiedzialno¶ci, Polecenie, Iterator, Mediator
  • funkcyjne wzorce projektowe, takie jak Monada

Wzorce projektowe w C++: gwarancja najlepszej architektury!Cena: 31.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++20 Biblioteka techniczna (78.96z)
Nowoczesny C++. Zbiór praktycznych zadañ dla przysz³ych ekspertów (57.00z)
Wprowadzenie do C++ (37.05z)
Jêzyk C++. Szko³a programowania. Wydanie VI (99.00z)
Hands-On GUI Programming with C++ and Qt5 (139.00z)
C++ i Qt. Wprowadzenie do wzorców projektowych. Wydanie II (89.00z)
Jêzyk C++. Standard ISO w praktyce (19.66z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (99.00z)
Programowanie funkcyjne w jêzyku C++. Tworzenie lepszych aplikacji (32.45z)
Opus magnum C++11. Programowanie w jêzyku C++ (komplet) (149.00z)
C++17 STL. Receptury (79.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (69.00z)
Jêzyk C++ i przetwarzanie wspó³bie¿ne w akcji. Wydanie II (54.45z)
Algorytmy, struktury danych i techniki programowania. Wydanie VI (32.45z)
Opus magnum C++ 11. Programowanie w jêzyku C++. Wydanie II poprawione (komplet) (92.95z)
Cross-Platform Development with Qt 6 and Modern C++ (159.00z)
Symfonia C++ Standard. Programowanie w jêzyku C++ orientowane obiektowo. Tom I i II (80.00z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)
Programowanie. Teoria i praktyka z wykorzystaniem C++. Wydanie II poprawione (129.00z)
Learning OpenCV 3. Computer Vision in C++ with the OpenCV Library (313.65z)

Pozostae z serii: Inne

S³owacja Zim± (wydanie II) (24.90z)
Adobe Premiere 6. Biblia (69.00z)
Fotografie (20.00z)
XSLT dla ka¿dego (65.00z)
Fotografia cyfrowa dla seniorów. Seria praktyk (39.00z)
Beautiful Visualization. Looking at Data through the Eyes of Experts (203.15z)
Matematyka dyskretna dla informatyków (43.45z)
JavaScript Patterns. eBook. Mobi (31.99z)
Kotlin Cookbook. A Problem-Focused Approach (220.15z)
Chaos Engineering. System Resiliency in Practice (254.15z)
Python for Offensive PenTest (109.00z)
ABC systemu Windows 7 PL (29.90z)
Matematyka Europejczyka. Zbiór zadañ dla gimnazjum. Klasa 2 (19.90z)
Cassandra: The Definitive Guide. Distributed Data at Web Scale. 2nd Edition (126.65z)
Learn Selenium (139.00z)
Angular w akcji (32.45z)
Kurs matematyki dla chemików. Wyd. 5. popr (32.31z)
Analiza techniczna w praktyce. ErgoTrader, czyli zero psychologii (48.95z)
Automated Machine Learning with Microsoft Azure (139.00z)
Architecting Modern Data Platforms. A Guide to Enterprise Hadoop at Scale (330.65z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek