e-mail sitemap strona gwna
Tylko dzisiaj!
Promocja dnia

30% taniej

wicej
Wprowadzenie do rachunku prawdopodobieñstwa z zadaniami
Cena: 63 44.10 z

Jak zarabia kilkadziesit dolarw dziennie?

Darmowa cz I

wicej
Poznaj sekrety Google AdSense
Cena: 39.97 z
Visual Studio .NET 2005

Dwie darmowe czci

wicej
Sekrety jzyka C#
Cena: 29.95 z


Seria: Inne
Promocja: -44%


Stosowanie wzorców projektowych w C++. Kod wielokrotnego wykorzystania w programowaniu zorientowanym obiektowo

Dmitri Nesteruk
promocja -44%
cena: 55.982142857143 z 31.35 z
Data wydania: 2021-03-02
stron: 224, miêkka oprawa, format: 168x237

wicej na stronie helion.pl
Wzorce projektowe powinny siê znale¼æ w przyborniku ka¿dego profesjonalnego programisty. Ich zalet± jest nie tylko ³atwo¶æ tworzenia kodu wielokrotnego u¿ytku, ale tak¿e mo¿liwo¶æ szybkiego rozwi±zywania z³o¿onych zagadnieñ. Osoby, które chc± rozwijaæ swoje umiejêtno¶ci programistyczne, mog± równie¿ wykorzystaæ wzorce projektowe do inspiruj±cego dochodzenia, jak mo¿na rozwi±zaæ konkretny problem na wiele sposobów - o zró¿nicowanym stopniu zaawansowania technicznego i z zastosowaniem ró¿nego rodzaju kompromisów. Taka zabawa jest bardzo zajmuj±ca i pouczaj±ca.
To ksi±¿ka przeznaczona dla programistów C++, którzy chc± poszerzyæ swoj± wiedzê na temat wzorców projektowych przy u¿yciu standardu C++17. Opisano tu zarówno klasyczne, jak i ca³kiem nowoczesne wzorce projektowe u³atwiaj±ce rozwi±zywanie konkretnych problemów programistycznych w optymalny sposób. Przedstawiono te¿ znaczenie niektórych najnowszych cech jêzyka C++ dla implementacji wzorców. Tre¶æ zosta³a zilustrowana szeregiem przyk³adów i scenariuszy pokazuj±cych wykorzystanie wzorców , ich alternatywy i wzajemne relacje. Co wiêcej, przyk³ady kodu - przy zachowaniu czytelno¶ci - prezentuj± sob± wysok± jako¶æ oprogramowania produkcyjnego.
W ksi±¿ce miêdzy innymi:
  • zasady korzystania z wzorców projektowych w nowoczesnym C++
  • wzorce kreacyjne: Budowniczy, Fabryka, Prototyp i Singleton
  • wzorce strukturalne: Adapter, Most, Dekorator, Fasada
  • wzorce zachowañ: £añcuch Odpowiedzialno¶ci, Polecenie, Iterator, Mediator
  • funkcyjne wzorce projektowe, takie jak Monada

Wzorce projektowe w C++: gwarancja najlepszej architektury!Cena: 31.35 z

dodaj do koszyka
Powiadom znajomego


Pozostae z kategorii: C++ - Programowanie

C++ Cookbook (169.15z)
Optimized C++. Proven Techniques for Heightened Performance (220.15z)
Jêzyk C++. Owoce programowania. Wydanie IX (92.38z)
Podstawy programowania w jêzyku C++ (30.00z)
Architektura oprogramowania bez tajemnic. Wykorzystaj jêzyk C++ do tworzenia wydajnych aplikacji i systemów (64.35z)
Modern CMake for C++ (139.00z)
C++. Przewodnik dla pocz±tkuj±cych (67.00z)
Advanced C++ (129.00z)
C++11. Nowy standard. Æwiczenia (12.04z)
Beginning C++ Game Programming - Second Edition (129.00z)
USB. Praktyczne programowanie z Windows API w C++. Wydanie II (37.95z)
Opus magnum C++. Misja w nadprzestrzeñ C++14/17. Tom 4 (26.95z)
C++ Optymalizacja kodu (71.82z)
Learning C++ Functional Programming (189.00z)
C++ In a Nutshell. A Desktop Quick Reference (135.15z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (124.87z)
Advanced C++ Programming Cookbook (129.00z)
Programowanie wieloplatformowe z C++ i wxWidgets 3 (119.20z)
Software Architecture with C++ (159.00z)
C++. Dla ka¿dego. Wydanie VII (54.45z)

Pozostae z serii: Inne

Tysi±c szklanek herbaty. Spotkania na Jedwabnym Szlaku (39.00z)
Kubernetes Cookbook (139.00z)
SEOrigami. Sztuka pisania unikatowego (nie tylko na potrzeby pozycjonowania) (25.93z)
Blockchain. Zaawansowane zastosowania ³añcucha bloków. Wydanie II (61.38z)
Adobe Fireworks CS5/CS5 PL. Oficjalny podrêcznik (44.85z)
G³êbokie uczenie przez wzmacnianie. Praca z chatbotami oraz robotyka, optymalizacja dyskretna i automatyzacja sieciowa w praktyce. Wydanie II (96.85z)
Tablice informatyczne. HTML 5. Wydanie II (9.35z)
Rzym i Watykan. Miasto cesarzy i papie¿y (26.90z)
English 4 IT. Praktyczny kurs jêzyka angielskiego dla specjalistów IT i nie tylko (23.94z)
Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywno¶ci. Wydanie II (Wydanie ekskluzywne + Audiobook mp3) (59.00z)
Python Machine Learning By Example - Second Edition (109.00z)
Mindf*ck szefa. ¯eby w koñcu wysz³o tak, jak wyj¶æ nie chce (32.45z)
Python for ArcGIS Pro (189.00z)
React.js i Node.js. Kurs video. Budowanie serwisu w oparciu o popularne biblioteki jêzyka JavaScript (79.00z)
Webwriting. Profesjonalne tworzenie tekstów dla Internetu. Wydanie 3 (38.35z)
Smart Robotics with LEGO MINDSTORMS Robot Inventor (109.00z)
Profesjonalna prezentacja multimedialna. Jak unikn±æ 27 najczê¶ciej pope³nianych b³êdów. eBook. Pdf (22.90z)
Nie ka¿ mi my¶leæ! O ¿yciowym podej¶ciu do funkcjonalno¶ci stron internetowych. Wydanie III (24.50z)
Learn Amazon SageMaker (139.00z)
Korzystanie z us³ug Microsoft Office 365 Prowadzenie ma³ej firmy w chmurze (62.37z)

feniks24 | najlepszy symetryczny bezprzewodowy internet hucisko telefon | wolne domki na nocleg w domkach wolne domki Sopot last minute domki nad morzem | hotel spa ciechocinek | cr media